Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola

Zkušební laboratoř č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), uváděného do oběhu. Činnost zkušební laboratoře zajišťují pověření pracovníci oddělení školkařství a zalesňování Výzkumné stanice Opočno. Vedoucí zkušební laboratoře je Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. Činnost laboratoře je organizována jako služba pro státní správu lesního hospodářství a pro vlastníky lesů všech kategorií. Jakostní parametry sadebního materiálu lesních dřevin jsou v laboratoři posuzovány podle platných požadavků české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (2012).

S účinností od 1. 1. 2014 byla veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství ČR pověřena zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin. (Podrobnosti).

Se vstupem ČR do EU a se začleněním požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin do naší legislativy posílila kontrolní role veřejné a státní správy nad úsekem SMLD. Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ZORM; zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů) ve školkařských provozech ČR vykonávají od roku 2004 pověřené státní instituce a také orgány veřejné samosprávy. Role ZL ŠK a dalších odborných útvarů VÚLHM, v. v. i. Strnady při posuzování kvality reprodukčního a sadebního materiálu lesních dřevin se počínaje rokem 2006 výrazně změnila a posílila směrem k výkonům specializovaných expertizních a poradenských služeb pro vlastníky lesa.

Výchozí rámec služeb ZL ŠK pro vlastníky lesa spočívá v nezávislém, objektivním a metodicky bezchybném zhodnocení aktuálních morfologických a fyziologických parametrů semenáčků a sazenic lesních dřevin, uváděných do oběhu. Posouzení kvality SMLD, které ZL ŠK při VS Opočno vlastníkům lesa nabízí již od roku 1995 (a které jinými formami pracovníci VS Opočno realizovali i v předchozích desetiletích), zahrnuje řadu různých typů testů a poradenských služeb. Jejich součástí bývají také tzv. kontrolní výsadby. V rámci této služby jsou kontrolní parcely ve školkařském zázemí VS Opočno na přání zadavatele osazovány shodným sadebním materiálem jako v provozních podmínkách. To umožňuje vzájemné porovnávání ujímavosti a odrůstání obou paralelních výsadeb. Kontrolní výsadby se tak stávají východiskem pro objektivizaci příčin nezdaru zalesnění na zalesňovaných a obnovovaných lesních pozemcích a podkladem pro přejímky pěstebních prací mezi dodavatelskými subjekty.

Průběžný soupis informací a sdělení o činnosti a o aktivitách ZL ŠK popisují samostatné stránky. Ty zcela nejstarší informace (zapisované od října 2001 do června 2016) pak lze nalézt na původním útvarovém serveru Výzkumné stanice Opočno (http://vulhm.opocno.cz/sluzby2.html).

Kontakt na pracoviště:

VÚLHM, v. v. i. - Výzkumná stanice
Na Olivě 550
517 73 Opočno
Telefon: 602 748 722, pevná linka: 494 668 391
E-mail:

Kontaktní osoby:

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (pozice: vedoucí zkušební laboratoře)
Telefon: 494 668 391 linka 126, 602 748 722
E-mail:

Ing. Jan Leugner, Ph.D. (pozice: manažer kvality a systémů řízení jakosti)
Telefon: 494 668 391 linka 137, 602 783 429
E-mail:

Věra Tošovská (pozice: laborantka)
Telefon: 494 668 391 linka 120
E-mail:

David Šimek (pozice: laboratorní technik)
Telefon: 494 668 391 linka 119
E-mail:

Poslední aktualizace stránky: 20. ledna 2017