Útvar pěstování lesa - aktivity a aktuality ZL ŠK

Vybrané aktuality a sdělení:

(219) Vyhlášení výsledků veřejné soutěže (listopad 2017)

Dne 27. listopadu 2017 byly za webových stránkách MZe ČR (http://eagri.cz) zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (NAZV - ZEMĚ).

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v soutěži uspěl s následujícími šesti návrhy projektů:

Podprogram I Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

(3) QK1810126 Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů

(5) QK1810415 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině

(7) QK1810129 Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR

(11) QK1810258 Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha

(15) QK1810443 Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu

Podprogram II Podpora státní politiky v agrárním sektoru

(6) QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem

*     *     *

K nepřijatým návrhům projektů se zařadily tyto projektové přihlášky:

(31) QK1810406 Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření

(50) QK1810046 Vývoj techniky a technologie ekologického dobývání pařezů a těžby další opomíjené dendromasy,z prořezávek k získání účinných obnovitelných zdrojů energie i pro soběstačnost venkova

(53) QK1810227 Specifické postupy umělé obnovy lesních porostů na stanovištích ohrožených suchem

(113) QK1810363 Prostorová a druhová diverzifikace lesních porostů s využitím poloodrostků a odrostků nové generace směřující k posílení odolnosti lesa vůči destabilizujícím abiotickým a biotickým faktorům

(150) QK1810294 Satelitní a in-situ data pro monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů

(159) QK1810365 Kvantifikace energeticky využitelné biomasy těžebních zbytků v lesích s ohledem na minimalizaci rizik a udržení úrodnosti lesních stanovišť

(168) QK1810321 Zlepšení proteinové výživy včel výsadbou pylodárných dřevin se zaměřením na rod Salix

(171) QK1810379 Agrolesnictví - optimalizace produkčních a ekosystémových přínosů v podmínkách ČR

(181) QK1810207 Biodiverzita lesa v kontextu vývoje managementu a krajiny nížinných lesů

(199) QK1810165 Zhodnocení potenciálu dubu červeného jako produkční i melioračně-zpevňující dřeviny v nižších a středních polohách z hlediska produkce, stability a vlivu na stanoviště a biodiverzitu

V Podprogramu I bylo hodnoceno 247 návrhů projektů, v Podprogramu II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru) to bylo 53 návrhů projektů. Přijato bylo celkoem 33 návrhů projektů (24, resp. 9 projektů), což představuje 11 % z celkového množství 300 projektových přihlášek. (28. listopadu 2017)

(218) Cena ministra pro Ing. Jana Leugnera, Ph.D. (srpen 2017)

Pracovník ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola, Ing. Jan Leugner, Ph.D., se v soutěži o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimen-tálního vývoje v roce 2017 umístil na 3. místě. Podrobnosti uvádí tisková zpráva výzkumného ústavu. (31. srpna 2018)

(217) Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (červenec 2017)

V červenci 2017 získal kolektiv pracovníků VS Opočno, vedený Ing. Janem Leugnerem, Ph.D., ve veřejné soutěži řešení výzkumného zadání GS LČR s názvem Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK). Tento projekt (GS-LCR-076) bude od 1. září 2017 přímo navazovat na výsledky, prezentované v předchzí aktualitě (GS-LCR-048). (7. července 2017)

(216) Na stránkách Grantové služby Lesů České republiky jsou publikovány výsledky výzkumných projektů (červen 2017)

Výsledky výzkumného projektu GS LČR č. 48 na téma Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu, jehož řešiteli byli v letech 2015-2017 zaměstnanci VS Opočno (hlavní koordinátor: J. Leugner; řešitelé: J. Martincová, E. Erbanová a V. Černohous), nyní prezentují webové stránky Grantové služby Lesů České republiky. Ke stažení jsou zde uživatelům internetu k dispozici také realizační výstupy (projektová zpráva; příloha 1 a příloha 2) tohoto výzkumného projektu. (30. června 2017)

(215) Probíhá Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2017 pro "Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ" (červen 2017)

Až do poloviny června 2017 mohou uchazeči o podporu za "Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ" (evid. označ. projektů tohoto ročníku veřejné soutěže bude začínat písmeny QK) podávat přihlášky výzkumných projektů. Jedním z podprogramů vyhlášené veřejné soutěže je také Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. V jeho rámci budou pracovníci Výzkumné stanice Opočno (J. Novák a kol.) společně s ostatními kooperujícími účastníky usilovat o přijetí návrhu projektu např. na téma Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření (QK1710087). Od ostatních řešitelů z VÚLHM, v. v. i. Strnady vzejde dalších přibližně 15 návrhů přihlášek projektů aplikovaného lesnického výzkumu. (31. května 2017)

(214) Přihlášky projektů do výzvy TA ČR - EPSILON, 3. kolo (květen 2017):

Od 5. dubna do 17. května 2017 bylo možné podávat návrhy projektů do 3. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Technologická agentura ČR nyní bude vybírat z 295 návrhů projektů, které jí v uvedeném termínu došly. Nejprve ale musí zkontrolovat, které přihlášky projektů splnily podmínky veřejné soutěže a které tedy mají být do soutěže přijaty a následně hodnoceny. Závěrečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v polovině října 2017. Kolektiv pracovníků ZL ŠK při Výzkumné stanici Opočno, vedený Ing. J. Nárovcovou, Ph.D., do soutěže předložil 2 návrhy přihlášek projektů. Týkaly se optimalizací užitných vlastností rašelinových pěstebních substrátů z hlediska vodní kapacity a snížení požadavků na množství závlahové vody při pěstování KSM ve školkách (TH03030125) a také návrhů na rozšíření možností motomanuální přípravy výsadbových jamek pro prostokořenný i krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (TH03030250). (22. května 2017)

(213) GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k podání návrhů výzkumných projektů (duben 2017):

Grantová služba Lesů České republiky od 28. dubna 2017 na webových stránkách LČR, s. p. uvádí nová témata výzkumných projektů, o která má v jarním termínu roku 2017 lesnická praxe zájem, a souběžně zveřejnila výzvu k podávání návrhů projektů. Celková nabídková cena na 1 projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. Předkládání nabídek výzkumných projektů na níže specifikovaná témata bude ukončeno dne 31. května 2017 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 30. června 2017.

Mezi školkařství a semenářství blízká témata patří úkol (č. 1) Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub) a (č. 6) Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři. (5. 5. 2017)

(212) Zemřel Ing. Luděk Chroust, CSc.  (duben 2017):

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v obřadní síni v Bačetíně mnozí současní i minulí zaměstnanci a spolupracovníci VS Opočno zúčastnili smutečního rozloučení s panem Ing. Luďkem Chroustem, CSc. (1928-2017). Do teorie porostní výchovy se jako dlouholetý vědecký pracovník VS Opočno (1952-1990) zapsal novými poznatky o ekologickém významu výchovných sečí. Byl jedním z prvních, kteří u nás komplexně studovali vliv výchovných sečí na klimatické a půdní poměry i na hydrickou účinnost lesních porostů. Toto cílevědomé studium mu umožnilo zdůvodnit příčiny různých přírůstových reakcí lesních dřevin na výchovné zásahy a objasnit souvislosti mezi intenzitou výchovného zásahu (tj. změnou porostního prostředí) a přírůstovou reakcí lesních porostů. Teoretický a praktický význam přinesly zejména jeho nové poznatky o efektu urychlujícím přírůst, dosahovaným časnými silnými výchovnými zásahy v mladých smrkových porostech. Vědecká práce Ing. Luďka Chrousta, CSc. vyvolala osobní zájem celé řady předních evropských odborníků na výchovu a pěstování lesních porostů. Čest jeho památce! (4. 5. 2017)

(211) Školící činnost pro zaměstnance LČR, s. p.  (březen 2017):

Ve dnech 13. až 15. března 2017 zajišťovali zástupci VS Opočno (doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. a Ing. J. Nárovcová, Ph.D.) v Hradci Králové pro výkonné pracovníky a zaměstnance podniku Lesy České republiky, s. p. proškolení, které se věnovalo zásadám uvádění sadebního materiálu lesních dřevin do oběhu a pravidlům hodnocení kvality standardů SMLD dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.

Dne 27. února 2017 prezentovali Ing. J. Leugner, Ph.D. a doc. Ing. A. Jurásek, CSc. na jednání pracovní skupiny LČR, s. p. k reprodukčnímu materiálu (LČR - GŘ Hradec Králové) metodu zjišťování fyziologické kvality (vodního potenciálu) jehličnatých druhů SMLD pomocí tzv. tlakové komory a také nejdůležitější výsledky v lednu 2017 ukončeného projektu Grantové služby LČR. Státní podnik LČR předpokládá podpůrné využití této metody také ke stanovení extrémních přísušků v daném zalesňovaném místě a čase. Na jaře 2017 GS LČR předpokládá vypsání grantu na zjišťování fyziologické kvality sadebního materiálu (pro který u podniku užívají zkratku SAMA) listnatých dřevin. (18. 3. 2017)

(210) Proběhl křest knihy Vladimíra Foltánka Lesní školkařství... (únor 2017):

Dne 31. ledna 2017 se v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze (NZM) konal seminář Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství. Součástí akce byl i slavnostní křest knihy Ing. Vladimíra Foltánka, bývalého manažera Sdružení lesních školkařů ČR. Publikace nese název „Lesní školkařství v České republice – od historie k současnosti“ a jejími patrony se stali Ing. Jiří Houdek, náměstek generálního ředitele NZM a ředitel pobočky Praha, a dále doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. z útvaru Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. Strnady (další detaily). Foto převzato ze serveru www.lesniskolky.cz, kam lze také adresovat objednávky knihy. (23. 2.2017)

(209) Oponentní řízení výzkumného úkolu QJ1220331 (leden 2017):

Dne 11. ledna 2017 proběhlo na Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) úkolu QJ1220331 „Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa“, finančně podporovaného z prostředků NAZV (MZe ČR). Tento úkol (grant) VaVaI v předchozích 4 letech (2012-2016) koordinovala Ing. J. Nárovcová, Ph.D. (Výzkumná stanice Opočno - ZL ŠK). Na řešení problematiky se spolupodílelo několik školkařských provozů (Ing. Pavel Burda, Ph.D. - Lesní školky Milevsko; Dendria s. r. o. Frýdlant) a vlastníků lesa (Kristina Colloredo-Mansfeldová, Opočno). Tito spoluřešitelé z aplikační sféry (Ing. Pavel Burda, Ph.D.; Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.; Ing. Ivo Machovič aj.) pro ZOŘ připravili publikaci Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem, která shrnuje některé jejich přímé zkušenosti s volbou (kvalitou) sadebního materiálu a s užitím počátečních (výsadbových) hustot při obnově lesa. Publikace je určena nejširšímu okruhu uživatelů a na vyžádání je k dispozici na adrese vydavatele: Ing. Pavel Burda, Ph.D. - Lesní školky Milevsko, Hajda 1455, 399 01 Milevsko (e-mail: ). Ostatní dílčí výstupy projektu přibližuje samostatná stránka. (23. 1. 2017)

(208) Vypracování expertního stanoviska pro LČR, s. p. (leden 2017):

V roce 2016 Ing. J. Leugner, Ph.D. a doc. Ing. A. Jurásek, CSc. na vyžádání LČR, s. p. (ředitelství Hradec Králové) a Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. (Tečovice) vyhodnocovali kvalitu sadebního materiálu smrku ztepilého (SM) a jedle bělokoré (JD) ve vybraných tuzemských lesních školkách. Toto zhodnocení bylo prováděno v souvislosti s relativně (tj. proporcionálně k celkové výšce školkařských výpěstků) velkými délkovými přírůsty terminálních makroblastů obou dřevin v průběhu vegetačního období roku 2016, které vzbuzovaly u producentů i uživatelů sadebního materiálu (SMLD) obavy z hlediska odbytu a užití SMLD v roce 2017. Ve svém expertním stanovisku se autoři studie (Leugner, J., Jurásek, A: Zhodnocení kvality a stavu prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého v lesních školkách v ČR s mimořádnými přírůsty v roce 2016. 1. vyd. Opočno,  VÚLHM - VS 2017. 3 s.) zaměřili na soulad zjištěného stavu s požadavky české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Studie byla objednavateli (LČR, s. p. - Ing. Tomáš Dohnanský) předána dne 11. ledna 2017 a je pro zájemce dostupná na vyžádání u obou uživatelů SMLD (zadavatelů úkolu) nebo též u autorů. (20. 1. 2017)

(207) PF 2017 (prosinec 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(206) Výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (prosinec 2016):

Ministerstvo zemědělství vyhlasilo dne 16. prosince 2016 výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2017. V podprogramu I bylo ze 197 hodnocených přihlášek k realizaci doporučeno 14 projektů; v podprogramu II bylo ze 46 přihlášek přijato 5 návrhů projektů. Z lesnicky orientovaných návrhů projektů uspěl jediný: QK1710241 "Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou" (ČZU v Praze, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a Univerzita Karlova v Praze). (16. 12. 2016)

(205) GRANTOVÁ SLUŽBA LČR vyhlásila nová témata (říjen 2016):

Lesy České republiky, s. p. vyhlásily výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu (vyhlášená témata). (31. 10. 2016)

(204) Dne 31. října 2016 se pracovníci Výzkumné stanice Opočno naposledy rozloučili se svým bývalým dlouholetým kolegou, panem Františkem Horákem.
 
 
FRANTIŠEK HORÁK (27. 1. 1934 Nové Město nad Metují; † 25. 10. 2016 Třebechovice pod Orebem) po maturitě na gymnáziu v Novém Městě nad Metují v r. 1953 nastoupil na Výzkumnou stanici v Opočně, kde zpočátku pracoval jako technik výzkumu ve skupině obnovy lesa. Během zaměstnání absolvoval abiturientský kurs na Lesnické technické škole v Trutnově. Od roku 1979 vykonával fotografické a reprografické práce včetně vedení fotoarchivu VS. V r. 1994 odešel do důchodu, ale v práci pro výzkumnou stanici pokračoval až do r. 2000. Patřil ke generaci zakladatelů opočenského výzkumného pracoviště. Čest jeho památce!

(203) GRANTOVÁ SLUŽBA VLS ČR, s. p. se nově prezentuje na svých webových stránkách (říjen 2016):

Na webových stránkách VLS ČR, s. p. lze nyní vyhledávat aktuality z činnosti Grantové služby VLS ČR, s. p. (další detaily). (27. 10. 2016)

(202) VÝSLEDKY 2. kola veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2016):

Na webových stránkách TA ČR byly dne 16. října 2016 zveřejněny výsledky 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Seznam přijatých návrhů projektů, u kterých se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, je k dispozici ke stažení zde

(201) MEZINÁRODNÍ KONFERENCE (srpen 2016):

Výzkumná stanice Opočno v srpnu 2016 uspořádala 17. mezinárodní setkání pěstitelů lesa. (30. - 31. 8. 2016)

Předchozích 200 krátkých informativních sdělení o aktivitách zkušební laboratoře z období od října 2001 do června 2016 uvádějí samostatné stránky.

Datum poslední aktualizace: 21. září 2017 (14:30 h.)