Dendrochronologická laboratoř VÚLHM

Historie laboratoře

Počátek laboratoře lze datovat do roku 1951, kdy do tehdejšího Výzkumného ústavu lesního hospodářství (VÚLH) ve Zbraslavi-Strnadech nastoupil Ing. Bohuslav Vinš na vědeckou aspiranturu. Z podnětu svého školitele prof. Pravdomila Svobody se věnoval aplikaci letokruhových analýz a dendrochronologických metod datování při produkčně ekologickém výzkumu lesních ekosystémů.

Existenci laboratoře v počátcích významně podpořil prof. Květoň Čermák, tehdejší ředitel VÚLH, umožněním dovozu Eklundova přístroje na měření šířek letokruhů. Tím byl odstartován intenzivní vývoj přístrojové techniky letokruhových analýz včetně metodických postupů verifikace poruch v tvorbě letokruhů a rozvoje možností výpočetní techniky při jejich využívání. Na pracovišti byl mimo jiné vyvinut a postupně zdokonalován vynášecí adaptér k Eklundovu měřícímu stroji, který významně zefektivnil proces měření.

Laboratoř byla od začátku zaměřena především na studium vlivu vnějšího prostředí na růstové procesy lesních dřevin, ať se jednalo o klimatické faktory, průmyslové imise, hnojení, meliorační zásahy či poškození biotickými škůdci (např. žír bekyně mnišky). Byl to B. Vinš, který v roce 1967 jako první definoval pojem „dendroekologie“ jako specifický obor klasické „dendrochronologie a dendroklimatologie“.

Mezi stěžejní práce patří prokázání negativního vlivu průmyslových imisí na růst lesních dřevin - tzv. kouřových škod včetně kvantifikace přírůstových ztrát pro účely vyplácení náhrad a dále rozsáhlé studie věnované proměnlivosti růstu základních hospodářských dřevin (smrku, jedle, borovice) i introdukovaných dřevin (douglaska, jedle obrovská apod.) na území ČR.
 

Současné zaměření laboratoře

I v současné době se laboratoř zaměřuje především na dendroekologická témata. V centru pozornosti stojí růstová reakce hlavních lesních dřevin na měnící se ekologické podmínky (klimatické změny, zvyšování depozic dusíku, působení přízemního ozonu, výskyt nových biotických škůdců). Samostatnou skupinu tvoří projekty Grantové služby LČR zaměřené na aktuální problematiku žloutnutí a odumírání smrkových porostů, kde jsou změny ve vývoji přírůstů studovány jako indikátor míry stresu.
 

Přehled řešených projektů (2000 – 2016)

2015-2018   Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV QJ1520229)

2016-2018   Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku (Grantová služba LČR)

2014-2017   Koloběh živin ve smíšených lesích (COST CZ – LD14124, součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR - European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management)

2013-2016   Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (COST CZ - LD13007, součást mezinárodní akce FP1106 STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS)

2012-2016   Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie (NAZV QJ1220316)

2008-2011  Růst osiky na stanovišti s přirozeně zvýšenými koncentracemi CO2 z lokality Milhostov u Chebu (MZe 0002070201)

2007-2009   Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice (Grantová služba LČR)

2006-2008   Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov (Grantová služba LČR)

2005-2008  Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (NPV 1G57045)

2004-2008  Vliv melioračního vápnění na přírůst smrku (MZe 0002070201)

2003-2004   Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K) (Grantová služba LČR)

2003–2005   Vliv žíru ploskohřbetky modřínové Cephalcia lariciphila na radiální tloušťkový přírůst modřínu (Larix decidua Mill.) (MZe 0002070201)

2001-2004   Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC1273)
 

Vybavení laboratoře

Přírůstové nebozezy
pro měkké dřevo ø 5 mm (délky 25 cm, 30 cm, 40 cm), ø 12 mm délky 40cm
pro tvrdé dřevo ø 4 mm (délky 25 cm, 40 cm, 60 cm), ø 5 mm (délky 25 cm, 30 cm)

Měřící stoly:
TimeTable TT 59-M, Kutschenreiter

Software:
PAST 4, VIASDAQ, OSM3, DAS, COFECHA, ARSTAN
+ další programy DPL, PRECON, Statistica
 

Kontakt

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., , +420 257 892 206, 608 117 833

Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., , +420 257 892 252, 724 006 555


Naposledy aktualizováno: 22. 11. 2017