Útvar ekologie lesa

Do náplně činnosti útvaru patří zajištění monitoringu zdravotního stavu lesa v České republice v rámci mezinárodních programů a projektů, pracovníci útvaru se věnují hodnocení vývoje lesních porostů v imisních oblastech ČR a výzkumu příčin poškození lesů.

Dále útvar řeší problematiku narušení ekologické stability lesních ekosystémů způsobené nevyváženou výživou, dlouhodobou antropogenní zátěží a klimatickými změnami (Dílčí záměr 01 projektu MZe0002070203 v letech 2009-2013 a nově v rámci Ústavního výzkumného projektu řešeného v období 2014-2017). Tato problematika zahrnuje i aktuální dendroekologická témata, pro která má útvar zřízenou dendrochronologickou laboratoř.

Pracovníci útvaru se podílí na organizaci a kontrole provádění nápravných opatření v poškozených oblastech – vápnění a hnojení lesních porostů. Na výzkumných povodích řeší problematiku působení lesních porostů na kvantitu a kvalitu vody odtékající do vodních zdrojů.

V rámci poradenské činnosti provádí pro vlastníky lesů posouzení stavu půd, úrovně výživy nebo antropogenního poškození lesních porostů.

Vedoucí útvaru je Ing. Monika VEJPUSTKOVÁ, Ph.D., zástupce Mgr. Kateřina NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, Ph.D. Do útvaru patří také část dislokovaného pracoviště Frýdek-Místek, pracoviště Pelhřimov a výzkumný objekt Želivka - Kožlí.

Pracovníci útvaru
Informační leták útvaru - stav 2013 (pdf, 1,7MB)

Historie útvaru

Monitoring lesních ekosystémů

Stav lesních půd, výživa dřevin, vstupy a koloběh látek

Růst a přírůst lesních dřevin, dendrochronologie, biomasa

Vodohospodářská problematika

Mezinárodní spolupráce

Služby


Naposledy aktualizováno 1. 10. 2018