Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

Charakteristika:
V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., který je vydavatelem.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.

Rukopisy procházejí recenzním řízením.

Periodicita:
Vychází nepravidelně, obvykle 10x ročně. Rozsah 30–50 stran, formát A5.
Náklad 250 výtisků.

ISSN 0862-7657 

© VÚLHM, v. v. i.

Redakce přijímá rukopisy průběžně.

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Pokyny pro autory uvedeny zde

Kontakt pro příjem rukopisů:
Ing. Jan Řezáč
e-mail: rezac@vulhm.cz
tel.: +420 257 892 243, +420 724 576 008
 

Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA

Zahradník, P., Zahradníková, M., Plaček, H.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2018

Metodická příručka k určování domácích druhů lip

Buriánek, V., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2018

Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2018, 2. doplněné vydání

Potenciál využití borovice pokroucené v podmínkách České republiky

Novotný, P., Fulín, M., Dimitrovský, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2018

Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého

Cvrčková, H., Máchová, P., Trčková, O.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2018

Metodika pro bezpečné uchování in vitro kultur topolu šedého v ultranízkých teplotách

Pokorná, E., Faltus, M., Máchová, P., Semerák, M., Zámečník, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2018

Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní

Bílek, L. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2018

Využití topolu šedého jako náhrady jasanu a olše při obnově zejména lužních lesů

Čížková, L., Barnet, M., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2018

Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2018

Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2018

Archiv metodik

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004