Projekty pracovníků Výzkumné stanice Opočno zahajované v roce 2015

Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS": Podprogram II - Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství):

Název: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
Číslo: QJ1520299
Interní číslo:  
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Poskytovatel: MZe - NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS")
Spoluřešitelé:  
Doba řešení: 2015-2018
Popis:  
   
Název: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku
Číslo: QJ1520291
Interní číslo:  
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Poskytovatel: MZe - NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS")
Spoluřešitelé: Ing. František Šach, CSc.
Doba řešení: 2015-2018
Popis:  
   
Název: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR
Číslo: QJ1520037
Interní číslo:  
Koordinátor: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Poskytovatel: MZe - NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS")
Spoluřešitelé:  
Doba řešení: 2015-2018
Popis:  
   

 

Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS": Podprogram III - Podpora politiky agrárního sektoru):

Název: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice
Číslo: QJ1530032
Interní číslo:  
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Poskytovatel: MZe - NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS")
Spoluřešitelé:  
Doba řešení: 2015-2018
Popis:  
   
Název: Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Číslo: QJ1530298
Interní číslo:  
Koordinátor: doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Poskytovatel: MZe - NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 - "KUS")
Spoluřešitelé:  
Doba řešení: 2015-2018
Popis:  
   

 

Projekty zahájené v lednu 2015 (koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.):

Název: Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu
Číslo: Pořadové číslo projektu u poskytovatele: č. 48 (GS LČR)
Interní číslo: 03/8815
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Poskytovatel: Lesy České republiky, s. p. - Grantová služba
Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.; Ing. Evelína Erbanová; RNDr. Jarmila Martincová
Doba řešení: 2015-2016
Popis: Náplní projektu je nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě - zhodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu lesních dřevin prostřednictvím tlakové nádoby. (Podrobnosti ... na serveru www.lesycr.cz).
   
Název: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích
Číslo: EHP-CZ02-OV-1-015-2014
Interní číslo: 01/8015
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR (EHP a Norské fondy 2009-2014)
Spoluřešitelé: Ing. Jitka Vrátná, MBA; doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.; Ing. David Dušek; Alena Hvězdová; Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.; Ing. Jiří Novák, Ph.D.; Ing. Kateřina Nováková; Tomáš Petr; Eva Ráčková; Ing. Jiří Souček, Ph.D.; Mgr. Jitka Součková; Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Doba řešení: 1. ledna 2015 až 30. dubna 2016
Popis:

V rámci řešení projektu jsou studována lesopěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích zvláštního určení (lesy maloplošných a velkoplošných chráněných územích). Cílem projektu je na základě dosavadních poznatků dlouhodobého výzkumu vytvořit katalog postupů (pěstebních opatření) pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích včetně vyhodnocení dopadu těchto opatření. Katalog bude obsahovat minimálně následující části:

  • (1) Opatření a jeho stručný popis.
  • (2) Možná aplikace - rozhodnutí o uplatnění na základě vybraných podmínek.
  • (3) Příklad území s vhodným (možným) uplatněním, případně území, kde se již uplatňuje. Pro zvláště významná opatření bude vytipován demonstrační objekt, který bude do budoucna sloužit pro podrobné sledování.
  • (4) Metodika provádění opatření.
  • (5) Vyhodnocení vlivu opatření na biodiversitu vybraných indikačních skupin druhů (rostliny, hmyz, Oribatida - pancířníci, makromycety).
  • (6) Vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů.
  • (7) Vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu a plnění ostatních funkcí lesa.

(Podrobnější popis projektu ... je publikován na serveru poskytovatele. Detailní informace o řešené problematice a aktuální data o průběhu řešení projektu ... zájemci naleznou na serveru www.infodatasys.cz, spravovaném spoluřešitelem projektu, Ing. Karlem Matějkou - IDS.)  

   

 

Datum poslední aktualizace stránky: 11. března 2015 (8:50 h.)