Kůrovcová kalamita - materiály k zvládnutí kůrovcové gradace

Souhra okolností v čele s extrémním průběhem počasí v roce 2015 vedla opět k výraznému zhoršení kůrovcové situace v Česku. V návaznosti na vážnost hrozící kůrovcové gradace jsou níže k dispozici ke stažení odborné materiály a publikace Lesní ochranné služby. Zájemci z řad vlastníků a správců lesních majetků, ale i laické veřejnosti zde mohou nalézt informace týkající se zejména problematiky podkorního hmyzu na smrku a borovici.

Obrázky v postranní liště dokumentují aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech Česka - především na severní a střední Moravě a ve Slezsku.

 

Odkaz na pilotní projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby s názvem KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a následné sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky - zde.

 

Odkaz na videospoty o kůrovci a jeho vývoji, o tom jak kůrovce odstranit a na koho se vlastníci lesa mohou obracet ohledně boje s kůrovcem - zde. (Zdroj: Kraj Vysočina, Creative video)

 

Informační materiály ke stažení:

Letáky LOS:

- Knížek M., Liška J., Pešková V 2016: Lesní ochranná služba (LOS). Ministerstvo zemědělství ČR a LOS VÚLHM, v.v.i., 2 s.


- Pešková V., Soukup F., Knížek M. 2016: Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho. Lesnická práce, 95 (4) - Příloha: 8 s.


- Zahradník P., Knížek M. 2016: Lýkožrouti na smrku a sucho. Lesnická práce, 95 (4) - Příloha: 8 s.


- Lubojacký J. 2012: Lýkožrout menší. Ips amitinus (Eichhoff, 1871). Lesnická práce, 91 (10) - Příloha: 4 s.


- Zahradník P., Geráková M. 2010: Lýkožrout smrkový. Ips typographus (L.). Lesnická práce, 89 (12) - Příloha: 8 s.


- Knížek M., Holuša J. 2007: Lýkožrout severský. Ips duplicatus (Sahlberg). Lesnická práce, 86 (4) - Příloha: 4 s.


- Zahradník P. 2007: Lýkožrout lesklý. Pityogenes chalcographus (L.). Lesnická práce, 86 (4) - Příloha: 4 s.


- Knížek M. 2005: Polygraphus poligraphus (L.). lýkohub matný. Lesnická práce, 84 (12) - Příloha: 4 s.


- Soukup F. 2005: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink. václavka smrková. Lesnická práce, 84 (10) - Příloha: 4 s.


- Knížek M., Zahradník P. 2004: Kůrovci na jehličnanech. Lesnická práce, 83 (3) - Příloha: 8 s.

 

 

Ostatní:

- Holuša J., Lubojacký J., Lukášová K. 2016: Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.) a lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae). Certifikovaná metodika. Strnady, Lesnický průvodce 2/2016: 28 s.

 

- Kolektiv LOS 2016: Bionomie kůrovcovitých se zaměřením na druhy žijící na smrku a borovici. Prezentace z doprovodného programu veletrhu Silva Regina 2016.

 

- Bureš P. 2016: Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.). MZe ČR, Praha: 3 s.


- Knížek M. (Ed.) 2016: Škodliví činitelé v lesích Česka 2015/2016 - Vliv sucha na stav lesních porostů. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Průhonice, 14 4. 2016. Zpravodaj ochrany lesa, 19: 63 s.


- Zahradník P., Knížek M. 2016: Lýkožrouti (kůrovci) - vážná hrozba pro smrkové lesy! MZe ČR, Praha.


- Holuša J. a kol. 2006: Výskyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlberg, 1836) (Coleoptera: Scolytidae) na LS Bruntál LČR, s. p., v roce 2004 – 2005. Zpravodaj ochrany lesa, 13: 94 s.


- Knížek M., Soukup F., Liška J. 2006: Nebezpečí přemnožení podkorního hmyzu po zimě 2005/2006 stále trvá. LOS, VÚLHM Jíloviště-Strnady.