Kvantifikace nadzemní biomasy lesních dřevin

Od roku 2000 realizoval útvar Ekologie lesa několik projektů, jejichž součástí byl i odběr stromových vzorníků a kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého a buku lesního. Přesné zjišťování hmotnosti nadzemní biomasy lesních dřevin je klíčové pro další analýzy zaměřené na bilanci živin a rovněž pro kvantifikaci uhlíku uloženého v biomase stromů.

Data získaná v těchto projektech se stala základem datového souboru, který byl použit k odvození alometrických rovnic pro výpočet biomasy smrku a buku v podmínkách České republiky. Modely pro výpočet stromové biomasy jsou postaveny na těsném alometrickém vztahu mezi základními dendrometrickými charakteristikami stromu (nejčastěji výčetní tloušťkou kmene a výškou stromu) a množstvím biomasy. 

Modely pro výpočet biomasy smrku a buku byly publikovány formou certifikovaných metodik. Kromě toho je možné pro kvantifikaci biomasy použít i program DendroCalc (viz níže), který umožňuje kvantifikaci biomasy v prostředí programu Excel. Program navíc umožňuje i kvantifikaci nadzemní biomasy lípy, pomocí sady modelů vytvořených ve spolupráci s katedrou HÚL České zemědělské univerzity v Praze (Čihák et al. 2014).

Pro kvantifikaci nadzemní bimasy lze využít program DendroCalc.

Program je vytvořen v jazyce VBA (Visual Basic for Application).
Pro použití programu je nutné povolit v Excelu používání maker.

Program poskytuje možnost výstupů jak na stromové, tak na porostní úrovni.

V letech 2014-2018 byl ve VÚLHM řesen projekt „Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR“, jehož součástí byla i kvantifikace nadzemní biomasy stromových vzorníků. V současnosti se zpracovávají získaná data a připravuje se odvození alometrických rovnic pro douglasku.

Odkazy na metodiky a odborné publikace s tématikou kvantifikace biomasy dřevin:

Realizované projekty s tématikou kvantifikace biomasy dřevin:

  • Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV QJ1520229), 2015-2018
  • Koloběh živin ve smíšených lesích (COST CZ – LD14124, součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR - European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management), 2014-2017
  • Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR - možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvalé udržitelného pěstování lesů (NAZV QH81246), 2008-2012
  • Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (NAZV QC1273), 2001-2004

Naposledy aktualizováno: 31. 1. 2019