Útvar lesnické politiky

Výzkumná činnost útvaru lesnické politiky je dlouhodobě zaměřena na rozpracování vybraných nástrojů státní lesnické politiky, tj.
 • legislativních nástrojů (příprava podkladů pro vybrané právní předpisy),
 • finančních nástrojů (využití ekonomických kategorií jako jsou např. ceny, náklady, veřejné podpory, daně, kompenzace aj.),
 • informačních nástrojů (osvěta a poradenství, vzdělávání, aplikace lesnických informačních systémů aj.).
 
Většina řešitelské kapacity byla během dosavadní existence útvaru (útvar vznikl v roce 1991) využita při řešení problematiky oceňování produkční funkce lesů s cílem vypracovat v souladu se zahraničními přístupy objektivní metodické postupy (věcná metoda a výnosový způsob ocenění apod.) při oceňování lesních pozemků a lesních porostů použitelné v obecně závazných právních předpisech, a sice jak pro účely daňové, tak pro účely stanovení výše náhrad za škody nebo újmy způsobené na produkčních funkcích lesů.
 
S ohledem na pohyb cen a nákladů v odvětví lesního hospodářství je zajišťována permanentní aktualizace příslušných cenových předpisů včetně zdokonalování metodik na základě nových poznatků a zkušeností z domácí i zahraniční praxe.
 
 
V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii je náplní útvaru také řada dalších aktivit, zejména:
 • soustavné sledování právních předpisů EU (tzv. "acquis communautaire") v rozsahu působnosti odvětví lesního hospodářství za účelem zpracování podkladů pro harmonizaci předpisů a návrhů na změny předpisů v lesním hospodářství tak, aby byla zajištěna jejich slučitelnost s předpisy Evropských společenství,
 • zpracování podkladů pro zabezpečení informačního toku mezi ČR a EU v oblasti lesnicko-dřevařské statistiky,
 • shromažďování statistických a dalších informací pro aktualizaci informační příručky „Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie“
 • transfer poznatků, zkušeností a nejlepší praxe z lesnicky vyspělých zemí EU z oblasti lesnické ekonomiky a správy lesních majetků (např. energetické využití dřeva, sdružování vlastníků lesa apod.) atd.
 
Útvar lesnické politiky ve své činnosti dále zabezpečuje:
 • postupné vytváření znalostní základny v oblasti
  • internalizace lesnických externalit (přechod od současné nauky o funkcích lesa k nauce o produktech lesa s cílem rozpracovat koncept ekosystémových plateb),
  • využití kategorie hodnoty lesa jako dynamického ukazatele pro trvale udržitelné obhospodařování lesa,
  • zvyšování příspěvku lesnického sektoru pro rozvoj venkova,
 • lektorskou a poradenskou činnost z předmětu své činnosti aj.
 
Vedoucím útvaru lesnické politiky je Ing. Jiří Matějíček, CSc., jeho zástupcem je Ing. Anton Prčina.
 

Dokumenty ke stažení