Lesnická politika - Projekty

Technická normalizace ( 1995 - 2006 )

V rámci členství České republiky v ISO (Mezinárodní organizaci pro normalizaci) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci) byly řešeny úkoly předložené prostřednictvím ČSNI od sekretariátu komise ISO/TC 218 Dřevo a sekretariátu výboru CEN/TC 175 – Kulatina a řezivo. V obou případech se jednalo o připomínky a stanoviska ČR k programu práce a k tvorbě a revizím norem. Poznámka: K 1.1. 2007 tato činnost v útvaru lesnické politiky byla ukončena.

Prognózování lesního hospodářství ČR ( 1995 - 2006 )

Po schválení Národního lesnického programu (NLP) vládou 13. 1. 2003 bylo v rámci prognostické činnosti přistoupeno k zajištění jeho programových cílů. Koordinační rada NLP přijala na základě návrhu hlavního koordinačního pracoviště VÚLHM Jíloviště-Strnady časový rozvrh prací na realizaci priorit vytyčených na období 2003 – 2006, pro které je NLP koncipován v členění podle jednotlivých let. Poznámka: K 1.1. 2007 byla tato činnost ukončena.

Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu hospodářství („EU pracoviště“) ( 1995 - 2006 )

V oddíle A (legislativa EU) se provádělo soustavné sledování předpisů ES a dalších informací (Official Journal of EC, řada L) v rozsahu působnosti odvětví lesního hospodářství a souvisejících s lesním hospodářstvím. Jedním z výsledků tohoto právního monitoringu jsou tabulky shody. Poznámka: V roce 2007 se v tomto úkolu pokračuje formou veřejné zakázky.

Vzdělávání vlastníků a uživatelů lesa a pracovníků státní správy a odborných lesních hospodářů ( 1995 - 2006 )

Byl uspořádán vzdělávací seminář s názvem „Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů ČR“ určený jak pro pracovníky státní správy lesů, tak i odborné lesní hospodáře, vlastníky a uživatele lesů a pro ostatní zájmové skupiny zabývající se obnovou a rozvojem venkova v určitém regionu. Poznámka: Pro rok 2007 nebyl požadavek formulován.

Příprava podkladových materiálů pro tematické okruhy aktivit LH ( 1995 - 2006 )

Byly shromážděny a zpracovány lesopolitické materiály se zvláštní pozorností na vybrané prvky zahraniční lesnické legislativy. Poznámka: K 1.1. 2007 byla tato činnost ukončena.

Komplexní oceňování lesa ( 1995 - 2006 )

Z důvodu změn v nákladové a cenové úrovni hosp. činností v odvětví LH oproti roku 1998 byl proveden v potřebné struktuře sběr statistických a dalších údajů za rok 2003 s cílem vyhodnotit tyto změny a následně vytvořit nové nákladové a cenové modely pro ocenění lesních pozemků a porostů pro účely daňové, resp.pro výpočet výše škody nebo újmy způsobené na lesích. Poznámka: V roce 2007 se v tomto úkolu pokračuje formou veřejné zakázky.