MONITORING STAVU LESA - II. úroveň

Intenzivní monitoring lesních ekosystémů

Na šestnácti plochách druhé úrovně probíhá podrobné hodnocení zdravotního stavu lesa a faktorů prostředí, které ho ovlivňují. Plochy byly postupně zakládány od roku 1994, poslední rekonstrukce proběhla v roce 2004 v návaznosti na naplňování Národního lesnického programu ČR (NLP), tak, aby byly pokryty hlavní dřeviny v oblastech jejich přirozeného výskytu proporcionálně k jejich zastoupení (SM 50%, BO 20%, DB 10%, BK 10%, ostatní 10%) v lesích Česka.

Přehled existujících ploch II. úrovně monitoringu
tabulka_ploch_IIuroven.jpg, 183kB

Program intenzivního monitoringu lesních ekosystémů je v současnosti financován z prostředků poskytovaných Ministerstvem zemědělství. Dříve byla část prostředků poskytována Evropskou komisí v rámci projektů Forest Focus (2003-2008) a LIFE+ FutMon (2009-2011). Některé dílčí aktivity byly financovány Ministerstvem životního prostředí.
Práce probíhají v souladu s harmonogramem projektu ICP Forests a metodicky se řídí podle schváleného manuálu (MANUAL on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests), jehož jednotlivé části jsou k dispozici na www.icp-forests.net.

Hlavní činnosti, které na plochách probíhají jsou:

Plochy intenzivního monitoringu na mapě

Přestože je snaha o co nejkomplexnější hodnocení, některé z parametrů jsou kvůli finanční náročnosti povinné pouze pro určité procento ploch intenzivního monitoringu. Přibližné spektrum parametrů hodnocených na jednotlivých plochách v roce 2008 je uvedeno na následující mapce. 

Mapa ploch II. úrovně

Intenzivní monitoring v rámci projektu FutMon (2009-2011)

Projekt FutMon probíhal v letech 2009-2011. Zachovával jednotnou celoevropskou metodiku hodnocení různých parametrů stavu lesů a environmentálních faktorů. Dosavadní intenzivní monitoring lesních ekosystémů se v projektu FutMon omezil pouze na vybrané plochy s komplexním spektrem sledovaných parametrů – v rámci ČR do mezinárodní databáze spadá 14 ploch z 16 lokalit národní sítě. Na těchto plochách byla prováděna zcela komplexní měření odpovídající dosavadním manuálům programu ICP Forests.

Další informace lze získat na stránkách projektu FutMon v ČR či na evropských stránkách projektu.


Naposledy aktualizováno: 11. 2. 2016