ÚROVEŇ II - přehled činností

SLEDOVÁNÍ DEPOZIC

Depozice acidifikujících a eutrofizujících látek, bazických kationtů, fluoridů a chloridů jsou monitorovány na volné ploše v blízkosti monitorační plochy (bulk) a pod porostem (throughfall). Ve třech bukových porostech (Všeteč, Buchlovice, Mísečky) je navíc sledován stok po kmeni (stemflow), který významně přispívá k depozici látek do porostu.
Stanovení množství depozice se provádí měřením koncentrací látek v dešťových a sněhových srážkách. Celková depozice se vypočítá jako součin koncentrace látek ve srážkové vodě a celkového množství srážek v daném měsíci. Jako měřící zařízení pro sledování depozic pod porostem se používají v letním období tři polyetylénová koryta o šířce 0,2 m a délce 2 m, v zimním období čtyři sněhoměry o průměru 23,3 cm. V bukových porostech je instalováno zařízení pro sběr vody stékající po kmenech vybraných stromů.
Na volné ploše jsou v letním období umístěny dvě záchytné nádoby na srážky (průměr 23,3 cm) a v zimním období dva sněhoměry (průměr 23,3 cm). Vzorky srážkové vody se odebírají v desetidenním intervalu (tři odběry za měsíc). Po odběru se vzorky zamrazí a před vlastními analýzami se slévají v laboratoři na měsíční směsné vzorky. Chemické analýzy vzorků provádějí Zkušební laboratoře VÚLHM. Stanovují se tyto parametry: pH, alkalita, vodivost při 25°C, S-SO42-, N-NO3-, N-NH4+, Cl-, F-, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P-PO43-, Zn, TN a DOC.
Aktuálně se depozice sledují na sedmi plochách - Benešovice, Buchlovice, Klepačka, Lazy, Luisino údolí, Všeteč a Želivka.


Naposledy aktualizováno: 25. 1. 2016