ÚROVEŇ II - přehled činností

LISTOVÉ ANALÝZY

Stav výživy stromů resp. porostů často indikuje procesy probíhající na ekosystémové úrovni. Nedostatečná minerální výživa porostů může sama osobě výrazně ovlivnit vitalitu  stromů a při spolupůsobení s imisemi může nepříznivý vliv imisí zvýraznit. Naopak vysoké koncentrace některých prvků v jehličí či listech mohou způsobit intoxikaci daným prvkem a nebo ukázat na výrazné imisní zatížení. Nepříznivé chemické podmínky v kořenové zóně minerální půdy mohou také vést k nevyváženosti minerální výživy a tak následně k nevyvážené výživě lesních porostů.

Proto vzorkování a analýza vzorků jehličí, listů a opadu jsou velmi důležité. Analýzy musí být prováděny  v pravidelných časových intervalech, aby zachytily  (vytvořily) vazbu mezi  rozvojem stanovištních (půdních) podmínek  a vývojem resp. stavem minerální výživy. Při prováděných odběrech v rámci sledování (střední a vyšší intensity)  musí být odebrán dostatečný počet vzorků, aby bylo možné podchytit případné trendy v minerální výživě a minimalizovat vliv fluktuace hodnot a předpojatých závěrů (viz Manuál).

Současně expertní panel má za úkol vyvíjet a harmonizovat monitorační metody vzorkování a analýz. Pro zkvalitnění hodnocení výsledků spolupracuje panel s PCC a datovým skladem v Hamburku a s FFCC ve Vídni.

Předsedou expertního panelu části Foliage je Pasi Rautio (METLA) a části opadu Rona Pitman (Forest Research UK). Do současné doby proběhlo 12 zasedání expertního panelu, které se konaly v Rakousku, Finsku, ČR, Irsku, Španělsku, Německu a Estonsku.

V rámci FFCC Vídeň bylo organizováno již sedmnáct okružních laboratorních testů. Zájem o ně se vzhledem k finančním nákladům mění. Např. testu 2011/2012 se zúčastnilo na 62 laboratoří z 28 zemí. Zatím posledního testu 2014/2015 se účastnilo 54 laboratoří z 25 zemí. V současné době je připravován 18. srovnávací test.


Naposledy aktualizováno: 28. 2. 2015