ÚROVEŇ II - přehled činností

HODNOCENÍ STAVU LESNÍCH PŮD

Cílem projektu průzkumu lesních půd na plochách I. úrovně je získání základních informací o chemickém složení půd a jeho změnách v čase, stanovení vlastností, které jsou ukazatelem citlivosti lesních půd ke znečištění ovzduší a vliv atmosférické depozice (acidifikace). Získaná data dále mohou sloužit ve studiích zabývajících se klimatickou změnou (koloběh uhlíku a jeho  zásoba v půdě) a trvale udržitelným lesním hospodářstvím (koloběh živin a vodní bilance). Dále projekt slouží k hodnocení stavu půd v rámci celé Evropy a umožňuje získat srovnatelná data z jednotlivých zemí (použitím obdobných metodik odběru vzorků půd a chemických analýz specifikovaných v manuálu). Monitoring stavu lesních půd prováděný na plochách intenzivního monitoringu (úroveň II) je základem pro hodnocení role lesních půd v ekosystému, studium půdních procesů a dlouhodobé dynamiky.

Na plochách  úrovně I se předpokládá opakování průzkumu jedenkrát za 10 let, na plochách intenzivního monitoringu (úroveň II) po 5 letech. Doposud proběhly dva průzkumy, první v roce 1995, druhý probíhal v letech 2005-2008. Vzhledem k velké finanční náročnosti byl druhý průzkum stavu lesních půd zahrnut do samostatného demonstračního projektu EC s názvem BIOSOIL. Do projektu bylo v ČR zahrnuto 146 ploch systematické sítě (úroveň I) a 8 ploch intenzivního monitoringu.

V rámci průzkumu byly na všech plochách vykopány půdní sondy, vyhotoveny popisy půdních profilů a určen půdní typ, forma humusu a podložní (matečná) hornina. Vzorky půdy byly odebírány ze sondy ve fixních hloubkách po 10 cm a dále byly odebírány směsné vzorky složené z 8 subvzorků pomocí půdního vrtáku (na plochách I. úrovně jedna sada, na plochách II. úrovně tři sady směsných vzorků). Pro stanovení objemové hmotnosti humusu byly odebírány vzorky horizontu L a FH z definované plochy (pomocí rámečku 0,25x0,25 m).

Analýzy vzorků prováděla akreditovaná zkušební laboratoř VÚLHM, po vysušení a homogenizaci vzorků se stanovily aktivní pH(H2O) a výměnné pH(CaCl2), sušina, dále obsah přístupných prvkůp ve výluhu BaCl2 (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na) a celkový (pseudototální) obsah prvků ve výluhu lučavkou královskou (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, kovy As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn), obsah Ntot, Stot, Ctot na analyzátoru CNS, přístupný P. Dále byl stanoven obsah Al a Fe v oxalátovém výluhu, obsah Hg a stanoveno zrnitostní složrní; tyto analýzy prováděla laboratoř VÚMOP.

V roce 2010 proběhlo další opakované šetření na plochách intenzivního monitoringu (odběr po 5 letech). Byly odebrány vzorky ze sond a směsné vzorky pomocí půdního vrtáku. V průběhu roku 2011 byly vzorky postupně vysušovány a připravovány k analýze. Výsledky chemické analýzy půdních vzorků byly zpracovány mimo jiné také v rámci řešení projektu FORSOIL.


Naposledy aktualizováno: 9. 1. 2015