ÚROVEŇ II - přehled činností

SLEDOVÁNÍ CHEMISMU PŮDNÍHO ROZTOKU

Cílem sledování chemismu půdního roztoku je zejména stanovení a monitoring dlouhodobých trendů a změn chemismu půdní vody v souvislosti se stresovými faktory prostředí (např. vstupy acidifikujících látek, znečištění ovzduší, klimatické změny), určení vztahu mezi zdravotním stavem lesa a těmito stresovými faktory a stanovení koloběhu (vstupu a výstupu) prvků v lesním ekosystému v návaznosti na depozice a způsob hospodaření v lesích. Kromě přímého vlivu stresových faktorů je lesní porost ovlivněn i nepřímo přes půdní prostředí. Sledování chemismu půdního roztoku umožňuje určit dostupnosi živin, případně snížení jejich příjmu vlivem potenciálně toxického Al a dalších stresorů ovlivňujících kořeny rostlin a mykorhýzu a v dlouhodobějším horizontu také předpověď vývoje podmínek půdního prostředí..

Chemismus půdní vody byl do ukončení projektu FutMon sledován na jedenácti plochách II. úrovně (Benešovice, Březka, Buchlovice, Klepačka, Lazy, Luisino údolí, Mísečky, Nová Brtnice, Vojířov, Všeteč, Želivka), a to vždy ve dvou hloubkách – pod organickým horizontem (humusový horizont FH) a v minerální půdě v hloubce 30 cm. Aktuálně je půdní roztok sledován na sedmi plochách - Benešovice, Buchlovice, Klepačka, Lazy, Luisino údolí, Všeteč a Želivka.

K odběru půdní vody slouží gravitačními lyzimetry, umístěnými vždy po třech v každé hloubce. Lyzimetry jsou vyrobeny z polyetylénu a mají obdélníkový tvar se záchytnou plochou 0,06 m2. Voda je z lyzimetru sváděna do zásobní nádoby (barelu) umístěné v půdní sondě zakryté víkem, aby byly vzorky chráněny před působením slunečního světla, tepla a zabráněno tak nežádoucímu růstu řas. Na třech plochách jsou instalovány také sukční podtlakové tenzometry typu Prenart, umístěné ve stejných hloubkách jako gravitační lyzimetry.

Vzorky půdní vody se odebírají v desetidenním intervalu současně s odběrem vzorků srážkové vody (depozice). Po odběru se vzorky zamrazí a před analýzami se slévají na měsíční směsné vzorky. Chemické analýzy provádí zkušební laboratoře VÚLHM a ve vzorku se stanovují následující parametry: pH, alkalita, vodivost při 25°C, aniony S-SO42-, N- NO3-, Cl-, F- P-PO43-, a kationy N-NH4+, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, dále celkový dusík (TN) a rozpuštěný organický uhlík (DOC). Laboratoř se pravidelně účastní mezinárodních a národních kruhových testů analýz vod.


Naposledy aktualizováno: 25. 1. 2016