Náplň činnosti Lesní ochranné služby

LOS z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajišťuje:
 • kontrolu biotických škodlivých činitelů v lesních porostech 
 • poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les (terénní šetření, odběry a rozbory vzorků, odborné posudky, apod.) 
 • vypracování odborných posudků, případně znaleckých posudků pro vlastníky a správce lesa na plochách s projevy poškození způsobeného nedostatečnou výživou, imisemi a dalšími antropogenními faktory, včetně doporučení nápravných opatření 
 • stanoviska k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ve smyslu platné legislativy) 
 • metodickou pomoc při rozsáhlejších obranných opatřeních proti biotickým škodlivým činitelům 
 • centrální evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi působených ztrát 
 • zpracovávání ročních přehledů výskytu lesních škodlivých činitelů a rámcových prognóz 
 • pořádání seminářů a sympozií s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi a orgány státní správy 
 • vydávání metodických pokynů a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa 
 • testování biologické účinnosti pesticidních látek na ochranu lesa, včetně vydávání "Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa"
 • ověřování a optimalizaci kontrolních a obranných opatření 
 • mezinárodní spolupráci v ochraně lesa 

 

Knížek M., Liška J., Pešková V 2016: Lesní ochranná služba (LOS). Ministerstvo zemědělství ČR a LOS VÚLHM, v.v.i., 2 s