Základní informace o projektu TA04021467

Název projektu VaVaI: „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA04021467 (2014-2017)

Administrace veřejné soutěže VaVaI a finanční podpora (zajištění) projektu: Hlavním poskytovatelem výzkumného projektu „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467) je Technologická agentura České republiky (4. veřejná soutěž PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE ALFA).

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): Ing. V. Černohous, Ph.D.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; Mgr. J. Součková (všichni VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem)

Výstupy projektu uvádí samostatná webová stránka

Aktuality o průběhu řešení výzkumného projektu:

  • Dílčí problematika vývoje nových typů a užití hnojiv v lesním školkařství je nyní (2017-2020) předmětem studia, které se uskutečňuje ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady díky finanční podpoře projektu TH02030785 "Hnojiva pro lesní hospodářství" (podpora v rámci Programu EPSILON Technologické agentury České republiky). 
  • Certifikovaná metodika Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách vyšla v průběhu května 2018 jako Lesnický průvodce 16/2017.
  • Řešitelé projektu (J. Nárovcová, V. Nárovec a P. Němec) podali dne 11. dubna 2018 Technologické agentuře České republiky v rámci probíhající 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON projektovou přihlášku s návrhem projektu, který představuje navazující 2. etapu řešení dané problematiky pro praktické lesní školkařství v podmínkách ČR.
  • Dne 30. ledna 2018 byl vedoucímu redaktorovi ediční řady Certifikovaných metodik pro praxi - Lesnický průvodce (vydává Lesnické informační centrum) předán rukopis certifikované metodiky na téma Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Dne 18. prosince 2017 získala tato metodika od Ministerstva zemědělství osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 o uplatnění výsledku a bude prostřednictvím LIC vydána v průběhu roku 2018.
  • V prosinci 2017 vydalo nakladatelství Lesnická práce s. r. o. Kostelec nad Černými lesy publikaci Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Autor: Václav Nárovec; 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s.]. Práce vznikla v rámci řešení projektu TA04021467 a je možné ji objednávat přímo u nakladatele (tel. 604-211-171; e-mail: ).
  • Ve dnech 27. a 28. července 2017 se u hlavního projektového koordinátora a příjemce veřejných prostředků (Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem) uskutečnila veřejnosprávní kontrola, v jejímž rámci řešitelé projektu referovali o výstupech a dosavadním průběhu řešení výzkumného projektu. (31. července 2017)
  • Ve dnech 14. a 15. června 2017 pořádalo Sdružení lesních školkařů ČR a Svaz školkařů České republiky v Třebíči (Hotel Atom) a v Lesní školce Čikov (Wotan Forest, a. s.) společné setkání (seminář) školkařů k tématu "Hospodaření s půdou ve školkařských provozech". Řešitelé projektu připravili pro seminář následující příspěvky (viz sborník příspěvků): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek a Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. (5. července 2017)
  • V dubnu 2017 řešitelé projektu připravili pro zahájení certifikačního řízení na MZe rukopis metodiky na téma Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Tento neplánovaný projektový výstup bude po ukončení certifikace zveřejněn na webových stránkách VÚLHM a společnosti LESOŠKOLKY a do hospodářské praxe bude distribuován také prostřednictvím ediční řady Lesnický průvodce. (28. 4. 2017)
  • Ministerstvo zemědělství vydalo dne 21. 10. 2016 Osvědčení 60435/2016-MZE-16222/M123 o uznání certifikované metodiky Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (aut.: J. Nárovcová - V. Nárovec - P. Němec). Publikace v rozsahu 60 stran vyšla v ediční řadě Lesnický průvodce, kterou pro lesnickou praxi vydává Lesnické informační centrum. /K dispozici on-line/.

Přehled výsledků projektu TA04021467 (2014-2016):

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. [The development of requirements on soil in forest nurseries]. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. [ISBN 978-80-7458-060-4]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - NĚMEC, P.: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. - Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting horticulture?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467)

*     *     *

... úplný přehled výsledků projektu (vč. soupisu prací z roku 2017 a dalších) viz na samostatné stránce.

*     *     *

Dostupnost výstupů projektu pro lesnickou praxi (aplikační sféru):
Publikace a výstupy, které vznikají v rámci řešení výzkumného projektu „Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek“ (TA04021467), jsou v elektronické podobě dostupné na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru (VÚLHM, v. v. i. Strnady) nebo u jednotlivých vydavatelů.

Datum poslední aktualizace stránky: 9. srpna 2018 (11:00)