Produkce 1letých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin

Úvod do problematiky: Vlastníci a správci lesních majetků při obnově lesa a při zalesňování prioritně usilují o to, aby vysazované semenáčky a sazenice lesních dřevin na obhospodařovaných pozemcích včas a s co nejmenšími ztrátami odrostly do fáze zajištěné lesní kultury a aby z hlediska druhového složení a původu vytvářely předpoklad pro naplnění všech aktuálně společností požadovaných funkcí lesa včetně zabezpečení budoucí odolnosti a stability zakládaných lesních porostů. Účinným nástrojem k dosažení takto definovaného účelu umělé obnovy lesa je nejen diferencované užití kvalitního sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) v konkrétních stanovištních a lesopěstebních poměrech jednotlivých lesních majetků, ale také smluvní pěstování SMLD v lesních školkách. Od pěstitelů SMLD se oprávněně očekává, že jejich školkařské výpěstky budou naplňovat jak přijaté národní standardy kvality SMLD, tak že budou smluvním pěstováním tzv. „na míru“ uspokojovat rovněž individuální požadavky uživatelů SMLD. Součástí těchto trendů je i pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm, která byla v roce 2012 nově zařazena do sortimentu SMLD, nabízeného v České republice podle revidovaného znění české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.

Plánované výstupy řešení projektu:

Certifikovaná metodika je hlavním plánovaným výsledkem řešení projektu TA02020335 „Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm“. Metodika byla v roce 2014 vydána v ediční řadě Lesnický průvodce (LP 2/2014) a shrnuje nejdůležitější technologické aspekty pěstování tohoto specifického a nově požadovaného typu SMLD v tuzemských lesních školkách. Doporučení a návrhy metodických postupů pro jednoleté pěstování krytokořenných výpěstků listnatých druhů dřevin výškové třídy 51–80 cm vycházejí z experimentálního ověřování, které se s finanční podporou od Technologické agentury České republiky uskutečnilo v letech 2012 až 2014 ve školkařských provozech a zařízeních společnosti LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem. Ucelený přehled publikovaných výsledků, vycházejících z řešení projektu TA02020335, uvádí samostatná webová stránka.

Předpoklady uplatnění technologie ve školkařských provozech:

Důležitým předpokladem pěstování 1letých krytokořenných výpěstků listnatých druhů lesních dřevin výškové třídy 51–80 cm v tuzemských školkařských provozech je krátkodobé vytváření příznivých podmínek pro akceleraci růstu a vývoje rostlin pomocí umělých krytů (v ČR obvykle prostřednictvím fóliovníků, ale ojediněle také skleníků, vegetačních hal apod.). Zde jsou již od raných fází ontogenie rostlin záměrně upravovány podmínky prostředí směrem k optimalizaci průběhu látkových syntéz a energetických toků mezi rostlinou a prostředím a také k podpoře aktivit systémů meristematických, fotosyntetických a transpiračních pro produkci biomasy a tvorbu jednotlivých orgánů a jejich nadorgánových struktur. Z hlediska adaptace finálních lesnických školkařských výpěstků na budoucí poměry trvalého místa výsadby však přinejmenším stejně důležitou zůstává i fáze dopěstování (otužování) krytokořenné školkařské produkce na odkrytých venkovních plochách. K dalším nutným předpokladům zavedení intenzivních technologií pěstování krytokořenného sadebního materiálu (KSM) lesních dřevin se řadí uplatňování biologicky ověřených typů pěstebních obalů (kontejnerů), vybavenost školek soustavou strojů a zařízení pro plnění, osévání a přemísťování kontejnerů a v neposlední řadě také možnost v umělých krytech i na venkovních plochách aplikovat kvantitativně i kvalitativně vyhovující závlahový režim, soustavu hnojení a také systémy integrované (chemické) ochrany rostlin.

Biologicky nezávadné (ověřené) typy pěstebních obalů:

Při výběru vhodných typů pěstebních obalů pro produkci 1letých semenáčků KSM listnatých druhů dřevin ve výškové třídě 51–80 cm se školkařské praxi doporučuje vycházet z ověřených (otestovaných) typů pěstebních obalů, které akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola průběžně zařazuje do elektronické verze Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (podrobnosti na http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html). V roce 2014 byly Zkušební laboratoří č. 1175.2 Školkařská kontrola pro poloprovozní realizace a pro zavádění nové výškové třídy KSM do tuzemské lesnické praxe vytipovány (doporučeny) následující sadbovače (obchodní označení): QUICK POT 40 T/15; QUICK POT 24T/16; QUICK POT 15T/15,5; QUICK POT 12T/18; HIKO V–400, HIKO V–500; KAZETA V 300/53.

Nejdůležitější pěstební zásady a opatření při realizaci technologie:

Důležité je zdůraznit aspekt celistvosti, se kterým je nutné k zavedení technologie přistupovat, neboť úspěšnost pěstování semenáčků lesních dřevin touto technologií je vázána na bezchybný sled všech jejích dílčích pěstebních operací a úkonů. Zjednodušeně lze souvztažnost dílčích opatření a všech vědomých zásahů do růstových procesů juvenilních rostlin komentovat také jako zřetězení, kde nejslabší článek tohoto řetězce bude zásadním způsobem ovlivňovat množství a kvalitu finální produkce SMLD. Mezi ty nejdůležitější technologické prvky (limitní „články“ řetězce) intenzivního pěstování krytokořenných výpěstků lesních dřevin pod umělými kryty a během následného dopěstování (otužování) na venkovních nekrytých pěstebních plochách patří:

  • bezeškodné skladování osiva a kvalitní předosevní příprava semen nebo plodů,
  • příprava pěstebních substrátů a jejich plnění do pěstebních obalů,
  • osévání pěstebních obalů a jejich umístění do umělých krytů,
  • provoz závlahové soustavy, systémy hnojení a také systémy integrované (chemické) ochrany rostlin,
  • přemístění pěstebních obalů (rámů) na venkovní produkční plochy, otužování rostlin a ochrana KSM před nepříznivými vnějšími podmínkami (stínění, zamlžování atd.),
  • třídění, balení a expedice finálních produktů, popř. jejich skladování přes zimní období.

Prezentace projektových zkušeností a výsledků pro školkařskou praxi:

Dne 29. května 2018 řešitelé projektu prezentovali své zkušenosti a doporučení, týkající se užití školkařských výpěstků kategorie krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm, na semináři Sdružení lesních školkařů ČR, který se konal v Hotelu Akademie v Hlubočkách-Hrubé Vodě. Podrobnosti o tomto semináři lze vyhledat a čerpat ve sborníku příspěvků, které byly na dané vzdělávací akci prezentovány a publikovány (sborník ke stažení). 

Datum poslední aktualizace stránky: 31. května 2018 (11:20)