Útvar pěstování lesa - Výzkumná stanice Opočno

Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oboru zakládání a pěstování lesa. Kolektiv pracovníků VS Opočno spolu se specialisty útvaru ekologie lesa, útvaru lesní ochranné služby, VS Kunovice a útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin se nyní (od roku 2014) podílí především na řešení ústavního výzkumného projektu "Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí". Ten svým oborovým zaměřením navázal na výzkumný záměr "Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí" (MZE0002070203), který byl náplní činnosti odborných útvarů VÚLHM v předchozích letech (2009-2013). Úplný seznam řešených výzkumných úkolů uvádí samostatná stránka.

Adresa: Na Olivě 550, 517 73 Opočno (GPS: 50°16'7.558"N, 16°6'30.534"E)

Vedoucím útvaru je Ing. Jiří Novák, Ph.D. (jeho zástupcem je Ing. Jan Leugner, Ph.D.). Na VS Opočno působí tyto včleněné interní organizační jednotky:

Zaměstnanci na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátory úkolů). Podrobný přehled řešených a koordinovaných výzkumných úkolů každoročně rozvádí výroční zprávy.

Vyhledávání zaměstnanců v databázi pracovníků útvaru pěstování lesa (pracoviště VS Opočno).

METODIKY PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI:

PUBLIKACE:

Vybrané odkazy na dílčí stránky Výzkumné stanice Opočno:

Vybrané odkazy na aktuality, externí sdělení a jiné informace

Datum poslední aktualizace: 30. listopadu 2018 (10:00 h.)