Přehled 24 výzkumných projektů členěných dle koordinátorů

Vyhledávání zaměstnanců v databázi pracovníků útvaru pěstování lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (pracoviště VS Opočno).

Zaměstnanci Výzkumné stanice Opočno na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů a grantů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátory úkolů). Podrobný přehled řešených a koordinovaných výzkumných úkolů v jednotlivých letech (2018, 2017, 2016, 2015 atd.) rozvádějí samostatné stránky.

Koordinátoři výzkumných projektů na VS Opočno v roce 2018:

Ing. J. Novák, Ph.D.:

 • Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí (VZ)
 • Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví (VZ)
 • Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (NAZV)
 • Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (NAZV)

Ing. J. Leugner, Ph.D.:

 • Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí (VZ)
 • Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů (NAZV)
 • Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (TA ČR)
 • Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy (GS LČR)
 • Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (GS LČR)
 • Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin (expertizní pověření MZe ČR)

Ing. V. Černohous, Ph.D.:

 • Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (NAZV)
 • Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (NAZV)
 • Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (NAZV)

Ing. D. Dušek, Ph.D.:

 • Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (NAZV)
 • Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (NAZV)
 • Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů... (GS LČR)

doc. Ing. A. Jurásek, CSc.:

 • Expertní činnost v oboru pěstování lesů (komerční poradenská činnost)

Ing. J. Nárovcová, Ph.D.:

 • Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (TA ČR)
 • Hnojiva pro lesní hospodářství (TA ČR)
 • Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (GS LČR)

Ing. J. Souček, Ph.D.:

 • Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (NAZV)

Ing. O. Špulák, Ph.D.:

 • Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (GS LČR)
 • Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (smluvní výzkum)
 • Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (smluvní výzkum)

 


Datum poslední aktualizace stránky: 14. ledna 2018 (vn)