Přehled projektů útvaru pěstování lesa (řešených v roce 2018)

Označení/číslo projektu; Název projektu; (Administrátor/řešitel projektu, útvarový koordinátor/subkoordinátor nebo jiný výkonný leader projektu na VS Opočno):


Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

realizovaná formou řešení ústavních výzkumných záměrů (VZ):

VZ 05: Optimalizace pěstebních postupů obnovy lesa a zalesňování ve vazbě na změny prostředí (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. O. Špulák, Ph.D.; 01/9206)

VZ 06: Optimalizace výchovy lesa a dalších pěstebních opatření ve vazbě na změny prostředí (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; 01/9207)

VZ 12: Výzkum přírodních zdrojů ve vazbě na pěstební postupy trvale udržitelného lesnictví (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. V. Černohous, Ph.D.; 01/9205)

 

Projekty NAZV - KUS:

QJ1520291: Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku (Ing. V. Černohous, Ph.D., Ing. J. Leugner, Ph.D.; do roku 2018; 01/7291)

QJ1520299: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; do roku 2018; 01/7299)

QJ1530032: Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (za VS Opočno: Ing. V. Černohous, Ph.D., Ing. F. Šach, CSc.; do roku 2018; 01/7032)

QJ1620415: Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (Ing. D. Dušek, Ph.D., Ing. J. Novák, Ph.D.; řešení úkolu od 04/2016 do 12/2018; 01/7415)

QJ1520037: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (za VS Opočno: Ing. J. Souček, Ph.D., Ing. O. Špulák, Ph.D.; do roku 2018; 01/7037)

 

Projekty NAZV - ZEMĚ:

QK1810126: Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; do roku 2022; 01/7126)

QK1820091: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (Ing. D. Dušek, Ph.D., Ing. J. Leugner, Ph.D.; do roku 2020; 01/7092)

QK1810443: Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (Ing. J. Novák, Ph.D., Ing. D. Dušek, Ph.D.; do roku 2022; 01/7443)

QK1810415: Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (Ing. V. Černouhous, Ph.D., Ing. F. Šach, CSc.; do roku 2022; 01/7406)

 

Projekty TAČR:

TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. O. Špulák, Ph.D.; Ing. E. Erbanová; 2017-2020; 01/7823)

TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; 2017-2019; 01/7253)

TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (hlavní koordinátor: Ing. R. Novotný, Ph.D.; řešitelé na VS Opočno: Ing. J. Nárovcová, Ph.D., Ing. V. Nárovec, CSc.; 2017-2020; 01/7786)

 

Grantová služba LČR:

GS-LCR-068 (SOD-O-22/2016): Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh postupů... (Dílčí etapa výzkumného projektu GS LČR; odpovědný řešitel: ČZU v Praze; řešitel na VS Opočno: Ing. D. Dušek, Ph.D.; 05/8825)

GS-LCR-073: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (řešitelé na VS Opočno: Ing. O. Špulák, Ph.D. a Ing. D. Kacálek, Ph.D.; od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019; 05/8828)

GS-LCR-074: Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy (řešitel na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D.; od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019; 05/8831)

GS-LCR-085: Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (Ing. J. Nárovcová, Ph.D., Ing. V. Nárovec, CSc., Ing. R. Novotný, Ph.D.; 05/8817)

GS-LCR-076: Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK) (Ing. J. Leugner, Ph.D., Ing. O. Špulák, Ph.D.; 2017-2020; řešení od 1. 9. 2017; 05/8835)

 

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Statutární město Hradec Králové:

 

Sml. č. 2016/0224: Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň (garant úkolu: Ing. O. Špulák, Ph.D.; od roku 2016)

Sml. č. 2017/0283: Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s. (garant úkolu: Ing. O. Špulák, Ph.D.; od roku 2017)

 

Projekty dalších zadavatelů:

MZe ČR: Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin (zadavatel: MZe ČR; odpovědní řešitelé na VS Opočno: Ing. J. Leugner, Ph.D.; Ing. J. Novák, Ph.D.; pověření 2017-2021; 02/6620)

Projekt č. 8283: Expertní činnost v oboru pěstování lesů (doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Novák, Ph.D.; průběžné řešení vybraných zadání a komerčně vyžádaných úkolů; 05/8283)

 


 

Datum poslední aktualizace stránky: 31. ledna 2018 (vn)