Zkušební laboratoř č. 1175.2 a školkařské semináře (2)

Výběr z referátů a vystoupení pracovníků VS Opočno:

Součástí aktivit profesního spolku Sdružení lesních školkařů ČR (nynější sídlo Tečovice - podrobnosti viz www.lesniskolky.cz) je soubor nejrůznějších vzdělávacích akcí (slang. "školkařských seminářů") a profesních setkání. V letech 2016 až 2018 se k nim zařadil i cyklus seminářů na téma Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví (2016, 2018) nebo na lesnické půdoznalství zaměřené setkání v Třebíči a v lesní školce v Čikově s názvem Hospodaření s půdou ve školkařských provozech (2017). Pracovníci VS Opočno spolu se svými spolupracovníky (spoluřešiteli výzkumných úkolů) z praxe připravili pro tyto školkařské semináře následující informace:

 

Ing. D. Kacálek, Ph.D. a kol.:

KACÁLEK, D., LEUGNER, J., JURÁSEK, A.: Nové poznatky o meliorační a zpevňující funkci lesních dřevin. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 27–31. (Výstup za QJ1530298)

Ing. J. Nárovcová, Ph.D. a kol:

BURDA, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65-69. (Výstup za TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467)

NĚMEC, P.: Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesaIn:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 32–35. (Výstup za TH02030253)

NĚMEC, P., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467)

Ing. V. Nárovec, CSc.:

NÁROVEC, V.: Najde tuzemské lesní školkařství na prahu nových výzev cestu k tomu být nadále moderní? [Find domestic forest nursery management on the threshold of new challenges a way to continue to be modern?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–8. (Výstup za TA04021467) (On-line)

NÁROVEC, V.: Jakým směrem se v tuzemském lesním školkařství bude ubírat smluvní pěstitelství? [What direction in the domestic forest nursery management will be taken by the contracting produce differentiated made-to-measure planting material?]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 5–10. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V.: Využívání agrochemické půdní kontroly v lesním školkařství České republiky. [The use of agrochemical soil control in forest nursery management in the Czech republic]. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 43–50. (Výstup za TA04021467)

NÁROVEC, V.: Doporučení pro výběr půd k pěstování prostokořenných poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 37–42. (Výstup za QJ1220331)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin - vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., DUBSKÝ, M.: Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA0302551)

Datum poslední aktualizace: 31. května 2018 (10:50)