Útvar pěstování lesa - soutěžené výzkumné projekty

Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oborů zakládání a pěstování lesa.

Zaměstnanci na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátory úkolů).

 

 

V květnu 2018 přijímá GS LČR návrhy projektových řešení pro "Soutěž - jarní termín 2018" (květen 2018):

Dne 30. dubna 2018 zveřejnily Lesy České republiky na svých internetových stránkách výzvu "Soutěž - jarní termín 2018" na podávání nabídek na řešení výzkumných projektů v rámci Grantové služby LČR. Uzávěrka soutěže je 31. května 2018 do 15:00 hod. na adrese Grantové služby LČR (Odd. výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice).

K vyhlášeným tématům náleží:

1. Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblasti LS Vítkov
v reakci na možné klimatické změny

2. Vliv intenzity výchovného zásahu a způsobu jeho realizace na vývin a
zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého

3. Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy
chřadnoucích smrkových porostů v České republice

4. Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na
lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy

5. Splaveninový režim drobných vodních toků

6. Vyhodnocení současné situace v oblasti dřevěného stavitelství v ČR
s důrazem na požární problematiku včetně návrhu řešení pro zvýšení
spotřeby dřeva v této oblasti

(2. května 2018)

Podávání přihlášek výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (TA ČR) bylo ukončeno dne 12. dubna 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) přijímala do 12. dubna 2018 přihlášky (návrhy) výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Mezi podávané přihlášky do tohoto kola veřejné soutěže se na Výzkumné stanici Opočno zařadila rovněž tato témata:

TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, R. Novotný, V. Šrámek a kol.)

TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek)

TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě... (koordinátor: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.; členové řešitelského týmu: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a další)

(14. dubna 2018)

V lednu 2018 zahájila VS Opočno řešení nového výzkumného projektu pro GS LČR (leden 2018):

Pod koordinací Ing. J. Nárovcová, Ph.D. (ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola) byl zahájen výzkum na téma Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (GS-LCR-085; hlavní řešitelka: J. Nárovcová; spoluřešitelé: V. Nárovec a R. Novotný - pracoviště Pelhřimov).

(2. ledna 2018)

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže NAZV - ZEMĚ, vyhlášené na jaře v roce 2017 (listopad 2017):

Dne 27. listopadu 2017 byly za webových stránkách MZe ČR (http://eagri.cz) zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (NAZV - ZEMĚ).

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v soutěži NAZV - ZEMĚ (2017) uspěl s následujícími šesti návrhy projektů:

Podprogram I (Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií)

(3) QK1810126 Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů

(5) QK1810415 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině

(7) QK1810129 Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR

(11) QK1810258 Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha

(15) QK1810443 Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu

Podprogram II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru)

(6) QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem


K nepřijatým návrhům projektů se zařadily tyto projektové přihlášky:

(31) QK1810406 Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření

(50) QK1810046 Vývoj techniky a technologie ekologického dobývání pařezů a těžby další opomíjené dendromasy,z prořezávek k získání účinných obnovitelných zdrojů energie i pro soběstačnost venkova

(53) QK1810227 Specifické postupy umělé obnovy lesních porostů na stanovištích ohrožených suchem

(113) QK1810363 Prostorová a druhová diverzifikace lesních porostů s využitím poloodrostků a odrostků nové generace směřující k posílení odolnosti lesa vůči destabilizujícím abiotickým a biotickým faktorům

(150) QK1810294 Satelitní a in-situ data pro monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů

(159) QK1810365 Kvantifikace energeticky využitelné biomasy těžebních zbytků v lesích s ohledem na minimalizaci rizik a udržení úrodnosti lesních stanovišť

(168) QK1810321 Zlepšení proteinové výživy včel výsadbou pylodárných dřevin se zaměřením na rod Salix

(171) QK1810379 Agrolesnictví - optimalizace produkčních a ekosystémových přínosů v podmínkách ČR

(181) QK1810207 Biodiverzita lesa v kontextu vývoje managementu a krajiny nížinných lesů

(199) QK1810165 Zhodnocení potenciálu dubu červeného jako produkční i melioračně-zpevňující dřeviny v nižších a středních polohách z hlediska produkce, stability a vlivu na stanoviště a biodiverzitu

V Podprogramu I bylo komisí NAZV hodnoceno 247 návrhů projektů, v Podprogramu II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru) to bylo 53 návrhů projektů. Z celkového počtu 300 podaných projektových přihlášek jich pro podporu bylo vybráno 33, z toho 24 v Podprogramu I a 9 v Podprogramu II (tj. podpořeno bylo celkových 11 % z podaných přihlášek).

(28. listopadu 2017)

Zahájeno řešení nových výzkumných projektů pro GS LČR (červenec 2017):

V červenci 2017 zahájil kolektiv pracovníků VS Opočno řešení výzkumného zadání GS LČR s názvem Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK). Tento projekt (GS-LCR-076) navázal na výsledky projektu Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (GS-LCR-048), ukončeného v lednu 2017. Na téma Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři vysoutěžila Mendelova univerzita v Brně výzkumný projekt Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS (GS-LCR-081). Řešení obou zmiňovaných problematik bude probíhat v letech 2017 až 2020.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Strnady) v období let 2017-2019 v roli hlavního řešitele úkolů pro GS LČR vystupuje také u těchto výzkumných projektů: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (GS-LCR-073), Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku (GS-LCR-074), Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí (GS-LCR-075) a Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO (GS-LCR-082).

(7. července 2017)

GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila výzvu k podání návrhů výzkumných projektů (duben 2017):

Grantová služba Lesů České republiky od 28. 4. 2017 na webových stránkách LČR, s. p. uvádí nová témata výzkumných projektů, o která má lesnická praxe v jarním termínu roku 2017 zájem, a souběžně zveřejnila výzvu k podávání návrhů projektů. Celková nabídková cena na 1 projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. Předkládání nabídek výzkumných projektů na níže specifikovaná témata bude ukončeno dne 31. května 2017 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 30. června 2017.

Témata pro podání nabídek (návrhů) na řešení výzkumných projektů (tématické okruhy č. 1 až č. 9 - zveřejněno dne 28. 4. 2017):

1. Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub)

2. Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR

3. Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko

4. Diferenciální renta

5. Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy

6. Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři

7. Rozvoj celoplošného monitoringu rojení hmyzu

8. Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa

9. Analýza spolehlivosti výstupů z PC harvestorů pro evidenci těžební činnosti, výroby a prodeje dříví u LČR

(21. května 2017)

Podávání přihlášek výzkumných projektů do 3. veřejné soutěže Programu EPSILON (TA ČR) bylo ukončeno dne 17. května 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) přijímala až do 17. května 2017 přihlášky (návrhy) výzkumných projektů do 3. veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Za Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady byly do této soutěže podány celkem dvě projektové přihlášky (návrhy). Podávala je Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (VS Opočno), která usilovala o podporu pro dvě aktuální školkařská a zalesňovací témata:

TH03030125: Lesnické pěstební substráty připravované "na míru" školkařským podnikům (koordinátorka: J. Nárovcová; ostatní řešitelé: Martin Dubský /VÚKOZ Průhonice/, Přemysl Němec /Lesoškolky s. r. o./ a další),

TH03030250: Nasazení přenosných motorových jamkovačů do zalesňovací praxe (koordinátorka: J. Nárovcová; ostatní řešitelé: Ing. Martin Baláš, Ph.D.; doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. /oba ČZU v Praze/, Ing. Pavel Burda, Ph.D. - Lesní školky Sepekov).

(19. května 2017)

[Doplnění této informace po zveřejnění výsledků soutěže na podzim 2017: Oba výše uvedené návrhy nebyly soutěžní komisí k podpoře vybrány.] 

GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k podání návrhů projektů (říjen 2016):

Na webových stránkách LČR, s. p. (Odborné rady → Grantová služba → Vyhlášené soutěže) byla dne 31. 10. 2016 publikována témata výzkumných projektů, které v podzimním termínu roku 2016 (Soutěž - podzimní termín 2016) poptává Grantová služba Lesů České republiky (vyhlášená témata). Předkládání nabídek výzkumných projektů na stanovená témata bude ukončeno dne 30. listopadu 2016 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 15. ledna 2017.

(31. 10. 2016)

GRANTOVÁ SLUŽBA VLS ČR, s. p. se nově prezentuje na svých webových stránkách (říjen 2016):

Na webových stránkách VLS ČR, s. p. lze nyní vyhledávat aktuality z činnosti Grantové služby VLS ČR, s. p. (další detaily).

(27. 10. 2016)

VÝSLEDKY 2. kola veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2016):

Na webových stránkách TA ČR byly dne 16. října 2016 zveřejněny výsledky 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Seznam přijatých návrhů projektů, u kterých se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, je k dispozici ke stažení zde

(17. 10. 2016)

SOUTĚŽENÉ PROJEKTY ve výzvě NAZV - ZEMĚ (září 2016):

V září 2016 VÚLHM, v. v. i. Strnady v roli hlavního příjemce předložil 5 návrhů výzkumných projektů (z toho 1 projekt v podprogramu II) a jako participující účastník vystupoval v šesti dalších přihláškách výzkumných projektů jiných organizací a výzkumných subjektů. Za útvar pěstování lesa (VS Opočno) se předkládaly tyto tři přihlášky projektů:

 • QK1710202: Optimalizace vodní kapacity pěstebních substrátů pro sadební materiál lesních dřevin (J. Nárovcová a kol.);
 • QK1710467: Využití přípravných dřevin pro zvýšení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa (J. Leugner a kol.);
 • QK1710087: Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření (hlavní příjemce: ČZU v Praze; koordinátor za VÚLHM: J. Novák a kol.).

K dalším navrhovaným tématům patřilo:

 • QK1710059: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (P. Zahradník);
 • QK1710384: Narušení rovnováhy chemismu lesních půd a výživy lesa vlivem současné depozice dusíku (R. Novotný);
 • QK1720472: Inovace metod a nástrojů státní správy pro řízení populací nepůvodních i původních druhů zvěře, se zvláštním zřetelem na zvěř spárkatou (Fr. Havránek; podprogram II).

(28. 9. 2016)

[Doplnění ze dne 16. 12. 2016: Na webových stránkách NAZV byly dne 16. prosince 2016 zveřejněny výsledky avízované veřejné soutěže. V podprogramu I bylo ze 197 hodnocených přihlášek k realizaci doporučeno 14 projektů; v podprogramu II bylo ze 46 přihlášek přijato 5 návrhů projektů. Z výše uvedeného přehledu podávaných přihlášek byly úvodní 3 projekty hodnoceny na 24., na 107. a na 15. místě. Druhá trojice projektů pak dosáhla následujícího konečného pořadí (vyhodnocení): 48., 140. a 43. místo. Z lesnicky orientovaných návrhů projektů uspěl jediný: QK1710241 "Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou" (ČZU v Praze, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a Univerzita Karlova v Praze).] 

SOUTĚŽENÉ PROJEKTY ve výzvě TA ČR - EPSILON, 2. kolo (duben 2016):

V průběhu dubna 2016 věnovali pracovníci VS Opočno velkou pozornost přípravě přihlášek výzkumných projektů do 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). K termínu ukončení soutěžní lhůty (27. 4. 2016) odeslali následujících pět přihlášek projektů (témat):

 • TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (J. Leugner, E. Erbanová a další);
 • TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (J. Nárovcová, V. Nárovec a další);
 • TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (předkladatelé za VÚLHM, v. v. i.: R. Novotný a V. Šrámek, za VS Opočno: J. Nárovcová, V. Nárovec);
 • TH02030618: Vývoj zařízení pro měření složek porostních srážek v lesních porostech (V. Černohous a další);
 • TH02030617: Vývoj přístrojového monitoringu a regulace produkčního prostředí krytokořenného sadebního materiálu (V. Černohous, D. Kacálek, O. Špulák a další).

(29. 4. 2016)

[Doplnění ze dne 17. 10. 2016: Z uvedeného přehledu podávaných přihlášek projektů byly úvodní 3 projekty navrženy (přijaty) hodnotící komisí k realizaci. Pořadí v rámci 159 přihlášek projektů, hodnocených v Podprogramu 3, bylo následující: 22. - 29. - 82. - 129. - 149.] 

 

PUBLIKACE:

Vybrané odkazy na aktuality, externí sdělení a jiné informace

Datum poslední aktualizace: 3. května 2018 (16:15 h.)