Útvar pěstování lesa - soutěžené výzkumné projekty

Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oborů zakládání a pěstování lesa.

Zaměstnanci na pozicích vědeckých, vědecko-výzkumných, vývojových a ostatních odborných pracovníků (tzv. řešitelé) se na řešení výzkumných úkolů podílejí účastí ve flexibilně a dle konkrétní potřeby vytvořených řešitelských týmech, vedených jednotlivými předkladateli projektů (tzv. koordinátory úkolů).

 

 

Výsledky výběrového řízení u úkolů "Podzimního termínu 2018 soutěže GS LČR" (leden 2019):

U výzvy z 31. října 2018 nebyla pro téma č. 1 přijata žádná z podaných nabídek; pro téma č. 2 nebyla předložena žádná nabídka. Vybraní řešitelé zbývajících poptávaných výzkumných úkolů (další detaily):

 • Téma č. 3: „Zranitelnost stávajících a potenciálních stanovišť borovice lesní, dubu zimního a buku lesního vůči komplexním dopadům environmentální změny“ Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady;
 • Téma č. 4: „Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu“Mendelova univerzita v Brně.

(29. ledna 2019)

V listopadu 2018 přijímá GS LČR návrhy projektových řešení pro "Soutěž - podzimní termín 2018" (listopad 2018):

Dne 31. října 2018 zveřejnily Lesy České republiky na svých internetových stránkách výzvu "Soutěž - podzimní termín 2018" k podávání projektových nabídek na řešení 4 výzkumných témat v rámci Grantové služby LČR. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2018.

K vyhlášeným (poptávaným) tématům patří:

1. Návrh a ověření pracovních postupů pro třídění semen lesních dřevin buku a borovice na optické třídičce

2. Ekonomické vyhodnocení mimoprodukčních funkcí lesů u LČR

3. Zranitelnost stávajících a potenciálních stanovišť borovice lesní, dubu zimního a buku lesního vůči komplexním dopadům environmentální změny

4. Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu

(20. listopadu 2018)

Vyhlášení výsledků věřejné soutěže NAZV - ZEMĚ pro rok 2018:

MZe předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, na jejichž realizaci bude participovat Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady:

 • QK1910277: Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin (Podprogram I; Klíčová oblast I) - koordinace: Eva Pokorná,
 • QK1910292: Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR (Podprogram I; Klíčová oblast II) - koord.: Jiří Novák,
 • QK1920163: Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice (Podprogram II; Klíčová oblast I ) - koord.: Vít Šrámek,
 • QK1920184: Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR (Podprogram II; Klíčová oblast I) - koord.: František Havránek,
 • QK1920406: Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem (II/II) - koord.: Miloš Knížek,
 • QK1920328: Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (II/II) - koord.: Jan Leugner,
 • QK1920433: Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách (II/II) - koord.: Jan Lubojacký.

Ze souhrnného počtu 341 projektových přihlášek bylo pro formální nedostatky vyřazeno 36 návrhů projektů (včetně přihlášky QK1910332 Síť pěstebních prvků sledující strukturní diverzifikaci lesních porostů jako základ posílení jejich budoucí stability) z důvodu nesplnění podmínek veřejné soutěže. Z dále hodnocených 305 projektových přihlášek jich 229 příslušelo k Podprogramu I (Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií) a 76 k Podprogramu II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru). Při členění na tzv. klíčové oblasti (I - Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji; II - Udržitelné zemědělství a lesnictví; III - Udržitelná produkce potravin) se jednalo o 70 + 172 + 63 (= 305) přihlášek.

Přijato k podpoře bylo 99 projektů (Podprogram II - 70x; Podprogram II - 29x), tedy téměř třetina (29 %) přihlašovaných projektů. Z hlediska příslušnosti ke klíčovým oblastem se jednalo o 24 + 55 + 20 (= 99) projektových návrhů. Projekty na podporu státní agrární politiky (Podprogram II) mají maximálně 3leté trvání podpory (2019-2021), ostatní (Podprogram I) nejvýše 5leté (2019-2023).

(20. listopadu 2018)

Doplnění ze dne 30. listopadu 2018: Řešitelé z VÚLHM do soutěže přihlašovali celkem 22 projektů, z toho řešitelé z VS Opočno podávali 9 projektů. Ovšem pro administrativní nedostatky (chybějící povinné součásti projektové dokumentace u spolupracujících organizací z lesnické praxe) byly ze soutěže vyřazeny 2 naše projektové přihlášky (QK1920332 a QK1910168). K podpoře od NAZV bylo nakonec vybráno 7 ústavních projektů (z toho 2x od řešitelů z VS Opočno - v seznamu jsou jejich názvy uvedeny tučně), tedy rovněž téměř třetina (32 %) všech podávaných přihlášek.

(30. listopadu 2018)

Výsledky 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2018):

Technologická agentura České republiky (TA ČR) dne 26. září 2018 na svých webových stránkách zveřejnila výsledky vyhodnocení 4. veřejné soutěže Programu EPSILON. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení finálně postupilo 280 návrhů projektů z celkového počtu 300 návrhů projektů, které byly podány do tohoto kola veřejné soutěže. V Podprogramu I podporu agentury TA ČR nakonec získalo 73 projektů (ze 139 přihlášek), v Podprogramu II celkem 30 projektů (z 50 přihlášek) a v Podprogramu III (kam příslušejí zemědělsky, vodohospodářsky, lesnicky a environmentálně orientované projekty) bylo vybráno celkem 51 projektů (z 91 podaných přihlášek).

Na Výzkumné stanici Opočno budou od ledna 2019 z tohoto kola veřejné soutěže podporovány 3 projekty (řešitelka: Jarmila Nárovcová) a u útvaru myslivosti čtvrtý z podpořených projektových návrhů od řešitelů z VÚLHM, v. v. i. Strnady.

(2. října 2018)

Výsledky kontroly splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (květen 2018):

Technologická agentura České republiky dne 18. května 2018 zveřejnila výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu EPSILON. Komise pro přijímání návrhů projektů předchozí den rozhodovala o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do této veřejné soutěže a konstatovala: Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 278 návrhů projektů z celkového počtu 300 návrhů projektů, které byly podány do tohoto kola veřejné soutěže. Ke 22 návrhům projektů, nepřijatých Komisí do dalšího vyhodnocování soutěže, náležela také projektová přihláška TH04030005 Zajištění dostatku biomasy jako obnovitelného energetického zdroje, jehož produkce bude ekologicky šetrná, připravovaná na MENDELU v Brně.

(18. května 2018)

Výsledky výběrového řízení pro "Soutěž - jarní termín 2018":

Na webových stránkách GS LČR jsou uváděny výsledky všech vyhlášených soutěží na podnikový aplikovaný lesnický, dřevařský a myslivecký výzkum. Z témat, vypsaných pro "Soutěž - jarní termín 2018", byli vybráni tito řešitelé výzkumných zadání:

 • Téma č. 1 „Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblasti LS Vítkov v reakci na možné klimatické změny“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
 • Téma č. 2 "Vliv intenzity výchovného zásahu a způsobu jeho realizace na vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého" – nedošlo k uzavření smlouvy ze strany vítězného uchazeče,
 • Téma č. 3 „Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice“ – Česká zemědělská univerzita v Praze,
 • Téma č. 4 „Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy“ – Mendelova univerzita v Brně,
 • Téma č. 5 „Splaveninový režim drobných vodních toků“ – ENVICONS, s.r.o.,
 • Téma č. 6 „Vyhodnocení současné situace v oblasti dřevěného stavitelství v ČR s důrazem na požární problematiku včetně návrhu řešení pro zvýšení spotřeby dřeva v této oblasti“ – Nadace dřevo pro život.

(vloženo 14. srpna 2018)

V květnu 2018 přijímá GS LČR návrhy projektových řešení pro "Soutěž - jarní termín 2018" (květen 2018):

Dne 30. dubna 2018 zveřejnily Lesy České republiky na svých internetových stránkách výzvu "Soutěž - jarní termín 2018" na podávání nabídek na řešení výzkumných projektů v rámci Grantové služby LČR. Uzávěrka soutěže je 31. května 2018 do 15:00 hod. na adrese Grantové služby LČR (Odd. výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice).

K vyhlášeným tématům náleží:

1. Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblasti LS Vítkov
v reakci na možné klimatické změny

2. Vliv intenzity výchovného zásahu a způsobu jeho realizace na vývin a
zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého

3. Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy
chřadnoucích smrkových porostů v České republice

4. Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na
lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy

5. Splaveninový režim drobných vodních toků

6. Vyhodnocení současné situace v oblasti dřevěného stavitelství v ČR
s důrazem na požární problematiku včetně návrhu řešení pro zvýšení
spotřeby dřeva v této oblasti

(2. května 2018)

Podávání přihlášek výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Programu EPSILON (TA ČR) bylo ukončeno dne 12. dubna 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) přijímala do 12. dubna 2018 přihlášky (návrhy) výzkumných projektů do 4. veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Mezi přihlášky, podávané do tohoto kola veřejné soutěže s účastí VÚLHM, v. v. i. Strnady, se zařadila tato témata:

TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (hlavní uchazeč: MENDELU v Brně; koordinátor: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.; členové řešitelského týmu na VS Opočno: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a další)

TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, R. Novotný, V. Šrámek a kol.)

TH04030524: Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického Sněžníku (hlavní koordinace na VÚLHM: útvar myslivosti - Fr. Havránek; další uchazeč: společnost Úsovsko, a. s.)

TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek)

TH04030005: Zajištění dostatku biomasy jako obnovitelného energetického zdroje, jehož produkce bude ekologicky šetrná (koordinace, resp. hlavní uchazeč: MENDELU v Brně; řešitelé na VS Opočno: J. Novák a kol.)

TH04030493: Metody využití produktů ze stanice energetického zpracování odpadních kalů a biomasy pro návrat živin do lesních a zemědělských ekosystémů - regionálně uzavřený cyklus látek jako součást "smart environment" technologií (hlavní koordinátor na VÚLHM: R. Novotný; další uchazeči: Lesy města Písku s. r. o. Vodárenská správa Písek s. r. o.)

TH04030275: Efektivní pěstování dubových a smíšených porostů s dubem na stanovištích nižších a středních poloh pro optimalizaci produkčních i mimoprodukčních funkcí (hlavní uchazeč: VÚLHM, v. v. i. Strnady; další účastník: Městské lesy Hradec Králové a. s.; řešitel na VS Opočno: O. Špulák)

TH04030461: Lesnická opatření v antropogenně narušených ekosystémech (hlavní uchazeč: VÚLHM, v. v. i. Strnady; další účastník: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.; řešitelé na VS Opočno: D. Dušek, J. Novák a další)

TH04030317: Sdílená síť měření základních meteoprvků jako nástroj chytrého environmentálního monitoringu vodní bilance krajiny (hlavní koordinátor na VÚLHM: doc. V. Šrámek; další uchazeč: Ing. Jiří Kučera)

TH04030406: Optimalizace managementu lesů podél vodních toků v nižších polohách pro účinné plnění ekosystémových služeb (voda, biodiversita) při zachování produkčního potenciálu území (hlavní uchazeč: VÚLHM, v. v. i. Strnady; další účastníci: Lesy města Olomouce, a. s., PROGEO, s. r. o.,  TERAMED, s. r. o.; řešitel na VS Opočno: J. Leugner)

(14. dubna 2018)

[Doplnění ze dne 1. 10. 2018: Konečné umístění návrhů projektů bylo 34. - 36. - 48. - 51. - přihláška TH04030005 byla ze soutěže vyřazena - 68. - 71. - 79. a 90. pořadí v rámci Podprogramu III].

V lednu 2018 zahájila VS Opočno řešení nového výzkumného projektu pro GS LČR (leden 2018):

Pod koordinací Ing. J. Nárovcová, Ph.D. (ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola) byl zahájen výzkum na téma Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě (GS-LCR-085; hlavní řešitelka: J. Nárovcová; spoluřešitelé: V. Nárovec a R. Novotný - pracoviště Pelhřimov).

(2. ledna 2018)

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže NAZV - ZEMĚ, vyhlášené na jaře v roce 2017 (listopad 2017):

Dne 27. listopadu 2017 byly za webových stránkách MZe ČR (http://eagri.cz) zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 (NAZV - ZEMĚ).

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady v soutěži NAZV - ZEMĚ (2017) uspěl s následujícími šesti návrhy projektů:

Podprogram I (Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií)

(3) QK1810126 Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů

(5) QK1810415 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině

(7) QK1810129 Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR

(11) QK1810258 Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha

(15) QK1810443 Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu

Podprogram II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru)

(6) QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem


K nepřijatým návrhům projektů se zařadily tyto projektové přihlášky:

(31) QK1810406 Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: Ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření

(50) QK1810046 Vývoj techniky a technologie ekologického dobývání pařezů a těžby další opomíjené dendromasy,z prořezávek k získání účinných obnovitelných zdrojů energie i pro soběstačnost venkova

(53) QK1810227 Specifické postupy umělé obnovy lesních porostů na stanovištích ohrožených suchem

(113) QK1810363 Prostorová a druhová diverzifikace lesních porostů s využitím poloodrostků a odrostků nové generace směřující k posílení odolnosti lesa vůči destabilizujícím abiotickým a biotickým faktorům

(150) QK1810294 Satelitní a in-situ data pro monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů

(159) QK1810365 Kvantifikace energeticky využitelné biomasy těžebních zbytků v lesích s ohledem na minimalizaci rizik a udržení úrodnosti lesních stanovišť

(168) QK1810321 Zlepšení proteinové výživy včel výsadbou pylodárných dřevin se zaměřením na rod Salix

(171) QK1810379 Agrolesnictví - optimalizace produkčních a ekosystémových přínosů v podmínkách ČR

(181) QK1810207 Biodiverzita lesa v kontextu vývoje managementu a krajiny nížinných lesů

(199) QK1810165 Zhodnocení potenciálu dubu červeného jako produkční i melioračně-zpevňující dřeviny v nižších a středních polohách z hlediska produkce, stability a vlivu na stanoviště a biodiverzitu

V Podprogramu I bylo komisí NAZV hodnoceno 247 návrhů projektů, v Podprogramu II (Podpora státní politiky v agrárním sektoru) to bylo 53 návrhů projektů. Z celkového počtu 300 podaných projektových přihlášek jich pro podporu bylo vybráno 33, z toho 24 v Podprogramu I a 9 v Podprogramu II (tj. podpořeno bylo celkových 11 % z podaných přihlášek).

(28. listopadu 2017)

Zahájeno řešení nových výzkumných projektů pro GS LČR (červenec 2017):

V červenci 2017 zahájil kolektiv pracovníků VS Opočno řešení výzkumného zadání GS LČR s názvem Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK). Tento projekt (GS-LCR-076) navázal na výsledky projektu Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (GS-LCR-048), ukončeného v lednu 2017. Na téma Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři vysoutěžila Mendelova univerzita v Brně výzkumný projekt Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS (GS-LCR-081). Řešení obou zmiňovaných problematik bude probíhat v letech 2017 až 2020.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Strnady) v období let 2017-2019 v roli hlavního řešitele úkolů pro GS LČR vystupuje také u těchto výzkumných projektů: Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu (GS-LCR-073), Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku (GS-LCR-074), Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí (GS-LCR-075) a Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO (GS-LCR-082).

(7. července 2017)

GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila výzvu k podání návrhů výzkumných projektů (duben 2017):

Grantová služba Lesů České republiky od 28. 4. 2017 na webových stránkách LČR, s. p. uvádí nová témata výzkumných projektů, o která má lesnická praxe v jarním termínu roku 2017 zájem, a souběžně zveřejnila výzvu k podávání návrhů projektů. Celková nabídková cena na 1 projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. Předkládání nabídek výzkumných projektů na níže specifikovaná témata bude ukončeno dne 31. května 2017 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 30. června 2017.

Témata pro podání nabídek (návrhů) na řešení výzkumných projektů (tématické okruhy č. 1 až č. 9 - zveřejněno dne 28. 4. 2017):

1. Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub)

2. Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR

3. Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko

4. Diferenciální renta

5. Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy

6. Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři

7. Rozvoj celoplošného monitoringu rojení hmyzu

8. Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa

9. Analýza spolehlivosti výstupů z PC harvestorů pro evidenci těžební činnosti, výroby a prodeje dříví u LČR

(21. května 2017)

Podávání přihlášek výzkumných projektů do 3. veřejné soutěže Programu EPSILON (TA ČR) bylo ukončeno dne 17. května 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) přijímala až do 17. května 2017 přihlášky (návrhy) výzkumných projektů do 3. veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Za Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady byly do této soutěže podány celkem dvě projektové přihlášky (návrhy). Podávala je Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (VS Opočno), která usilovala o podporu pro dvě aktuální školkařská a zalesňovací témata:

TH03030125: Lesnické pěstební substráty připravované "na míru" školkařským podnikům (koordinátorka: J. Nárovcová; ostatní řešitelé: Martin Dubský /VÚKOZ Průhonice/, Přemysl Němec /Lesoškolky s. r. o./ a další),

TH03030250: Nasazení přenosných motorových jamkovačů do zalesňovací praxe (koordinátorka: J. Nárovcová; ostatní řešitelé: Ing. Martin Baláš, Ph.D.; doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. /oba ČZU v Praze/, Ing. Pavel Burda, Ph.D. - Lesní školky Sepekov).

(19. května 2017)

[Doplnění této informace po zveřejnění výsledků soutěže na podzim 2017: Oba výše uvedené návrhy nebyly soutěžní komisí k podpoře vybrány.] 

GRANTOVÁ SLUŽBA LČR, s. p. zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k podání návrhů projektů (říjen 2016):

Na webových stránkách LČR, s. p. (Odborné rady → Grantová služba → Vyhlášené soutěže) byla dne 31. 10. 2016 publikována témata výzkumných projektů, které v podzimním termínu roku 2016 (Soutěž - podzimní termín 2016) poptává Grantová služba Lesů České republiky (vyhlášená témata). Předkládání nabídek výzkumných projektů na stanovená témata bude ukončeno dne 30. listopadu 2016 v 15:00 hod. (doručovací adresa GS LČR: Lesy České republiky s. p., Oddělení výzkumu a projektů EU, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se předpokládá do 15. ledna 2017.

(31. 10. 2016)

GRANTOVÁ SLUŽBA VLS ČR, s. p. se nově prezentuje na svých webových stránkách (říjen 2016):

Na webových stránkách VLS ČR, s. p. lze nyní vyhledávat aktuality z činnosti Grantové služby VLS ČR, s. p. (další detaily).

(27. 10. 2016)

VÝSLEDKY 2. kola veřejné soutěže Programu EPSILON (říjen 2016):

Na webových stránkách TA ČR byly dne 16. října 2016 zveřejněny výsledky 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). Seznam přijatých návrhů projektů, u kterých se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, je k dispozici ke stažení zde

(17. 10. 2016)

SOUTĚŽENÉ PROJEKTY ve výzvě NAZV - ZEMĚ (září 2016):

V září 2016 VÚLHM, v. v. i. Strnady v roli hlavního příjemce předložil 5 návrhů výzkumných projektů (z toho 1 projekt v podprogramu II) a jako participující účastník vystupoval v šesti dalších přihláškách výzkumných projektů jiných organizací a výzkumných subjektů. Za útvar pěstování lesa (VS Opočno) se předkládaly tyto tři přihlášky projektů:

 • QK1710202: Optimalizace vodní kapacity pěstebních substrátů pro sadební materiál lesních dřevin (J. Nárovcová a kol.);
 • QK1710467: Využití přípravných dřevin pro zvýšení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa (J. Leugner a kol.);
 • QK1710087: Udržitelná produkce dřevní hmoty v kontextu dalších ekosystémových funkcí: ekonomické aspekty, biodiverzita a optimalizace hospodaření (hlavní příjemce: ČZU v Praze; koordinátor za VÚLHM: J. Novák a kol.).

K dalším navrhovaným tématům patřilo:

 • QK1710059: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (P. Zahradník);
 • QK1710384: Narušení rovnováhy chemismu lesních půd a výživy lesa vlivem současné depozice dusíku (R. Novotný);
 • QK1720472: Inovace metod a nástrojů státní správy pro řízení populací nepůvodních i původních druhů zvěře, se zvláštním zřetelem na zvěř spárkatou (Fr. Havránek; podprogram II).

(28. 9. 2016)

[Doplnění ze dne 16. 12. 2016: Na webových stránkách NAZV byly dne 16. prosince 2016 zveřejněny výsledky avízované veřejné soutěže. V podprogramu I bylo ze 197 hodnocených přihlášek k realizaci doporučeno 14 projektů; v podprogramu II bylo ze 46 přihlášek přijato 5 návrhů projektů. Z výše uvedeného přehledu podávaných přihlášek byly úvodní 3 projekty hodnoceny na 24., na 107. a na 15. místě. Druhá trojice projektů pak dosáhla následujícího konečného pořadí (vyhodnocení): 48., 140. a 43. místo. Z lesnicky orientovaných návrhů projektů uspěl jediný: QK1710241 "Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou" (ČZU v Praze, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a Univerzita Karlova v Praze).] 

SOUTĚŽENÉ PROJEKTY ve výzvě TA ČR - EPSILON, 2. kolo (duben 2016):

V průběhu dubna 2016 věnovali pracovníci VS Opočno velkou pozornost přípravě přihlášek výzkumných projektů do 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). K termínu ukončení soutěžní lhůty (27. 4. 2016) odeslali následujících pět přihlášek projektů (témat):

 • TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (J. Leugner, E. Erbanová a další);
 • TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (J. Nárovcová, V. Nárovec a další);
 • TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (předkladatelé za VÚLHM, v. v. i.: R. Novotný a V. Šrámek, za VS Opočno: J. Nárovcová, V. Nárovec);
 • TH02030618: Vývoj zařízení pro měření složek porostních srážek v lesních porostech (V. Černohous a další);
 • TH02030617: Vývoj přístrojového monitoringu a regulace produkčního prostředí krytokořenného sadebního materiálu (V. Černohous, D. Kacálek, O. Špulák a další).

(29. 4. 2016)

[Doplnění ze dne 17. 10. 2016: Z uvedeného přehledu podávaných přihlášek projektů byly úvodní 3 projekty navrženy (přijaty) hodnotící komisí k realizaci. Pořadí v rámci 159 přihlášek projektů, hodnocených v Podprogramu 3, bylo následující: 22. - 29. - 82. - 129. - 149.]

 

PROJEKTY, aktuálně řešené na útvaru pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) a podporované v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

V rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který vyhlásila Technologické agentura České republiky (TA ČR), je počínaje rokem 2017 na Výzkumné stanici Opočno (jak v roli hlavních příjemců, tak i s úlohou dalších účastníků projektů) řešeno těchto 6 výzkumných projektů (seřazeny jsou dle přidělených evidenčních čísel projektů):

TH02030253: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (2017-2019) - útvarová koordinátorka: J. Nárovcová

TH02030785: Hnojiva pro lesní hospodářství (2017-2020) - útvarová koordinátorka: J. Nárovcová

TH02030823: Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (2017-2020) - řešitel: J. Leugner

TH04030217: Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství (2019-2022; řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, R. Novotný, V. Šrámek, V. Fadrhonsová a kol.)

TH04030346: Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (řešitelé: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek)

TH04030444: Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým (hlavní uchazeč: MENDELU v Brně; koordinátor: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.; členové řešitelského týmu na VS Opočno: J. Nárovcová, V. Nárovec, D. Kacálek a další)

(doplnění ze dne 30. listopadu 2018)

VYSOUTĚŽENÉ PROJEKTY, řešené na útvaru pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) v letech 2011-2017 a podporované v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

V rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, který administrovala Technologické agentura České republiky (TA ČR), bylo v letech 2011-2017 na Výzkumné stanici Opočno (jak v roli hlavních příjemců, tak i dalších účastníků projektů) řešeno celkem 8 výzkumných projektů. Jednalo se o následující témata (jsou seřazeny dle přidělených evidenčních čísel projektů):

TA01020673: Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu (2011-2014) - útvarový koordinátor: O. Špulák

TA02020335Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm (2012-2015) - útvarová koordinátorka: J. Nárovcová

TA02021250: Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů (2012-2016) - útvarový koordinátor: J. Novák

TA03020551Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin (2013-2016) - útvarový koordinátor: V. Nárovec

TA04021467Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (2014-2017) - koordinace: J. Nárovcová

TA04021532: Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh (2014-2017) - koordinace: J. Novák

TA04021541: Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (2014-2017) - koordinace: J. Novák

TA04021671: Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace (2014-2017) - koordinace: J. Nárovcová

(soupis ze dne 27. srpna 2018)

*     *     *

 

PUBLIKACE:

Vybrané odkazy na aktuality, externí sdělení a jiné informace

Datum poslední aktualizace: 29. ledna 2019 (17:50 h.)