Vyhodnocování kvality a účinnosti vápnění a hnojení lesů

Úvod

Cílem je zajistit servis pro vlastníky lesa v oblasti kontroly a dlouhodobého vyhodnocování účinnosti provedených melioračních opatření. Kontrola provádění aplikací u jednotlivých vlastníků má za cíl zajistit efektivnost, správnost a účinnost prováděné chemické meliorace. Spočívá v analýze chemických a fyzikálních vlastností aplikovaných melioračních materiálů. Zjišťovány jsou jak obsahy účinných látek, tak rizikových prvků, aby byla minimalizována ekologické rizika zásahů. Dále je kontrolováno dodržení předepsaných dávek a rovnoměrnost aplikací. Potvrzení o kontrolách jsou nutným podkladem pro fakturaci ze strany dodavatelů provádějících zásahy u jednotlivých vlastníků lesa.
Hodnocení dlouhodobé účinnosti provedených melioračních zásahů se opírá o opakované chemické analýzy půd a asimilačních orgánů dřevin v ošetřených oblastech a na kontrolních plochách bez zásahu v intervalu dvou, pěti a deseti let od provedení chemické meliorace. Kromě údajů o celkovém vývoji situace jsou výsledky také základním nástrojem rozhodování o potřebě opakování melioračních zásahů u jednotlivých vlastníků lesů.

V roce 2014 byly v rámci činnosti prováděny opakované odběry lesních půd a jehličí na plochách vápněných v letech 2002, 2003, 2004, 2007 a 2008 v oblasti západního Krušnohoří (LS H. Blatná, ML Jáchymov), východního Krušnohoří (ML Jirkov, LS Litvínov, KS Jezeří, OL Hora Sv. Kateřiny), Jizerských hor (LS Frýdlant, LS Jablonec n. N.) a LS Plasy. Celkem šlo o 76 odběrových míst pro vzorky půd a 25 odběrových míst pro vzorky asimilačních orgánů.
Dále byly odebrány vzorky na lokalitách s projevy deficience, živin na lokalitách potenciálně vhodných pro vápnění na LS Přimda (10 odběrových míst pro vzorky půd, 5 pro asimilační orgány. Ve vzorcích byly analyzovány obsahy přístupných a celkových živin.
Výsledky budou v následujícím období sloužit pro vyhodnocení střednědobé účinnosti aplikací vápnění v těchto oblastech. Výsledky analýz nově zkoumaných ploch byly zpracovány formou posudků a doporučení pro majitele a správce lesů.

V letech 2011-2013 byla činnost v důsledku úsporných opatření utlumena až pozastavena.

V roce 2010 spočívala činnost v kontrole kvality vápnění celkem na 1654 ha lesa v oblasti LS Ruda nad Moravou, Lanškroun a Plasy, dále u Lesů města Český Krumlov.
V rámci kontroly dlouhodobé účinnosti vápnění byly vzorkovány plochy vápněné v letech 2000, 2005 a 2008. Celkem byly odebrány vzorky půdy ze 45 porostů a vzorky jehličí z 30 porostů, převážně v oblasti Krušných hor. Mimo Krušné hory byly vzorky odebrány na LS Jablonec nad Nisou a LS Plasy.

V roce 2009 probíhaly kontroly aplikací na Kolínsku a u Chlumce nad Cidlinou, kde na celkové ploše 1293 ha proběhl poloprovozní pokus s aplikací nově vyvinutého hnojiva Silvamix PMC v dávkách 300 a 500 kg/ha.
V rámci vyhodnocování dlouhodobé účinnosti (prováděné v intervalu 2, 5 a 10 let po aplikaci) bylo odebráno 150 vzorků půd z ošetřených i kontrolních porostů.

V roce 2008 byly kontroly provedeny u vápnění na celkové ploše 1 975 ha. Hodnocení dlouhodobé účinnosti provedených melioračních zásahů se opírá o opakované chemické analýzy půd a asimilačních orgánů dřevin v ošetřených oblastech a na kontrolních plochách bez zásahu. V roce 2008 bylo odebráno celkem 175 vzorků půd z ošetřených porostů a 90 vzorků půd z kontrolních lokalit. V rámci poradenské činnosti byly řešeny 2 případy z podnětu vlastníků nebo správců lesa.

V roce 2007 byly kontroly aplikací provedeny u vápnění na celkové ploše 2 344 ha. Pro hodnocení dlouhodobé účinnosti provedených melioračních zásahů bylo v roce 2007 odebráno celkem 175 vzorků půd z ošetřených porostů a 90 vzorků půd z kontrolních lokalit. V rámci poradenské činnosti bylo řešeno 19 případů z podnětu vlastníků nebo správců lesa.

V roce 2006 byly kontroly vápnění provedeny na celkové ploše 5758 ha (Krušné hory 2 977 ha, Jizerské hory 539 ha, Orlické hory 1 179 ha, Šumava 569 ha). V roce 2006 byla prováděna také kontrola ploch povápněních v letech 2001 (kontrola po pěti letech od zásahu) a 2004 (kontrola po dvou letech od zásahu). Byly analyzovány vzorky z kontrolních ploch v západním Krušnohoří na LS Horní Blatná a MěL Jáchymov a ve východním Krušnohoří na LS Litvínov a u MěL Jirkov. Celkem bylo odebráno 295 vzorů půd z 59 ošetřených porostů, z toho 190 vzorků z 38 porostů v západním Krušnohoří a 105 vzorků z 21 porostů ve východním Krušnohoří. Z 11 kontrolních ploch bylo celkem odebráno 110 vzorků půd, 80 vzorků půd z 8 ploch v západním Krušnohoří a 30 vzorků půd ze 3 ploch ve východním Krušnohoří. Dále bylo odebráno jehličí celkem ze 40 lokalit, což představuje 80 vzorků

V roce 2005 byly kontroly aplikací provedeny u vápnění na celkové ploše 603 ha (Krušné hory 288 ha, Jizerské hory 262 ha, Šumava 53 ha) a u hnojení na celkové ploše 1 314 ha (Krušné hory). V rámci dlouhodobého hodnocení účinnosti aplikací byly v roce 2005 provedeny odběry a analýzy celkem 286 vzorků půdy a 56 vzorků asimilačních orgánů. 

Pro rok 2004 byly připraveny projekty vápnění v Krušných a Orlických horách na celkovou rozlohu cca 10.000 ha, z toho bylo cca 1500 ha v oblasti Orlických hor. Lokality byly navržené vlastníky lesů, posouzené VÚLHM, ÚHÚL a ÚKZÚZ a schváleny orgány ochrany přírody (krajské úřady, pověřené obce, správa CHKO).
Uskutečněny byly čtyři zakázky vápnění, z toho tři v Krušných horách a jedna v Orlických horách. Celkem byly povápněny porosty o rozloze 5.272 ha, z toho v Krušných horách 3.862 ha a v Orlických horách 1.410 ha. Zhruba 35% procent ošetřené plochy představovaly soukromé lesní majetky, ostatní zásahy byly provedeny ve státních lesích.

Stejně jako v předchozích letech, probíhalo i v roce 2004 hnojení lesních porostů. Šlo o aplikace práškové formy hořečnatého hnojiva Silvamix Mg-F4 s cílem dodat postupně rozpustný hořčík spolu s dalšími živinami především do mladých porostů a na lokality, kde byla v minulosti provedena buldozerová příprava půdy. Celková takto ošetřená plocha v Krušných horách v roce 2004 činila 1.076,98 ha, v Orlických horách hnojení prováděno nebylo. Byla použita dávka hnojiva 300 kg.ha-1.

V roce 2003 bylo odebráno a analyzováno v Krušných a Orlických horách více než 300 vzorků humusu a minerální půdy a cca 100 vzorků asimilačních orgánů. Pro hodnocení dlouhodobých účinků vápnění byly ve spolupráci s ÚHÚL a vlastníky lesů vybrány kontrolní lokality o velikosti vždy nejméně jednoho oddělení, které jsou sledovány paralelně. 
Lesy České republiky, s. p. z vlastních zdrojů provedly vápnění v oblasti Jizerských hor (Lesní správa Frýdlant v Čechách) na 501 ha a v oblasti Suchého vrchu (Lesní správa Lanškroun) na 1 006 ha. V oblasti Suchého vrchu byla rovněž aplikována sypká forma hořečnatého hnojiva Silvamix Mg o dávce 300 kg.ha-1. VÚLHM se podílel na přípravě a kontrole akcí. Ve spolupráci s ÚHÚL byl také zpracován materiál „Žloutnutí smrkových porostů v Jizerských horách – návrh opatření“. V rámci něj byla zhodnocena úroveň výživy ve vytypovaných poškozených porostech – analyzováno bylo přes 130 vzorků humusu a minerálních půd a přes 80 vzorků asimilačních orgánů.
Dále byla aplikována prášková forma hořečnatého hnojiva Silvamix Mg-F4 (dávka 300 kg.ha-1) s cílem dodat postupně rozpustný hořčík spolu s dalšími živinami především do mladých porostů a na lokality, kde byla v minulosti provedena buldozerová příprava půdy. Celková takto ošetřená plocha v Krušných horách představovala 600 ha. Na lesní správě Kraslice bylo na 76 ha provedeno testování poloprovozní aplikace granulovaného vápnitého dolomitu obohaceného o další živiny.

Vzhledem k negativním dopadům sucha v roce 2003 byly vypsané soutěže na realizaci vápnění v roce 2003 rozhodnutím ministra zemědělství zrušeny a vyčleněné prostředky byly převedeny na náhradu škod způsobených suchem.

V roce 2002 byly kromě přípravy projektů provedeny odběry a anaýzy na plochách vápněných v roce 2000, sloužící ke kontrole účinnosti zásahů. 

V roce 2001 bylo také zahájeno měření půdní vody ve třech porostech v různé fázi vápnění (povápněný porost, porost určený k vápnění, kontrolní porost). Součástí pověření bylo i zpracování metodiky pro výběr ploch, provádění a kontrolu zásahů.


Naposledy aktualizováno: 15. 1. 2016