Výstupy projektu GS-LCR-085

Název projektu VaVaI: „Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě" 

Grantová agenturaGrantová služba Lesů České republiky (Teplice)

Evidenční označení projektu VaVaI: GS-LCR-085

Řešitel výzkumného projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (zkr. VÚLHM)

Koordinační pracoviště projektu: VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno

Hlavní koordinátorka projektu: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (VS Opočno)

Řešitelský tým (členové týmu dle abecedního pořadí): Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.; Ing. Václav Nárovec, CSc. (oba VS Opočno); Ing. Radek Novotný, Ph.D. (VÚLHM - pracoviště Pelhřimov)

Externí projektoví spolupracovníci: doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. (FLD Česká zemědělská univerzita v Praze)

Doba řešení projektu: 2018–2020

 

Přehled zveřejněných výstupů (publikací) projektu GS-LCR-085:

Žádné výstupy projektu dosud zveřejněny nebyly.

Sdílené elektronicky dostupné literární prameny nebo publikované informace, týkající se předmětné problematiky:

Bartoš, J., Kacálek, D. (2013): Přihnojení mladého porostu jedle bělokoré na zemědělské půdě. [Fertilization of juvenile silver fir plantation on agricultural land]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 3, s. 213-217. (On-line)

Černohous, V., Kacálek, D. (2008): Vliv různých způsobů meliorace půdy v horském povodí na počáteční růst buku lesního, javoru klenu a jedle bělokoré. [Ameliorating measures improving soil conditions within a mountain watershed to promote initial growth response of European beech, sycamore maple and silver fir]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 200-206. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Balcar, V., Kacálek, D., Millerová, K., Jančová, A., Nováková, O., Špulák, O., Zahradník, D., Vítámvás, J., Koňasová, T. (2013): Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 8, s. 306-318. (On-line)

Kuneš., I., Balcar, V., Čížek, M. (2004): Influence of amphibolite powder and Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountains. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 8, s. 366-373. (On-line)

Kuneš, I., Baláš, M., Špulák, O., Kacálek, D., Balcar, V., Šesták, J., Millerová, K. (2011): Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. [Nutritional status of Norway spruce as an information source for decision whether to fertilize the broadleaves and silver fir introduced to coniferous stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, Issue Special, s. 36-43. (On-line)

Kuneš, I., Zahradník, D., Balcar, V., Špulák, O., Baláš, M., Koňasová, T., Kacálek, D., Vítámvás, J., Jančová, A., Nováková, O., Millerová, K. (2013): Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 1, s. 8-21. (On-line)

Lomský, B., Šrámek, V., Maxa, M. (2006): Fertilizing measures to decrease Norway spruce yellowing. Journal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S65-S72. (On-line)

Pecháček, J., Vavříček, D., Janoušek, J., Litschman, T. (2012): Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. – 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-040 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2012. 40 s. (On-line)

Pecháček, J., Vavříček, D., Kučera, A., Dundek, P. (2017): The effect of slow-release fertilizers on the soil environment of windrows in the Krušné hory Mts. Journal of Forest Science, 63, 2017, č. 7, s. 331-338. (On-line)

Podrázský, V. V. (2006b): Fertilization as an ameliorative measure – examples of the research at the Faculty of Forestry and Environment CUA in Prague. Journal of Forest Science, 52, 2006, Special Issue, s. S58-S64. (On-line)

Podrázský, V., Remeš, J. (2008): Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské. [Effect of fertilization on the height growth of grand fir plantation]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 3, s. 207-210. (On-line)

Podrázský, V. V., Vacek, S., Ulbrichová, I. (2003): Effect of fertilisation  on Norway spruce needles. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 321-326. (On-line)

Remeš, J., Bílek, L., Jahoda, M. (2016): Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní. [Effect of mechanical soil preparation and wood ash fertilization on the growth of Scots pine plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 3, s. 197-202. (On-line)

Remeš, J., Viewegh, J., Podrázský, V., Vacek, S. (2004): Výsledky aplikace hnojiv řady SILVAMIX v lesních porostech. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 81-83. (detaily Digitální archiv LP)

Remeš, J., Výlupek, O., Podrázský, V., Zahradník, D. (2006): Využití chemické meliorace při obnově lesních ekosystémů v Krušných horách. [The use of chemical amelioration for regeneration of forest ecosystems in Ore Mts.]. In: Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Sborník referátů z konference. Kostelec nad Černými lesy, 26. – 27. 1. 2006. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 2006, s. 251-258. (On-line)

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005): Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv. [Effects of slow release fertilizing tablets]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 6, s. 312-314. (On-line)

Šrámek, V., Soukup, F., Slodičák, M., Balcar, V., Čapek, M., Dušek, D., Fadrhonsová, V., Hellebrandová, K., Kacálek, D., Lachmanová, Z., Novák, J., Novotný, R., Pešková, V., Vejpustková, M., Vortelová, L. (2009): Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice - určení komplexu příčin poškození a návrh opatření na revitalizaci lesaZávěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-001 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2009. Nestr. [18 s.] (On-line)

Vacek, S., Podrázský, V., Hejcman, M., Remeš, J. (2006): Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 10, s. 474-481. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G. (2011): Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor. [Effect of fertilization on Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) nutrition and growth in Špičák locality in the Krušné hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 130-136. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Baláž, G., Pancová-Šimková, P., Formánek, P. (2010): Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa. Závěrečná zpráva výzkumného projektu č. GS-LCR-007 Grantové služby Lesů České republiky [řešitel projektu Mendelova univerzita v Brně]. Hradec Králové, Lesy České republiky 2010. 26 s. (On-line)

Vavříček, D., Pecháček, J., Jonák, P., Samec, P. (2010): The effect of point application of fertilizers on the environment of spread line windrows in Krušné hory Mts. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 5, s. 195-208. (On-line)

Starší prameny a informační zdroje, související s problematikou přípravy a užití tvarovaných (především tabletovaných) hnojiv v lesním hospodářství:

Kubelka, L. (1987): Tvarovaná hnojiva a jejich použití v imisních oblastech. Lesnická práce, 66, 1987, č. 10, s. 441-445.

Kubelka, L. (1988): Technologie obnovy lesa. Lesnická práce, 67, 1988, č. 7, s. 323-327.

Kubelka, L. (2001): Silvamix – moderní hnojivo pro lesní hospodářství. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 39 s. – ISBN 80-86386-14-7. (Publikace je nadále v nabídce nakladatelství.)

Kubelka, L. (2003): Silvamix moderner Dünger für die Forstwirtschaft. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 39 s. (On-line)

Lokvenc, T. (1987): Zkušenosti s hnojením sazenic tabletami. Lesnická práce, 66, 1987, č. 7, s. 299-301.

Materna, J., Ledinský, J. (1987): Některé výsledky použití hnojivých tablet Fertilinz. Lesnická práce, 66, 1987, č. 8, s. 374-375.

Nárovec, V. (1989): Předběžné výsledky pokusných aplikací hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 14-17. 

Nárovec, V. (1991): Přihnojování lesních kultur tabletovanými hnojivy. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 29-31.

Nárovec, V. (1992): Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18-21.

Nárovec, V. (2004): Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128-129. (On-line)

Nárovec, V., Jurásek, A. (2000): Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176-177.

Nárovec, V., Šach, F., Podrázský, V., Černohous, V. (1995): Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením.  [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu N03-329-869-03]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 1995. 31 s. [Jako přepracované druhé vydání vyšla tato práce v roce 2001 v nakladatelství Lesnická práce s. r. o. Kostelec nad Černými lesy, a to pod názvem "100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením". – ISBN 80-86386-16-3]. (Publikace je nadále dostupná u vydavatele).

Nárovec, V., Štěnička, S. (1991): Zkušenosti s hnojivými tabletami PreformLesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 365-368.

Nárovec, V., Štěnička, S. (1992): Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I. [Instructions for forest plantations fertilization with tablets Preform I]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1992. 5 s. – Bulletin TEI, série Pěstování, č. 8/1992. (On-line)

Podrázský, V., Remeš, J., Kratochvíl, J. (1999): Výsledky aplikace hnojiv řady Silvamix. Lesnická práce, 78, 1999, č. 2, s. 70-72.

Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. (2005): Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Effects of slow release fertilizing tablets on the growth of Norway spruce and European beech plantations]. Las polski, 85, 2005, č. 12, s. 26-28. (On-line)

Salaš, P. (1997): Ekologické hnojivo Silvamix v lesnictví. Lesnická práce, 76, 1997, č. 4, s. 146-147.

Salaš, P., Řezníček, V. (2000): Využití hnojiv SILVAMIX v lesních školkách. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 122-124.

Válková, O. (1990): Zpráva o výsledku ověření funkčnosti hnojivých tablet Silvamix – výrobce JZD Práče[Zpráva pro PŘ SvčSL Teplice]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1990. 5 s. 

Válková, O., Kubelka, L. (1986): Biotextilie a možnosti jejich využití v ochraně lesních kultur před buření. 1. vydání. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1986. 12s. – Bulletin TEI, série Ochrana, č. 1/1986.

Vavříček, D. (2000): Možnosti využití tabletovaného hnojiva při revitalizaci lesních ekosystémů. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8.  1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2000, s. 151-159. – ISBN 80-902615-9-0.

*     *     *

Ostatní relevantní literární prameny, doporučené spoluřešitelům k prostudování a k excerpci:

Janoušek, J. (2016): Ekologická charakteristika organozemí a možnosti využití rašelin v oblasti vybraných ložisek Třeboňské pánve a Krušných hor. Disertační práce. Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2016. 116 s. (On-line)

Podrázský, V., Šrámek, V., Baláš, M., Bílek, L. (2015): Výživa a hnojení lesních porostů. [Učební texty]. 1. vydání. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2015. 91 s. (Stať 7.3.3 o usměrňování výživy lesních porostů na str. 83 zmiňuje použití hnojivých tablet.)

Šach, F., Černohous, V. (2000): Redukce úrodnosti půdy a růstu smrkových kultur v důsledku mechanizovaného shrnování klestu. [Reduction of soil fertility and young spruce stand growth due to mechanized windrowing]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2000, s. 65-72. – ISBN 80-902615-9-0.

Šrámek, V., Novotný, R., Fiala, P., Neudertová-Hellebrandová, K., Reininger, D., Samek, T., Čihák, T., Fadrhonsová, V. (2014): Vápnění lesů v České republice. 1. vydání. Praha, Ministerstvo zemědělství 2014. 91 s. (On-line)

Vaněk, V., Balík, J., Černý, J., Pavlík, M., Pavlíková, D., Tlustoš, P., Valtera, J. (2012): Výživa zahradních rostlin. 1. vydání. Praha, Academia 2012. 568 s. – ISBN 978-80-200-2147-2. (Statě o aplikacích tabletovaných hnojiv Silvamix ke stromkům jsou např. na str. 531-535.)

Vavříček, D. (2011): Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In: Péče o půdu v lesních školkách. Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu uspořádaném Sdružením lesních školkařů České republiky. Česká Skalice, 6. září 2011. Sestavil Vladimír Foltánek. Brno, Tribun EU 2011, s. 46-77. (Stať 4.2 Speciální hnojiva v současnosti na str. 72-73 rozvádí např. doporučované termíny aplikací tabletovaných hnojiv a také aplikační určení speciálních typů hnojiv pro lesní kultury a školky.)

Jinak související literární prameny (především týkající se lesnických chemických nebo biologických melioračních postupů při obnově a zakládání lesních porostů):

Hynek, V. (2001): Degradace lesních půdLesnická práce, 80, 2001, č. 1, s. 18-20.

Zachar, D. (1965): Zalesňovanie nelesných pôd. 1. vydanie. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry 1965. 229 s.

Dostupnost projektových výstupů:

Projektové výstupy budou dostupné u zadavatele projektu (u Grantové služby státního podniku Lesy České republiky), resp. průběžné podklady jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočnov Lesnickém informačním centru nebo v archivu GS LČR.

Datum poslední aktualizace stránky: 16. července 2017 (13:50)