Výstupy projektu TA02020335

Název projektu VaVaI: „Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm“

Evidenční označení projektu VaVaI a doba jeho řešení: TA02020335 (2012-2015)

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc. (všichni VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem)

Přehled výsledků (dedikovaných publikací) projektu TA02020335:

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.:  ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s. (Výstup za TA02020335)

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném ve dnech 27. – 28. listopadu 2012 Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata]. Sest. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2012, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203 a za TA02020335)

NÁROVCOVÁ, J.: Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. listopadu 2013. Sest. J. Novák a kol. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – VS Opočno 2013, s. 12–13. [ISBN 978-80-7417-070-6]. (Ke stažení je celý sborník k dispozici na stránce "Sborníky", tj. http://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace).

NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51–80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165–170. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J.: Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V.: Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Lesní semenářství jako předpoklad rozvoje moderních školkařských technologií pohledem obchodní společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 44–53. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Problematika pěstování krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic na vzduchovém polštáři. In: Semenáček nebo sazenice? Problém listnatého krytokořenného sadebního materiálu. Sborník příspěvků. Brandýs nad Labem, 5. 10. 2016. Sest. P. Draštík a P. Češka. Praha, Česká lesnická společnost 2016, s. 11-13. (Výstup za TA02020335)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Principles of the production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [The production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Ověřená technologie č. 1/2015/15. Řečany nad Labem, Lesoškolky 2015. Nestr. (Výstup za TA02020335)

Navazující projektové výstupy:

NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. - DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Rukopis metodiky pro zahájení certifikačního řízení]. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 47 s. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (Výstup za MZE-RO0118) In: Vulhm.cz [online]. 25. 10. 2018 [cit. 2019-02-09]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Lesn_Pruv_KSM_2_web_3.pdf (On-line)

*     *     *

Související publikace řešitelů z Lesoškolek s. r. o. Řečany n. L.:

NĚMEC, P.: Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesaIn:  Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesaSborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 32–35. (Výstup za TH02030253)

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno.

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 11–16. (Plenární prezentace k dispozici on-line)

NĚMEC, P.: Současný stav lesního semenářství. In: Quo vadis lesnictví? I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství? Sborník příspěvků. Brno, 15. 10. 2015. Sest. J. Lenoch. Brno, Česká lesnická společnost při LDF MENDELU v Brně 2015, s. 33–40.

*     *     *

Dedikace a dostupnost výstupů projektu:
Citované práce jsou výsledkem řešení výzkumného projektu „Produkce a užití jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm“ (TA02020335). V letech 2012-2015 tento projekt v rámci "Programu ALFA" finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Práce jsou dostupné v elektronické podobě na webových serverech řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u vydavatelů.

Datum poslední aktualizace stránky: 9. dubna 2019 (07:20)