Významné osobnosti ekologie lesa

Vladimír Krečmer

Na konci ledna roku 2018 jsme si připomněli významné životní jubileum bioklimatologa a hydrologa, který ve VÚLHM strávil téměř 40 let svého pracovního života. Tento uznávaný odborník oslavil své devadesáté narozeniny!

Při oslavách 95. výročí vzniku VÚLHM v roce 2016 byl oceněn zlatou medailí za celoživotní přínos lesnické vědě.

--> Celý text

Jan Materna

Dlouholetý zaměstnanec VÚLHM, Ing. Jan Materna, CSc. oslavil 23. října 2014 krásné životní jubileum - 90 let!

Ve VÚLHM začal pracovat v oddělení vedeném Dr. Antonínem Němcem, jako specialista na výživu lesních dřevin a od padesátých let minulého století se zaměřením na sledování vlivu imisí ze znečištěného ovzduší na lesní ekosystémy.

--> Celý text

Bohumír Lomský

V srpnu 2014 oslavil dlouholetý pracovník útvaru Ekologie lesa doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. významné výročí - 60 let!!

Ve VÚLHM je zaměstnán od roku 1980, nejprve na pozici výzkumného pracovníka v oblasti obecné i stresové fyziologie a ekologie lesních dřevin. Podstatná část jeho práce byla později zaměřena na problematiku imisních lokalit zejména z hlediska hodnocení výživy a zdravotního stavu lesních porostů. 

--> Celý text

Václav Lochman

Ing. Václav Lochman, CSc. oslavil 28. července 2013 osmdesát let.

Jako absolvent Lesnické Fakulty ČVUT v Praze zahájil v roce 1957 svoji lesnickou kariéru. Po praxi na LZ Hronov pracoval jako polesný na LZ Opočno do poloviny roku 1960.  V tomto roce nastoupil do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti do oddělení lesního prostředí jako inženýr asistent.

--> Celý text

Antonín Němec

Narodil se 14. 3. 1894 v Praze, zemřel 26. 7. 1958, také v Praze.

Patří mezi odborníky, kteří se zasloužili o vysokou úroveň a mezinárodní prestiž lesnického výzkumu v meziválečné Československé republice. Známý je především jako odborník na otázky vztahu porostů a půdy a také v oblasti sledování vlivu hospodářských zásahů a pěstování stanovištně nevhodných dřevin na degradaci půd a možnosti jejich ozdravení.

--> Celý text

 

Bohuslav Mařan

Narodil se 2. 12. 1898 v Českém Dubu, zemřel 7. 12. 1962 v Praze

V roce 1929 nastoupil do Ústavu lesní biochemie a pedologie, kde pracoval jako komisař, od roku 1936 jako vrchní komisař. V roce 1945 se stal ředitelem Výzkumných ústavů lesnických.
Pracoval v oblasti lesnického půdoznalectví, biochemie a zemědělsko-lesnických meliorací. Zabýval se lesním prostředím a základními problémy lesní produkce. 

--> Celý text


Naposledy aktualizováno: 7. 2. 2018