Životní jubileum Bohumíra Lomského

V srpnu 2014 oslavil dlouholetý pracovník útvaru Ekologie lesa doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. významné výročí - 60 let!!

Jeho vzdělání bylo od počátku lesnicky zaměřeno. Absolvoval LOU Písky u Křivoklátu (1969-1970) a Střední lesnicko technickou školu v Písku (1970-1974), V letech 1974-1979 studoval na Moskevské státní univerzitě - Biologické fakultě, katedře fyziologie rostlin. Rigorózní zkoušku složil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde získal titul RNDr. Školícím pracovištěm, kde v roce 1986 obhájil kandidátskou práci a získal titul CSc., byl již Výzkumný ústav lesního hospodářství ​a myslivosti. V roce 2006 se stal docentem ekologie lesa na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.


Ve VÚLHM je zaměstnán od roku 1980, nejprve na pozici výzkumného pracovníka v oblasti obecné i stresové fyziologie a ekologie lesních dřevin. Podstatná část jeho práce byla později zaměřena na problematiku imisních lokalit zejména z hlediska hodnocení výživy a zdravotního stavu lesních porostů. V letech 1996–1998 zastával funkci vedoucího útvaru Ekologie lesa. Od roku 1998 byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum. V roce 2012 byl jmenován ředitelem VÚLHM a v této funkci je do současnosti.

Je členem významných odborných a profesních organizací jako je Česká botanická společnost, Česká pedologická společnost, Národní agentura pro zemědělský výzkum. Zastupuje ČR v mezinárodních aktivitách - kongres FAO v Québeku (2003), IUFRO v Soulu (2010). Od roku 2008 zastává funkci reprezentanta národníko koordinačního centra (NFC) mezinárodního programu ICP Forests. Je předsedou redakční rady časopisu Zprávy lesnického výzkumu a členem redakční rady vědeckého časopisu Journal of Forest Science. V období od září 2013 do prosince 2014 byl členem dozorčí rady Lesů České republiky, s. p.

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně tvůrčích sil!


Kromě jiných darů obdržel od zaměstnanců i dárkový certifikát s oprávněním k výsadbě buku lesního (červená varianta). Strom následně zasadil s pomocí kolegů před budovu výzkumného ústavu.

         

         

     


Naposledy aktualizováno: 8. 1. 2015