Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 61, 2016, Issue 1

Obsah/Content: ZLV 1/2016
0 - 0.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

L. Bezděčková: Stanovení podmínek pro předosevní přípravu bukvic s různou hloubkou dormance, provedenou ihned po sběru.
[Pre-sowing treatment of beechnuts with various depth of dormancy performed immediately after collection] 1 - 9.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

S. Novotný - L. Šišák: Ekonomika obnovy lesa ve smrkových porostech na vybraném lesním majetku.
[Norway spruce forest stands reforestation economics in a chosen forest farm] 10 - 18.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

D. Sychra: Vliv vysychání a založení sazenic na růst výsadeb smrku ztepilého a douglasky tisolisté.
[The influence of desiccation and heeling-in of seedlings of the growth of Norway spruce and Douglas-fir plantations] 19 - 24.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

P. Vaněk - O. Mauer - K. Houšková: Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího.
[Evaluation of the growth of European beech, Norway spruce and Silver fir planted under the stands of European mountain ash] 25 - 34.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

J. Tománek - R. Bače - C. Volný: Vliv sklonu a druhu povrchu na porušení odvozních cest v horských oblastech.
[The influence of slope and type of road surface on the condition of main forest roads in mountainous areas] 35 - 41.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

J. Světlík - J. Krejza - L. Menšík - R. Pokorný - P. Mazal - J. Kulhavý: Sekvestrace uhlíku smrkovým porostem (Picea abies (L.) Karst.) v oblasti Drahanské vrchoviny.
[Carbon sequestration into a spruce stand (Picea abies (L.) Karst.) in the Drahanská vrchoviny upland (Czech Republic)] 42 - 53.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

F. Šach - V. Černohous: Lesní odtokové plochy a malá povodí s experimenty těžby dřeva ve vazbě na jejich vodnost.
[Forest runoff areas and small catchments with logging experiments in relation to water yield] 54 - 65.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

L. Vnoučková - H. Urbancová - H. Smolová: Talent management v lesních podnicích.
[Talent management in forestry companies] 66 - 73.

ZLV, 61, 2016, Issue 1

M. Šlezingr - P. Pelikán: Stabilizace břehů za účelem minimalizace ztrát lesní půdy: odborné sdělení.
[Bank stabilization aimed at minimizing loss of forested land: short communication] 74 - 79.

 

 

Message
Zavřít