Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 63, 2018, Issue 2

Obsah/Content: ZLV 2/2018
0 - 0.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

O. Špulák - J. Martincová: Vliv světelných podmínek na reakci sazenic jedle bělokoré na pozdní mráz.
[Impact of light on the response of silver fir saplings to the late frost] 73 - 81.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

J. Dostál - P. Novotný - J. Frýdl - J. Čáp - V. Buriánek: Porovnání výsadeb řízkovanců rezistentního krušnohorského smrku a výsadeb generativního původu.
[Comparison of plantings with cuttings of the resistant Norway spruce from the Ore Mountains with plantings of generative origin] 82 - 91.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

Z. Šafránek - A. Martiník - V. Vala: Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost.
[Model economic comparison of forest regeneration treatments after calamity events of allochthonous spruce stands: conventional artificial regeneration vs. preparátory-birch stand] 92 - 101.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

J. Holuša - R. Berčák - K. Lukášová - Z. Hanuška - P. Agh - J. Vaněk - E. Kula - I. Chromek: Lesní požáry v České republice - definice a rozdělení: review.
[Forest in the Czech Republic - definition and classification: review] 102 - 111.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

V. Šrámek - V. Fadrhonsová: Chemické vlastnosti půd v porostech douglasky tisolisté ve čtyřech regionech České republiky.
[Forest soil chemical properties of Douglas-fir stands in four different regions of the Czech Republic] 112 - 119.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

F. Šach - L- Šišák - V. Černohous - O. Špulák: Postupy oceňování půdoochranné funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při převodu lesních pozemků na pozemky nelesní.
[Procedures of pricing soil conservation function of the forest through compensation costs at conversion of forest lands into non-forest ones] 120 - 128.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

M. Fulín - V. Podrázský - M. Baláš: Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: případová studie.
[Impact of grand fir on the conditions of forest soils: a case study] 129 - 135.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

M. Lexa - M. Vejpustková - A. Samusevich - A. Zeidler: Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory).
[Trace of air pollution disaster in the xylem traits of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Klínovec area (Ore Mountains, Czech Republic)] 136 - 146.

ZLV, 63, 2018, Issue 2

P. Procházková - P. Hrůza - A. Kliková: Odpovědnost za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest a systém kontroly jejich stavu jako doklad o plnění prevenční povinnosti: odborné sdělení.
[Responsibility for safety and damage of forest roads condition following from their general use and the inspection systém as evidence of preventive obligation fulfilment: short communication] 147 - 151.

 

 

Message
Zavřít