Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 63, 2018, Issue 3

Obsah/Content: ZLV 3/2018
0 - 0.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

I. Ulbrichová - V. Janeček - J. Vítámvás - T. Černý - L. Bílek: Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám.
[Shelterwood regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with respect to site and stand conditions] 153 - 164.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

A. Martiník - M. Sendecký - J. Krejza - Z. Adamec: Předpoklady hodnotové produkce břízy bělokoré v sukcesních porostech na severní Moravě.
[Prerequisites for silver birch high-quality timber production within succession stands in the region of North Moravia (Czech Republic)] 165 - 172.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

M. Bellan - J. Světlík - J. Krejza - J. Rosík - I. Marková: Chyba odhadu nadzemní biomasy v případě použití lokálních alometrických rovnic na příkladu dvou mladých smrkových porostů.
[Error of above-ground biomass estimation by using site specific allometric equations on the example of two young spruce stands] 173 - 183.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

R. Berčák - J. Holuša - K- Lukášová - Z. Hanuška - P. Agh - J. Vaněk - E. Kula - I. Chromek: Lesní požáry v České republice - charakteristika, prevence a hašení: review.
[Forest fires in the Czech Republic - characteristics, prevention and firefighting: review] 184 - 194.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

E. Luptáková - I. Mihál: Ektomykorízne makromycéty v monokultúrnych smrečinách rôzneho veku na bývalej poĺnohospodárskej pôde - zhodnotenie za rok 2016.
[Ectomycorrhizal macromycetes in monoculture spruce stands of different age on former agricultural land based on 2016 data] 195 - 205.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

I. Machar - J. Kulhavý - J. Seják - V. Pechanec: Efektivita územní ochrany a monetární hodnota biotopů lužních lesů v České republice.
[Conservation effectiveness and monetary value of floodplain forests habitats in the Czech Republic] 206 - 213.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

A. Sujová - D. Březina - P. Hlaváčková: Stanovení dodavatelsko-odběratelských proporcí dříví: případová studie vybraného kraje ČR.
[Determination of the wood supplier-customer proportions in the conditions of the Czech Republic: a case study] 214 - 221.

ZLV, 63, 2018, Issue 3

F. Šach - V. Černohous - E. Erbanová - D. Kacálek: Trend zátěže dusíkem postihující zájmovou oblast Orlických hor.
[Trend of nitrogen load affecting the special-interest region of the Orlické Hory Mts. (Czech Republic)] 222 - 235.

 

 

Message
Zavřít