Stanovisko LOS pro Žádosti o dotaci z PRV 2014-2020 – operace 8.4.1.

Lesní ochranná služba vydává standardizované Stanovisko LOS pro účely poskytování dotací v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 pro opatření „M 08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů“ – podopatření „8.4 – Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi“ – operace „8.4.1. – Obnova lesních porostů po kalamitách“.
Podrobné informace naleznete na odkazech 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 a znění Pravidel.

Kde získat Pravidla pro dotace z PRV?
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 pro operaci 8.4.1. – Obnova lesních porostů po kalamitách lze stáhnout na stránkách Ministerstva zemědělství (viz také odkaz „znění Pravidel“ v úvodu) nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jak postupovat ve věci získání Stanoviska LOS?
Nejprve je třeba kontaktovat pracovníka LOS a domluvit si termín terénního šetření. K tomu je třeba mít připravenu Přílohu č. 4 „Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku“, kterou potvrdí odborný lesní hospodář. V oddíle A) této přílohy se uvede identifikace žadatele a jeho lesního majetku. Do tabulek se uvádějí pouze porostní skupiny a jejich části, na které žadatel míní žádat dotace. V oddíle B) se u porostů nad 40 let (skutečný věk v době vzniku kalamity) uvede objem nahodilých těžeb v poškozené porostní skupině zasažené kalamitou v daném roce. Tento objem se poměří s celkovým objemem dřevní hmoty porostní skupiny na začátku platnosti LHP, přičemž podíl nahodilých těžeb musí být vyšší než 20 % celkové zásoby dřevní hmoty poškozeného porostu. Stejný princip je uplatňován i v porostech do 40 let (skutečný věk v době vzniku kalamity), pouze s tím rozdílem, že se kalkuluje s plochou poškozené části porostu (redukovaná holina) a nikoliv s objemem. Další, a pro terénní šetření neméně důležitou součástí, je obrysová mapa s vyznačením předmětu projektu. Do ní je třeba co nejpřesněji zakreslit hranice kalamitních ploch. Tím se dostáváme k další fázi, a tou je vlastní terénní šetření LOS. Dle rozsahu lesního majetku a jeho poškození je zkontrolováno celé území postiženého lesa nebo vybrané části, kdy se porovnává skutečný stav s údaji uvedenými v „Příloze č. 4“. Pokud je vše v pořádku, je vystaveno „Stanovisko LOS„, které je žadateli zasláno (nebo si jej může osobně vyzvednout). Je zřejmé, že celé řízení nelze provést okamžitě a je proto třeba počítat s dobou vyřízení cca 1 – 2 týdnů.
Apelujeme však na zájemce o Stanovisko LOS, ať nás v této věci kontaktují co nejdříve, abychom se pokud možno vyhnuli provádění terénních šetření v zimním období, kdy nepříznivé povětrnostní podmínky (sněhová pokrývka, mráz) mohou výrazně omezit možnosti vlastního posouzení v lesních porostech!!

Odlišnosti v případě požadavku na financování obnovy lesních porostů kalamitně poškozených suchem
V případě požadavku na financování obnovy lesních porostů poškozených suchem existuje podle schválených a platných Pravidel pro operaci 8.4.1 několik odlišností od kalamit způsobených jinými abiotickými faktory:
– Hlavním rozdílem je, že dotaci nelze poskytnout na obnovu porostů poškozených suchem ve věku nad 40 let!
– Platí podmínka, podle které musí být na porostní skupině, na které bude realizován projekt, podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) minimálně 30 % nebo borovice (Pinus spp.) minimálně 30 %.
– Výdajem, na který nemůže být poskytnuta dotace, je umělá obnova sadbou a síjí smrku ztepilého (Picea abies).
– Při vydávání Stanoviska LOS bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda-li se předmětné porostní skupiny, na které je požadována podpora, nacházejí v oblastech ohrožených suchem. Tuto skutečnost si žadatelé mohou ověřit na odkazu:
ÚHÚL: Oblastní plány rozvoje lesů (uhul.cz)
Na levé straně okna je symbol vrstev (popisek „mapová legenda“). Po kliknutí na tuto položku systém nabídne datové zdroje (ÚHÚL, LČR, VÚLHM atd.). Po kliknutí na položku VÚLHM se pak nabídne vlastní mapová vrstva „Náhrady kalamitního poškození suchem“ pro příslušný rok vzniku poškození.

Kdy proběhne příjem Žádostí o dotaci na operaci 8.4.1?
Příjem Žádostí v operaci 8.4.1. bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře a to v rámci podzimního 13. kola příjmu žádostí v termínu od 4. října 2022 8:00 hodin do 25. října 2022 18:00 hodin (více zde).

Do kdy musí být doloženy přílohy (tj. např. Stanovisko LOS) k Žádosti o dotaci?
Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly doporučeny k financování, předloží povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel), a případně aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci – nejpozději do 21. února 2023, do 18:00 hodin.
Předložení příloh se provádí prostřednictvím Portálu farmáře. V případě, že nebude odeslání příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele provedeno v uvedeném termínu, bude ukončena administrace Žádosti.

Je možné v rámci terénního šetření řešit i běžnou poradní službu LOS?
V průběhu terénního šetření lze současně řešit i běžnou poradní službu, je však vhodné o tom předem informovat (zabezpečení přitomnosti specialisty na danou problematiku, pomůcek na odběr vzorků atd.).

Koho v případě zájmu o Stanovisko LOS kontaktovat?
Hlavní kontaktní osobou pro příjem žádostí o Stanovisko LOS je Ing. Jan Liška (tel.: 602 298 804, e-mail: liska@vulhm.cz). Oblast Čech primárně řeší Ing. Jan Liška, oblast Moravy a Slezska Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D. (tel.: 602 277 596, e-mail: lubojacky@vulhm.cz).
Vedoucí LOS: Ing. Miloš Knížek, Ph.D. (tel.: 602 351 910, e-mail: knizek@vulhm.cz)

Korespondenci zasílejte na poštovní adresu:

VÚLHM, v. v. i.
k rukám …(jméno)
Strnady 136
156 00 Praha 5 – Zbraslav

(Pozor – korespondenční adresa se liší od oficiální adresy ústavu)