Projekty

Název projektu:Koloběh živin ve smíšených lesích
Číslo:LD14124
Rok:2014 - 2017
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je ověřit efekty konkurence mělce a hluboce kořenících dřevin o zásoby živin zejména v oblastech ovlivněných dlouhodobým vlivem acidifikace a v porostech potenciálně ohrožených vláhovým deficitem. Řešení se opírá o sedm „tripletů“, z nichž každý zahrnuje plochu 1000 m2 v čistém porostu buku lesního, smrku ztepilého a ve smíšeném porostu těchto dřevin. Triplety jsou rozmístěny v různých růstových podmínkách od 3. do 6.LVS, průměrná roční teplota je 4 – 7°C, roční suma srážek 500 – 1200 mm. Na plochách bylo provedeno zaměření stromů a výpočet biomasy stromů a je zpracovávána dendrochronologická analýza. Byly provedeny odběry a chemické analýzy půd, asimilačních orgánů, dřeva a kůry, probíhají analýzy jemných kořenů. Bude stanovena celková zásoba hlavních živin v biomase porostů. Výsledky budou hodnoceny ve vztahu ke stupni smíšení, poměru zajištěnosti výživy pro jednotlivé druhy s ohledem na možná doporoučení pro postupy lesnického managementu z hlediska trvalé udržitelnosti bilance živin. Projekt navazuje na Akci COST FP1206, European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR), a zahrnuje tak i mezinárodní aktivity spojené s jejím naplňováním. Mezi ně patří např. zahrnutí do celoevropského systému obdobných tripletů pro buk a borovici, či organizace závěrečné konference akce COST v Praze v říjnu 2016.