ZLV Online

Name of article:První tři roky hydrologických aktivit na povodí Černé Opavy coby příspěvek k výzkumu vlivu vegetace na odtokové poměry povodí a studiu variability příspěvkových ploch povodí
Number:4
Year:2022
Author:Jan Unucka

Description of article

První tři roky hydrologických aktivit na povodí Černé Opavy coby příspěvek k výzkumu vlivu vegetace na odtokové poměry povodí a studiu variability příspěvkových ploch povodí
[The first three years of hydrological activities in the Černá Opava river basin as a contribution to research into the influence of vegetation on the runoff conditions of the river basin and the study of the variability of the contributory areas of the river basin] 278-289