Filter

Hide filter Show filter

Hodnocení růstu hybridní osiky (Populus tremula × Populus tremuloides) v experimentálních výsadbách na Moravě

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Luďka Čížková, Jaroslav Dostál, Petr Novotný: Hodnocení růstu hybridní osiky (Populus tremula × Populus tremuloides) v experimentálních výsadbách na Moravě
[Growth of hybrid aspen (Populus tremula × Populus tremuloides) in experimental plots in Moravia regions] 1-9

Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Petra Hesslerová, Hanna Huryna, Jan Pokorný, Alice Kozumplíková, Ilja Vyskot: Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového
[Changes in the air-conditioning function of forest stands as a result of their decay after the gradation of Ips typographus] 10-23

Možnosti hodnocení podzimních změn odolnosti k mrazu u sadebního materiálu různých dřevin

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Jarmila Martincová, Jan Leugner: Možnosti hodnocení podzimních změn odolnosti k mrazu u sadebního materiálu různých dřevin
[Possibilities of evaluation of autumn changes in frost resistance of planting stock of different trees] 24-30

Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti: naměřená data 2012–2019 srovnávaná s literárními údaji

ZLV, 67, 2022, Issue 1
František Šach, Vladimír Černohous, Dušan Kacálek, Jan Bartoš: Dynamika půdní vlhkosti pod mladým douglaskovým porostem s bukem v podhorské oblasti: naměřená data 2012–2019 srovnávaná s literárními údaji
[Dynamics of soil moisture under young Douglas-fir stand with beech in the piedmont: measured data 2012–2019 compared with literary information] 31-42

Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Antonín Martiník, Matúš Sendecký, Marcela Smejkalová: Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině
[Comparison of growth and above-ground biomass of young beech and birch stand growing on disturbed area after allochthonous norway spruce stand] 43-50

Příspěvek k problematice biologické meliorace lesních stanovišť lupinou žlutou

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Ondřej Špulák: Příspěvek k problematice biologické meliorace lesních stanovišť lupinou žlutou
[Contribution to the issue of biological soil improvement of forest habitats by yellow lupine] 51-59

Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Monika Vejpustková: Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013
[Climatic factors limiting spruce growth in the Czech Republic in the period 1968–2013] 60-71

Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska

ZLV, 67, 2022, Issue 1
Marek Trenčiansky, Martina Štěrbová, Jozef Výbošťok: Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska
[Valuation of water protection ecosystem service of the forest by the alternative costs method on the example of water reservoirs in Slovakia] 72-79