Služby akreditované zkušební laboratoře Semenářská kontrola

V období let 2008 až 2011 rozvijí akreditovaná zkušební laboratoř Semenářská kontrola při Výzkumné stanici (VS) Kunovice svoji činnost především v rámci pověření MZe ČR, nazvaném Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin (hlavní koordinátor úkolu: doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.; subkoordinace na VS Kunovice: prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc.).

V rámci tohoto pověření VS Kunovice provádí:

  • Zajišťování zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin v národně a mezinárodně akreditované laboratoři podle požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a další navazující legislativy, a to pro vlastníky lesa, nájemce, popř. podnájemce lesa (tzv. “držitelé lesa”) vč. státních organizací lesního hospodářství, ale také pro orgány státní správy lesů a jejich partnery ze zemí EU.
  • Sběr, zpracování, vedení a archivování údajů o kvalitě semenného materiálu lesních dřevin podle požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES a navazující legislativy.
  • Poskytování komplexního expertního, poradenského a informačního servisu pro držitele lesa v oboru lesního semenářství. Služba je zaměřena na sběr, skladování, předosevní přípravu a kontrolu kvality semenného materiálu lesních dřevin.
  • Monitorování výskytu významných škodlivých činitelů negativně ovlivňujících kvalitu semenného materiálu lesních dřevin při obnově lesa a zalesňování.
  • Propagace poznatků z problematiky lesního semenářství.