Poradenství pro lesní semenářství a školkařské provozy

Koncepce systému poradenství v resortu zemědělství (platná pro období 2009–2013) představuje ucelený systém resortního poradenství, který vedle vlastní rostlinné a živočišné zemědělské výroby zahrnuje i oblast lesnictví, rybářství, vodního hospodářství a také rozvoje venkova. Poradenství je poskytováno různými formami, které tvoří soustavu jednotlivých stupňů od informativního všeobecného poradenství prostřednictvím 66 regionálních poboček MZe ČR – Agentur pro zemědělství a venkov (1. stupeň), přes resortem podporované bezplatné odborné poradenství resortních výzkumných ústavů (2. stupeň), individuální terénní poradenství pomocí akreditovaných privátních zemědělských poradců (3. stupeň), až po syntetické informace poskytované prostřednictvím propojených webových portálů (vč. sdílení registrů), oborových informačních serverů i jednotlivých webových stránek (4. stupeň).


Organizace poradenských služeb na VS Kunovice a VS Opočno:

Poradenské služby výzkumných stanic VÚLHM, v. v. i. Strnady (VS Kunovice, VS Opočno) jsou součástí 2. stupně systému poradenství MZe ČR. Svým odborným zaměřením se kryjí s aplikovanými vědními obory, které oba tyto odborné útvary svojí vědecko-výzkumnou činností rozvíjejí, tj. jsou zaměřeny na problematiku lesního semenářství a reprodukčních zdrojů (VS Kunovice) a návazně i na úsek lesního školkařství a zakládání lesních porostů (VS Opočno). Výkon poradenských služeb pro vlastníky či nájemce lesa a dále i pro všechny držitele licencí pro uvádění RMLD do oběhu je na výzkumných stanicích organizován prostřednictvím specializovaných zkušebních laboratoří, které prověřují kvalitu RMLD. Na VS Kunovice to je zkušební laboratoř č. 1175 Semenářská kontrola (ZL SeK), která provádí zkoušení jakosti a zdravotního stavu plodů a semen lesních dřevin; na VS Opočno hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) garantuje zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (ZL ŠK).

Součástí poradenských aktivit výzkumných stanic (VS Kunovice, VS Opočno) je mimo jiné také zajišťování informačního servisu pro odbornou veřejnost a praxi, zejména pro vlastníky lesa a další subjekty působící v lesním hospodářství (LH). Ta se na naše poradenská pracoviště obrací (písemně, elektronickou poštou, telefonicky) s požadavky na spoluúčast při řešení konkrétních, často i velmi různorodých provozních problémů. Každý případ takové poradenské činnosti je svým způsobem jedinečný. Vždy se vychází z konkrétních požadavků zadavatele. Požadovanému zadání pak odpovídá i individuální charakter a rozsah poradenských výstupů. Patří k nim personální komunikace, různá písemná stanoviska, literární rešerše, poradenské zprávy, informativní studie, expertní a znalecké posudky, protokoly výsledků měření a terénních průzkumů, přednášky, školení lesnického a školkařského personálu atd.

Terénní poradenské služby pro úseky lesního semenářství a školkařství zajišťují pracovníci akreditovaných zkušebních laboratoří (ZL SeK a ZL ŠK) často v součinnosti se zaměstnanci ostatních specializovaných útvarů VÚLHM. Zejména je nutné jmenovat Lesní ochrannou službu (LOS), která v celorepublikovém měřítku zajišťuje determinace biotických škodlivých činitelů a posuzování důsledků biotického poškození u osiva či sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách a ve výsadbách včetně vypracování návrhů na ochranná či obranná opatření v konkrétních případech.


Primární pramen (citace):

NÁROVEC, V. a kol.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2010. Sborník referátů. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem (Skalský Dvůr), 25. – 26. listopadu 2010. Sest. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2010, s. 58-62.


Informaci o poradenských službách na VS Kunovice a VS Opočno podle primárního zdroje připravili: Jarmila Nárovcová a Jan Leugner
Primárně (poprvé) publikováno: 27. listopadu 2010
Datum výchozí revize stránky: 18. července 2019; naposledy 24. listopadu 2023


/zl-sr/