Výzkumné projekty

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr
ČísloName / DescriptionRok
DZ- 0101 Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí2009 - 2013
DZ- 0202 Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí2009 - 2013
DZ- 0303 Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí2009 - 2013
DZ- 0404 Zakládání lesních porostů a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí2009 - 2013
DZ- 0505 Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů2009 - 2013
CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy — LIFE-2021-SAP-CLIMA Adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině2023 - 2027
QL24020351Aktualizace Lesnicko-typologického klasifikačního systému včetně stanovení předpokládaného vývoje lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu s ohledem na probíhající klimatické změny a jejich predikce2024 - 2026
QJ1530032Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice2015 - 2018
NAZV QF 4024Aplikace šlechtitelských metod pro zachování a reprodukci genových zdrojů jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a jiných druhů rodu Abies adaptovaných na podmínky ČR2004 - 2007
NAZV QF 4025Aplikace výsledků ověřování geneticky podmíněné variability buku lesního (Fagus sylvatica L.) pro záchranu a reprodukci genových zdrojů a pro zvýšení zastoupení této dřeviny v lesních porostech České republiky2004 - 2007
QK1920406Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem2019 - 2021
TQ03000107Bohatě strukturované smíšené porosty jako klíčová forma adaptace lesního hospodářství na probíhající změny klimatu2024 - 2025
QI92A247Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro2009 - 2013
TJ02000217Charakterizace vybraných druhů topolů a jejich odolnosti vůči suchu pomocí sekvenování nové generace2019 - 2021
05-8432Činnost VÚLHM v rámci radiačního monitorovacího systému2019 - 2020
SS03010134Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu2021 - 2024
SOD O-1/2019 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny2019 - 2021
QJ1620415Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně2016 - 2018
QH72075Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů2009 - 2011
QH81246Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR – možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvalé udržitelného pěstování lesů2008 - 2012
O-50/2015Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku2016 - 2018
GS-LCR_090Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice2018 - 2020
O-13/2013Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin2013 - 2016
SOD O-31/2008Expertní a poradenská činnost u VLS ČR, s. p. – Divize Horní Planá2008 - 2011
26694/2008-16210/VZ-38Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin2008 - 2011
01/6630/2007-2011Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch2007 - 2008
15-05-8283Expertní činnost v oboru pěstování lesa2015 - 2017
QH92087Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách2009 - 2011
TJ01000385Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společenstvech2018 - 2019
QH81334Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů2008 - 2011
TH02030785Hnojiva pro lesní hospodářství2017 - 2020
TH04030217Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství2019 - 2022
COST LD13009Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaných dřevin rodu Pinus2014 - 2016
QJ1220316Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie2012 - 2016
QH92073Horské lesy – základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině2009 - 2011
QK22020062Identifikace přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchrana a výzkum jejich rezistence2022 - 2024
SOD O-22/2015Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách2015 - 2016
SP/2d4/112/08Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna (hořec jarní) a Jurinea cyanoides (sinokvět chrpo2008 - 2010
QK21020386Kategorizace a optimalizace managementu melioračních okrsků pro zvýšení retenční funkce lesa2021 - 2023
LD14124Koloběh živin ve smíšených lesích2014 - 2017
LUC23110Kombinovaný vliv klimatu, atmosférické depozice, půdních vlastností a úrovně výživy na růst a zdravotní stav lesů v České republice2023 - 2026
QK1920328Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa2019 - 2021
QK22020008Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin2022 - 2024
O–15/2019Kontrola kvality leteckého vápnění lesů 2019–20202019 - 2020
SS01010574Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky2020 - 2023
SS06010148Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem2023 - 2026
Q/112A174Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině2011 - 2014
QK1820091Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem2018 - 2021
3201200001Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovských hor2021 - 2023
2014/1755Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka2014 - 2015
2016/0224Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň2016 - 2016
O‐16/2021Mapování vlivu přízemního ozonu v lesních ekosystémech ČR2021 - 2026
TQ03000234Meliorační potenciál pionýrských druhů dřevin při obnově kalamitních holin a degradovaných stanovišť2024 - 2025
QJ1330240Metodické postupy molekulárně genetického ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin v rámci opatření pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity2013 - 2017
QJ1630441Metody hodnocení sucha v lesních porostech2016 - 2018
QI112A201Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd2011 - 2014
TH04030524Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického Sněžníku2019 - 2022
GS LČR 16/2016 Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí2017 - 2019
QJ1530294Modelový postup molekulárně genetické charakterizace genové základny jako podklad pro účely rozhodování státní správy v oblasti zachování a reprodukce genetických zdrojů2015 - 2018
CZ 0135Monitoring chloru v lesním ekosystému – jeho koloběh a účinky2009 - 2011
02-6680Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec2019 - 2020
QI112A170Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti2011 - 2014
QK21010335Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny2021 - 2024
48/2014-03/8815Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu2015 - 2016
O-17/2017Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk, a dub)2017 - 2020
FutMonNárodní koordinační centrum pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci ICP FORESTS2009 - 2011
TH04030444Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým2019 - 2022
QK1810258Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha2018 - 2022
QK1810129Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR2018 - 2022
SOD O-14/2021Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech2021 - 2022
QI92A216Obsahy sloučenin hliníku v lesních v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa2009 - 2013
INTERREG BY-CZ 70Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce2017 - 2019
TH02030253Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa2017 - 2019
QI102A085Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích2010 - 2014
QK21020307Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu2021 - 2023
QI102A256Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku2010 - 2014
TA04021467Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek2014 - 2017
TH04030346Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa2019 - 2022
QJ1530298Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech2015 - 2018
05-8825Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního města Ostravy2021 - 2029
QJ1230334Ověření geneticky podmíněné proměnlivosti významných populací lesních dřevin, včetně genetické inventarizace vybraných ekotypů, jako podklad pro aktualizaci souvisejících legislativních předpisů2012 - 2016
GS LČR 9/2008Ověření geneticky podmíněných charakteristik výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého vegetativního původu na vybraných lokalitách Krušných hor2009 - 2011
G0-23/2019 Ověření početnosti zvěře v oblasti postižené Africkým morem prasat a přilehlého okolí ve spolupráci se zemědělskými subjekty a Krajskou veterinární správou2019 - 2020
SOD O-41/2021Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách2021 - 2022
05/8838Ověření vlivu relativního nasycení lesních půd vodou na ujímavosti ve vztahu k termínu výsadby při umělé obnově holin2023 - 2025
GS-LCR-085Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě2018 - 2020
TA02021250Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů2012 - 2016
QJ1520291Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku2015 - 2018
TA04021541Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa2014 - 2017
EHP-CZ02-OV-1-015-2014Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích2015 - 2016
QI112A172Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR2011 - 2014
TO01000345Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?2021 - 2024
S05010238Podpora zbytkových populací zajíce polního (Lepus europaeus) v různých typech zemědělské krajiny: od výzkumu k aplikované ochraně2022 - 2024
TH02030659Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin, sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách2017 - 2020
QK1810443Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu2018 - 2022
QK1910292Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR2019 - 2023
QK22020045Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR2022 - 2024
QK23020126Prevence vzniku kůrovcových kalamit v lesích v období měnících se klimatických podmínek2023 - 2025
QH71290Příprava transgenních linií smrku toxických pro kůrovcovité2007 - 2011
TA02020335Produkce a užití jednoletých semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm2012 - 2015
3211100015Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů2022 - 2024
QH91072Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému2009 - 2011
LD 13007Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/962013 - 2016
Výzkumný úkol MZe ČR MZE 0002070202Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství1999 - 2008
MZe 01/7032Šlechtění lesních dřevin jehličnatých1997 - 2000
COST OC08009Spoluúčast ČR při hodnocení genetických zdrojů buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Evropě za účelem posouzení jejich využití v lesnictví v období předpokládaných klimatických změn2008 - 2010
COST LD14116Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies2014 - 2016
LD13008Spoluúčast ČR při řešení problematiky související se zajištěním biologické bezpečnosti v rámci genetických modifikací lesních dřevin2013 - 2014
1056282019Stabilizace a vývoj populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v České republice na základě norských zkušeností2020 - 2020
MZE 0002070203Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí2009 - 2013
QJ1230330Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa2012 - 2016
TA03020551Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin2013 - 2016
TJ02000128Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub2019 - 2021
QI112A168Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa2011 - 2014
O-1/2017Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách – vývoj, aktuální stav a možná opatření pro zlepšení stavu.2017 - 2018
QH81136Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému2008 - 2012
LD14110Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz2014 - 2016
QH71296Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů2007 - 2010
QJ1220331Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově2012 - 2016
05-8285Testování biologické nezávadnosti pěstebních obalů2019 - 2022
EU FAIR-98-3354Towards a European Larch Wood Chain1998 - 2002
EC 026076TREEBREEDEX: Vytvoření vědecké a technologické výzkumné a informační sítě v oboru šlechtění lesních dřevin v Evropě2006 - 2011
GA ČR 526/08/P587Trvale udržitelné hospodaření v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) s ohledem na zachování optimálních stanovištních a produkčních podmínek2008 - 2010
QJ1630301Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin2016 - 2018
O–21/2017Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého v Krkonoších2017 - 2022
QH92062Udržení stability a biodiverzity horských populací smrku ztepilého2009 - 2011
TA04021532Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh2014 - 2017
QK21020371Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků2021 - 2023
QJ1520299Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR2015 - 2018
O- 5/2008Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku, jedle v podmínkách LS Ledeč2008 - 2011
QK1810415Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině2018 - 2022
9-2016Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření2016 - 2019
QK1920433Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách2019 - 2021
QK22010189Vliv odlesnění na vodní režim malých povodí2022 - 2025
05/8816Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR2014 - 2018
SOD O-16/2016Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek2016 - 2018
SOD 17/2016 Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR2016 - 2017
GS LČR č.p. 124 Vyhodnocení produkčního a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném modelovém území2023 - 2025
QH82303Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého2008 - 2012
2B06187Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí2006 - 2011
QI92A248Využití genových základen jedle bělokoré v komplexu výzkumných opatření k záchraně a reprodukci genových zdrojů této dřeviny v LH ČR2009 - 2013
QH82305Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů1980 - 1999
QK1910277Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin2019 - 2023
SOD O-3/2020Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa2020 - 2022
NAZV 1G46093Využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin2004 - 2008
QJ1520300Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách2015 - 2018
Funkční úkol MZeVyužití výsledků šlechtění modřínu opadavého v lesnictví1998 - 2002
QK23020020Využitı́ analýz DNA pro účely zachovánı́ žádoucı́ genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčnı́ho materiálu a pro genetickou charakterizaci populacı́ méně běžných autochtonních druhů lesních dřevin2023 - 2025
QK1920163Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice2019 - 2021
QK23020117Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu2023 - 2025
TH02030823Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu2017 - 2020
O-21/2019Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dříví na skládkách dřeva2019 - 2020
SS01020260Výzkum a ochrana genetické diverzity cenných zbytkových populací smrku ztepilého v souvislosti s adaptací na zvýšenou extremitu klimatu2020 - 2024
QK1920184Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR2019 - 2021
Benefit 7 / Cíl 3 – LP č. 3630758Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách1980 - 2009
SS01020076Zachování genetických zdrojů rezistentních variant krušnohorského smrku ztepilého v kontextu realizace opatření ke zmírnění dopadů sucha a probíhajících změn prostředí2020 - 2024
QJ1520297Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého2015 - 2018
Funkční úkol MZe (VÚLHM č. 03/6658)Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin2001 - 2006
MGSII-17Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)2015 - 2016
02-6670Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí2019 - 2022
02/6670Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí2023 - 2026
01/6640-2009-2012Zajištění expertní a poradenské činnosti při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech2009 - 2011
SOD O – 28/2017 Zajištění expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin2018 - 2023
5002Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests2015 - 2017
TA04021671Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace2014 - 2017
QK1810126Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů2018 - 2022
05/8836Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku2018 - 2021
05/8830Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku2017 - 2021
SS06010209Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu2023 - 2025
QK22020217Změny v lesních půdách po kalamitní težbě – vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků2022 - 2024
QJ1520037Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky2015 - 2018
QJ1520037Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR2015 - 2018