Výzkumné projekty

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr
Číslo Název / Popis Rok
DZ- 01 01 Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí 2009 - 2013
DZ- 02 02 Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí 2009 - 2013
DZ- 03 03 Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí 2009 - 2013
DZ- 04 04 Zakládání lesních porostů a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí 2009 - 2013
DZ- 05 05 Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů 2009 - 2013
QJ1530032 Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice 2015 - 2018
NAZV QF 4024 Aplikace šlechtitelských metod pro zachování a reprodukci genových zdrojů jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a jiných druhů rodu Abies adaptovaných na podmínky ČR 2004 - 2007
NAZV QF 4025 Aplikace výsledků ověřování geneticky podmíněné variability buku lesního (Fagus sylvatica L.) pro záchranu a reprodukci genových zdrojů a pro zvýšení zastoupení této dřeviny v lesních porostech České republiky 2004 - 2007
QK1920406 Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem 2019 - 2021
QI92A247 Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro 2009 - 2013
TJ02000217 Charakterizace vybraných druhů topolů a jejich odolnosti vůči suchu pomocí sekvenování nové generace 2019 - 2021
QJ1620415 Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně 2016 - 2018
QH72075 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů 2009 - 2011
QH81246 Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR – možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvalé udržitelného pěstování lesů 2008 - 2012
O-50/2015 Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku 2016 - 2018
GS-LCR_090 Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice 2018 - 2020
O-13/2013 Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin 2013 - 2016
SOD O-31/2008 Expertní a poradenská činnost u VLS ČR, s. p. – Divize Horní Planá 2008 - 2011
26694/2008-16210/VZ-38 Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin 2008 - 2011
01/6630/2007-2011 Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch 2007 - 2008
15-05-8283 Expertní činnost v oboru pěstování lesa 2015 - 2017
QH92087 Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách 2009 - 2011
TJ01000385 Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společenstvech 2018 - 2019
QH81334 Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů 2008 - 2011
TH02030785 Hnojiva pro lesní hospodářství 2017 - 2020
TH04030217 Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství 2019 - 2022
COST LD13009 Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaných dřevin rodu Pinus 2014 - 2016
QJ1220316 Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie 2012 - 2016
QH92073 Horské lesy – základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině 2009 - 2011
SOD O-22/2015 Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách 2015 - 2016
SP/2d4/112/08 Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna (hořec jarní) a Jurinea cyanoides (sinokvět chrpo 2008 - 2010
LD14124 Koloběh živin ve smíšených lesích 2014 - 2017
Q/112A174 Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině 2011 - 2014
QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem 2018 - 2021
2014/1755 Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka 2014 - 2015
2016/0224 Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň 2016 - 2016
QJ1330240 Metodické postupy molekulárně genetického ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin s cílem chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin v rámci opatření pro zachování a rozvoj agrobiodiverzity 2013 - 2017
QJ1630441 Metody hodnocení sucha v lesních porostech 2016 - 2018
QI112A201 Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd 2011 - 2014
QJ1530294 Modelový postup molekulárně genetické charakterizace genové základny jako podklad pro účely rozhodování státní správy v oblasti zachování a reprodukce genetických zdrojů 2015 - 2018
CZ 0135 Monitoring chloru v lesním ekosystému – jeho koloběh a účinky 2009 - 2011
QI112A170 Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti 2011 - 2014
48/2014-03/8815 Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu 2015 - 2016
O-17/2017 Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk, a dub) 2017 - 2020
FutMon Národní koordinační centrum pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci ICP FORESTS 2009 - 2011
TH04030444 Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým 2019 - 2022
QK1810258 Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha 2018 - 2022
QK1810129 Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR 2018 - 2022
QI92A216 Obsahy sloučenin hliníku v lesních v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa 2009 - 2013
INTERREG BY-CZ 70 Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce 2017 - 2019
TH02030253 Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa 2017 - 2019
QI102A085 Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích 2010 - 2014
QI102A256 Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku 2010 - 2014
TA04021467 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek 2014 - 2017
TH04030346 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa 2019 - 2022
QJ1530298 Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech 2015 - 2018
QJ1230334 Ověření geneticky podmíněné proměnlivosti významných populací lesních dřevin, včetně genetické inventarizace vybraných ekotypů, jako podklad pro aktualizaci souvisejících legislativních předpisů 2012 - 2016
GS LČR 9/2008 Ověření geneticky podmíněných charakteristik výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého vegetativního původu na vybraných lokalitách Krušných hor 2009 - 2011
GS-LCR-085 Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě 2018 - 2020
TA02021250 Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů 2012 - 2016
QJ1520291 Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku 2015 - 2018
TA04021541 Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa 2014 - 2017
EHP-CZ02-OV-1-015-2014 Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích 2015 - 2016
QI112A172 Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR 2011 - 2014
TH02030659 Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin, sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách 2017 - 2020
QK1810443 Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu 2018 - 2022
QK1910292 Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR 2019 - 2023
QH71290 Příprava transgenních linií smrku toxických pro kůrovcovité 2007 - 2011
TA02020335 Produkce a užití jednoletých semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm 2012 - 2015
QH91072 Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému 2009 - 2011
LD 13007 Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) Karst.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 2013 - 2016
Výzkumný úkol MZe ČR MZE 0002070202 Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství 1999 - 2008
MZe 01/7032 Šlechtění lesních dřevin jehličnatých 1997 - 2000
COST OC08009 Spoluúčast ČR při hodnocení genetických zdrojů buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Evropě za účelem posouzení jejich využití v lesnictví v období předpokládaných klimatických změn 2008 - 2010
COST LD14116 Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies 2014 - 2016
LD13008 Spoluúčast ČR při řešení problematiky související se zajištěním biologické bezpečnosti v rámci genetických modifikací lesních dřevin 2013 - 2014
MZE 0002070203 Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí 2009 - 2013
QJ1230330 Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa 2012 - 2016
TA03020551 Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin 2013 - 2016
TJ02000128 Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub 2019 - 2021
QI112A168 Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa 2011 - 2014
O-1/2017 Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách – vývoj, aktuální stav a možná opatření pro zlepšení stavu. 2017 - 2018
QH81136 Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému 2008 - 2012
LD14110 Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz 2014 - 2016
QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů 2007 - 2010
QJ1220331 Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově 2012 - 2016
EU FAIR-98-3354 Towards a European Larch Wood Chain 1998 - 2002
EC 026076 TREEBREEDEX: Vytvoření vědecké a technologické výzkumné a informační sítě v oboru šlechtění lesních dřevin v Evropě 2006 - 2011
GA ČR 526/08/P587 Trvale udržitelné hospodaření v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) s ohledem na zachování optimálních stanovištních a produkčních podmínek 2008 - 2010
QJ1630301 Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin 2016 - 2018
O–21/2017 Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého v Krkonoších 2017 - 2022
QH92062 Udržení stability a biodiverzity horských populací smrku ztepilého 2009 - 2011
TA04021532 Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh 2014 - 2017
QJ1520299 Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR 2015 - 2018
O- 5/2008 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku, jedle v podmínkách LS Ledeč 2008 - 2011
QK1810415 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině 2018 - 2022
9-2016 Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření 2016 - 2019
QK1920433 Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách 2019 - 2021
05/8816 Vliv stáří porostů na kvalitu osiva DG v podmínkách ČR 2014 - 2018
SOD O-16/2016 Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek 2016 - 2018
SOD 17/2016 Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR 2016 - 2017
QH82303 Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého 2008 - 2012
2B06187 Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí 2006 - 2011
QI92A248 Využití genových základen jedle bělokoré v komplexu výzkumných opatření k záchraně a reprodukci genových zdrojů této dřeviny v LH ČR 2009 - 2013
QH82305 Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů 1980 - 1999
QK1910277 Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin 2019 - 2023
NAZV 1G46093 Využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin 2004 - 2008
QJ1520300 Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách 2015 - 2018
Funkční úkol MZe Využití výsledků šlechtění modřínu opadavého v lesnictví 1998 - 2002
QK1920163 Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice 2019 - 2021
TH02030823 Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu 2017 - 2020
Benefit 7 / Cíl 3 – LP č. 3630758 Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách 1980 - 2009
QJ1520297 Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého 2015 - 2018
Funkční úkol MZe (VÚLHM č. 03/6658) Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin 2001 - 2006
MGSII-17 Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) 2015 - 2016
01/6640-2009-2012 Zajištění expertní a poradenské činnosti při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech 2009 - 2011
SOD O – 28/2017 Zajištění expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin 2018 - 2023
5002 Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests 2015 - 2017
TA04021671 Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích za využití poloodrostků a odrostků nové generace 2014 - 2017
QK1810126 Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů 2018 - 2022
05/8836 Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku 2018 - 2021
05/8830 Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku 2017 - 2021
QJ1520037 Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky 2015 - 2018
QJ1520037 Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR 2015 - 2018