Zprávy lesnického výzkumu

Charakteristika:

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Přináší informace pro lesnickou vědu a praxi. Vychází od roku 1955, jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

Časopis je excerpován v těchto databázích:

  • Scopus
  • Elsevier Bibliographic Databases
  • Web of Science (IF 2022: 0,4)
  • EBSCO
  • CAB Abstracts
  • Česká zemědělská a potravinářská bibliografie

Náplň:
Původní vědecké články a krátká odborná sdělení v českém nebo slovenském jazyce s anglickým doprovodem (abstrakt, klíčová slova, souhrn, popisky tabulek, grafů, obrázků a fotografií). Příležitostně jsou zařazovány příspěvky z lesnické historie, rozbory literatury k aktuálním tématům (review) a recenze.

Periodicita:
Vychází 4krát ročně, rozsah jednoho čísla je 60–80 stran.

Články a texty lze používat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.
ISSN 0322-9688 (Print); ISSN 1805-9872 (Online); © VÚLHM, v. v. i.

Vedoucí redaktor: Ing. Jan Řezáč
Výkonná redaktorka: Miroslava Valentová

Redakční rada
Publikační etika
Seznam oponentů (2023)

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Odkazy na tematicky příbuzné časopisy