Rada instituce

Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady a místopředsedu rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada.

Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady:

  • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření;
  • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje;
  • schvaluje rozpočet VÚLHM, v. v. i. Strnady a jeho změny a střednědobý výhled financování veřejné výzkumné instituce;
  • schvaluje vnitřní předpisy VÚLHM, v. v. i. Strnady, uvedené v § 20 odst. 1 písm.a) až e) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • schvaluje roční zprávu; projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚLHM, v. v. i. Strnady;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem VÚLHM, v. v. i. Strnady, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje VÚLHM, v. v. i. Strnady,
  • projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci VÚLHM, v. v. i. Strnady a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Rada VÚLHM, v. v. i. Strnady má 12 členů, z toho 4 členové jsou externí (pracovníci a odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu).

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady.

Složení rady instituce pro období 2022-2027:

Ing. Jan Cukor, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Útvar myslivosti, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Miloš Knížek, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Útvar Lesní ochranné služby, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Výzkumná stanice Kunovice, Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice
Ing. Jan Leugner, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D. (místopředseda) VÚLHM, v.v.i., Útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Útvar Ekologie lesa, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Jiří Novák, Ph.D. (předseda) VÚLHM, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno
Ing. Monika Vejpustková, Ph.D. VÚLHM, v.v.i., Útvar Ekologie lesa, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Ing. Miloš Pařízek Lesy České republiky, s.p., Semenářský závod, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6-Suchdol
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D. Lesy Colloredo-Mansfeld, s.r.o., Zámecká 5, 517 73 Opočno