Rada instituce

Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady a místopředsedu rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada.

Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady:

  • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření;
  • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje;
  • schvaluje rozpočet VÚLHM, v. v. i. Strnady a jeho změny a střednědobý výhled financování veřejné výzkumné instituce;
  • schvaluje vnitřní předpisy VÚLHM, v. v. i. Strnady, uvedené v § 20 odst. 1 písm.a) až e) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • schvaluje roční zprávu; projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚLHM, v. v. i. Strnady;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem VÚLHM, v. v. i. Strnady, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje VÚLHM, v. v. i. Strnady,
  • projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci VÚLHM, v. v. i. Strnady a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Rada VÚLHM, v. v. i. Strnady má 12 členů, z toho 4 členové jsou externí (pracovníci a odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu).

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady.

Složení rady instituce pro období 2022-2027:

[table “” not found /]