Vydavatelská činnost

Vydavatelství je součástí útvaru Lesnické informační centrum. Jeho hlavním posláním je zajišťovat publikování výsledků výzkumu, aby se s nimi mohla seznamovat mezinárodní vědecká komunita v oboru, stejně tak vlastníci lesů i lesní hospodáři a další zájemci o lesnický a myslivecký výzkum.

Svůj úkol naplňuje vydáváním vědeckých a odborných publikací (periodika, sborníky) v tištěné i elektronické formě. Pracovníci oddělení redakce publikace zpracovávají jak po stránce jazykové, tak technické do podoby kompletního podkladu do tiskárny nebo ke zveřejnění na webových stránkách.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. vydává:

Vydává také neperiodické odborné publikace a brožury:

Zahraniční veřejnost se o vydaných vědeckých článcích a tím o našich publikacích dozvídá především prostřednictvím mezinárodních elektronických databází: databázi Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, CAB Abstracts, České zemědělské a potravinářské bibliografii.

Ve vydávaných titulech mohou publikovat odborníci z akademických pracovišť (vědci, pedagogové, studenti) a jiných státních či soukromých subjektů působících v lesním hospodářství.

Kvalita publikovaných statí je zajišťována náročným procesem recenzního řízení, oponentním řízením, posudky a profesionálním přístupem k redakční práci.

Publikace je možné objednat na adrese:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Mgr. Marta Kučerová
Strnady 136
156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel.: +420 257 892 242
e-mail: kucerova@vulhm.cz