ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Prosvětlování lesů jako návrat k tradičnímu výmladkovému hospodaření podporuje diverzitu epigeických druhů pavouků

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Pavla Vymazalová, Ondřej Košulič, Tomáš Hamřík, Jan Šipoš, Radim Hédl: Prosvětlování lesů jako návrat k tradičnímu výmladkovému hospodaření podporuje diverzitu epigeických druhů pavouků
[Canopy thinning as a return to the traditional coppicing supports the diversity of ground-dwelling spiders] 81-90

Vliv prvních výchovných zásahů na růst přípravného porostu břízy

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
David Dušek, Jiří Novák, Dušan Kacálek: Vliv prvních výchovných zásahů na růst přípravného porostu břízy
[Impact of first thinning on a pioneer birch stand growth] 91-98

Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Ondřej Špulák: Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů
[Change of the nutrient concentrations in needles, stem bark and stem wood of conifers depending on the sampling position within the tree] 99-109

Analýza seznamu zvláště chráněných druhů rostlin České republiky ve vztahu k lesům a lesnictví

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Petr Kjučukov, Petr Karlík, Jeňýk Hofmeister: Analýza seznamu zvláště chráněných druhů rostlin České republiky ve vztahu k lesům a lesnictví
[Analysis of Czech protected plant species in relation to forests and forestry] 110-121

Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
František Šach, Vladimír Černohous, Jan Bartoš: Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk
[Douglas-fir uses water from deeper soil layer than Norway spruce] 122-129

Imisie fluórového typu z hlinikárne ako významný stresor pre mykobiotu

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Ivan Mihál, Milan Barna: Imisie fluórového typu z hlinikárne ako významný stresor pre mykobiotu
[Fluorine-type immissions from the aluminium plant as a significant stressor for mycobiota] 130-138

Odběr vzorků lesních půd podle fixních hloubek – odchylky hodnot chemických vlastností při přepočtu z různých půdních vrstev

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová: Odběr vzorků lesních půd podle fixních hloubek – odchylky hodnot chemických vlastností při přepočtu z různých půdních vrstev
[Soil sampling according to fixed depth intervals – differences of values of chemical properties when they are calculated using different soil layers] 139-150

První výsledky z monitoringu poškozených lesních porostů nedestruktivní metodou

ZLV, 67, 2022, Číslo 2
Pavel Tóth, Marie Zahradníková, Petr Zahradník: První výsledky z monitoringu poškozených lesních porostů nedestruktivní metodou
[First results from monitoring of damaged forest stands using a non-destructive method] 151-154