ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Jan Leugner, Evelína Erbanová: Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku
[Different performance of mountain Norway spruce population parts under conditions of high nitrogen load] 175-180

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Ivan Kuneš, Martin Baláš, Josef Gallo, Miroslav Šulitka, Channa Suraweera: Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review
[Black locust (Robinia pseudoacacia) and its role in Central Europe and Czech Republic: review] 181-190

Vývoj porostu s dominancí břízy a osiky na kalamitní holině

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Jiří Souček, Ondřej Špulák, Jan Leugner: Vývoj porostu s dominancí břízy a osiky na kalamitní holině
[Development of birch-aspen stand on a wind-thrown area] 191-197

Srovnání fenotypových charakteristik vybraných porostů smrku ztepilého uvnitř a vně genové základny č. G102-1 v Orlických horách: případová studie

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Martin Fulín, Jaroslav Dostál, Jiří Čáp, Petr Novotný: Srovnání fenotypových charakteristik vybraných porostů smrku ztepilého uvnitř a vně genové základny č. G102-1 v Orlických horách: případová studie
[Comparison of phenotypic characteristics of selected stands of norway spruce both inside and outside of the gene conservation unit no. G102-1 in the Orlické hory/Eagle Mts.: a case study] 198-206

Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Radim Löwe, Monika Sedmíková, Pavel Natov, Jiří Dvořák, Martin Jankovský: Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií
[Analysis of unrecorded timber volume in length allowances of logs in spruce timber production by harvester´s technology] 207-216

Zhodnocení semenného sadu lípy srdčité pomocí mikrosatelitových markerů

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková: Zhodnocení semenného sadu lípy srdčité pomocí mikrosatelitových markerů
[Evaluation of small-leaved lime seed orchard using microsatellite markers] 217-223

Spalné teplo základných frakcií nadzemnej biomasy smreka (Picea abies L. KARST.)

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Rudolf Petráš, Julian Mecko, Ján Kukla, Margita Kuklová: Spalné teplo základných frakcií nadzemnej biomasy smreka (Picea abies L. KARST.)
[Calorific value of basic fractions of above-ground biomass for Norway spruce (Picea abies L. KARST.)] 224-230

Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska

ZLV, 64, 2019, Číslo 3
Miroslav Kovalčík: Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska.
[Scale efficiency of forest contractors in Slovak forestry] 117-124