ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček: Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku.
[Evaluation of tree species composition and comparison of costs required for the forest regeneration between really used and model species composition in the areas affected by spruce dieback] 1-10

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – jeho množení, pěstování a likvidace: review

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Ivan Kuneš, Martin Baláš: Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – jeho množení, pěstování a likvidace: review.
[Black locust (Robinia pseudoacacia) – its propagation, silviculture and eradication: review] 11-19

Stav a funkčnost větrolamů – příkladová studie z jižní Moravy

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Aneta Blažejová, Michal Pástor, Antonín Martiník: Stav a funkčnost větrolamů – příkladová studie z jižní Moravy.
[Conditions and functionality of windbreaks – a case study from Southern Moravia (Czech Republic)] 20-27

Scénář klimatické změny modelu HADGEM v oblastních plánech rozvoje lesů

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Jaromír Macků, Daniela Kosová: Scénář klimatické změny modelu HADGEM v oblastních plánech rozvoje lesů.
[Scenario of the climate change model HADGEM in the regional forest development plans] 28-39

Význam větrolamů a jejich ekosystémových služeb: review

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Tereza Červená, Jaroslav Hušbauer, Vilém Jarský, Luboš Červený, Anna Herrová, Václav Kupčák, Marcel Riedl: Význam větrolamů a jejich ekosystémových služeb: review.
[The importance of windbreaks and their ecosystem services: review] 40-49

Vliv živin v půdě na úspěšnost umělé inokulace ektomykorhizními houbami u sazenic dubu letního (Quercus robur L.)

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
František Lorenc, Radek Novotný: Vliv živin v půdě na úspěšnost umělé inokulace ektomykorhizními houbami u sazenic dubu letního (Quercus robur L.).
[Impact of soil nutrients on success of artificial mycorrhizal inoculation of penduculate oak seedlings (Quercus robur L.)] 50-56

Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review

ZLV, 65, 2020, Číslo 1
Jan Michalec, Roman Sloup, Jan Lípa: Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review.
[The sale of bark beetle affected sawmill timber from the Czech Republic to The People’s Republic of China: review] 57-64

Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku

ZLV, 64, 2019, Číslo 4
Jan Leugner, Evelína Erbanová: Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku.
[Different performance of mountain Norway spruce population parts under conditions of high nitrogen load] 175-180