Lesní ochranná služba

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, byla zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v roce 1995.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace z PRV 2014-2020 dle platné legislativy, centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činností je možné nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí především na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí především na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

Aktuality

Pozor změna!!
Dne 22. října 2020 (náhradní termín za 16. dubna) proběhne celostátní seminář s mezinárodní účastí: Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020. Bližší informace viz níže v sekci „Semináře“.

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci z PRV 2014-2020 – Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách – zde. (Příjem „Žádostí o dotaci“ bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v rámci 11. kola příjmu žádostí v termínu od 6. října 2020 8:00 hodin do 27. října 2020 18:00 hodin.)

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2019:
Formulář „Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2019“ je možné stáhnou zde.
Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: los@vulhm.cz
Text oficiální „Žádosti o hlášení za rok 2019“ je k dispozici zde.

Katalog asanačních metod – příručka pro vlastníky lesa, ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2020: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2019 a jejich očekávaný stav v roce 2020 – ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019. Svazek 22, 2019 – ke stažení zde.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa, aktualizovaný k 28. 2. 2019 – ke stažení zde.

Kůrovcová kalamita v obraze + materiály k zvládnutí kůrovcové gradace
V návaznosti na aktuálně probíhající rozsáhlou kůrovcovou gradaci v Česku přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Představu o aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech je možné získat z přiložené fotodokumentace. Uvedené materiály a foto jsou k dispozici zde.

 

Semináře

!!Pozor změna!!

Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020 – celostátní seminář s mezinárodní účastí

Termín: 22. října 2020 (náhradní termín za 16. dubna)
Pořadatel: Lesní ochranná služba, VÚLHM, v. v. i., Strnady
Odborní a organizační garanti semináře: Miloš Knížek (knizek@vulhm.cz), Jan Liška (liska@vulhm.cz), František Lorenc (lorenc@vulhm.cz)

Pozvánka na seminář – ke stažení zde
Přihláška na seminář – ke stažení zde

!!Pozor změna!!

Vážení kolegové, 

vzhledem k vývoji karanténní situace v souvislosti s COVID 19 není možno dále setrvávat na záměru uspořádání plánovaného semináře Lesní ochranné služby (LOS), hromadné akce (cca 200 osob) po dobu celého dne v uzavřené místnosti, prezenční formou. V současné době a s prognózami vývoje od epidemiologů a hygieniků a téměř denně se zpřísňujících karanténních opatření jsme rozhodli o náhradním provedením semináře neprezenční formou. Vzhledem k vysokému zájmu o seminář s naléhavou tématikou ohledně zdravotního stavu našich borových porostů Vás nechceme ochudit o informace připravené na seminář, proto bude zvolena jiná vhodná forma semináře, a to vybranou virtuální podobou. Organizační pokyny k semináři, který je stále plánován na termín 22. 10. 2020, Vás budeme včas informovat na těchto webových stránkách www.vulhm.cz/aktivity/lesni-ochranna-sluzba/. Sborník přednášek bude jako obvykle vydán formou Zpravodaje ochrany lesa a tento Vám bude zaslán na Vámi uvedenou adresu. Z těchto organizačních důvodů tedy dbejte na správné uvedení kontaktu na Vás, a to jak poštovní adresy, tak i e-mailového spojení.
Přestože nás tato nová skutečnost velice mrzí, věříme, že zásadní informace se i tak k Vám dostanou a že v příštím roce bude situace příznivější, i pro důležitá naše osobní setkání.
S pozdravem
Miloš Knížek – vedoucí LOS