Lesní ochranná služba

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, byla zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v roce 1995.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Jako služba vlastníkům lesa je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace z PRV 2014-2020 dle platné legislativy, centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činností je možné nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí především na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí především na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

Aktuality

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci z PRV 2014-2020 – Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách – zde. (Příjem „Žádostí o dotaci“ bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v rámci 13. kola příjmu žádostí v termínu od 5. října 2021 8:00 hodin do 26. října 2021 18:00 hodin.)
Apelujeme tímto na zájemce o Stanoviska LOS k Žádostem o dotaci, ať nás kontaktují co nejdříve, abychom se pokud možno vyhnuli provádění terénních šetření v zimním období, kdy nepříznivé povětrnostní podmínky (sněhová pokrývka, mráz) mohou výrazně omezit možnosti vlastního posouzení v lesních porostech!!

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2021: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2020 a jejich očekávaný stav v roce 2021 – ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2020/2021. Svazek 24, 2021 – ke stažení zde.

Katalog asanačních metod – příručka pro vlastníky lesa, ke stažení zde.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa, aktualizovaný k 28. 2. 2019 – ke stažení zde.

Kůrovcová kalamita v obraze + materiály k zvládnutí kůrovcové gradace
V návaznosti na aktuálně probíhající rozsáhlou kůrovcovou gradaci v Česku přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Představu o aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech je možné získat z přiložené fotodokumentace. Uvedené materiály a foto jsou k dispozici zde.

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2020:
Formulář „Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2020“ je možné stáhnou zde. (pozn.: Některé webové prohlížeče, např. Chrome, nemusí podporovat možnost stažení formuláře!)
Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: los@vulhm.cz
Text oficiální „Žádosti o hlášení za rok 2020“ je k dispozici zde.

 

Semináře