Lesní ochranná služba

 

Semináře  ♠  Škůdci  ♠  Video  ♠  Dotazy  ♠  Ke stažení

 

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště-Strnady, představuje službu pro vlastníky lesů vykonávanou z pověření Ministerstva zemědělství na základě uzavřené Smlouvy o dílo, je hrazena z rozpočtu MZe a je pro žadatele prováděna bezplatně.

Hlavním posláním LOS je komplexní zabezpečování expertní a poradenské činnosti v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území Česka. Mezi další významné činnosti LOS náleží testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a související vydávání „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“, zpracovávání stanovisek k žádostem o dotace ze SP SZP 2023-2027 dle platné legislativy, centrální evidence výskytu lesních škodlivých činitelů a zpracovávání krátkodobých prognóz jejich výskytu, vypracování odborných posudků při projevech poškození dřevin nedostatečnou výživou apod. Celkový přehled činností je možné nalézt pod samostatným bodem „Náplň činnosti LOS“.

Regionálně je LOS rozdělena na dvě pracoviště. Ústředí v Jílovišti-Strnadech ve středních Čechách působí především na území krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Vysočiny a hlavního města Prahy. Regionální moravsko-slezské pracoviště ve Frýdku-Místku působí především na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V případě potřeby dochází k vzájemné výpomoci jednotlivých pracovišť. Adresy a kontakty jsou uvedeny zde.

Aktuality

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2024: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2023 a jejich očekávaný stav v roce 2024 – ke stažení zde.

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2023/2024: Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa. Svazek 27, 2024 – ke stažení zde.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa, aktualizovaný k 31. lednu 2024 – ke stažení zde.

Trávníčková Z. 2023: Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: lesnictví. SZÚ, Praha, 66 s. – ke stažení zde
Jedná se o publikaci Státního zdravotního ústavu vydanou s podporou Ministerstva zemědělství, která na více než 60 stránkách vysvětluje požadavky k výběru i používání OOPP při různých činnostech s přípravky na ochranu rostlin v lesnictví.

Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2023:
Formulář „Hlášení o výskytu lesních škodlivých činitelů za rok 2023“ je možné stáhnout jako soubor MS Excel zde (pozn.: Některé webové prohlížeče, např. Google Chrome, nemusí podporovat možnost stažení formuláře v MS Excel!) nebo jako soubor pdf zde.
Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na poštovní adresu:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: los@vulhm.cz
Text oficiální „Žádosti o hlášení za rok 2023“ je k dispozici zde.

Nově vytvořený kanál YouTube Lesní ochranná službazde.

Informace k vydávání Stanovisek LOS k Žádostem o dotaci ze SP SZP 2023-2027 – Intervence 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch – zde.
(Příjem „Žádostí o dotaci“ bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v rámci 2. kola příjmu žádostí v termínu od 21. listopadu 2023 od 8:00 hodin do 11. prosince 2023 do 18:00 hodin.)
Apelujeme tímto na zájemce o Stanovisko LOS k Žádostem o dotaci, ať nás kontaktují co nejdříve, abychom se pokud možno vyhnuli provádění terénních šetření v zimním období, kdy nepříznivé povětrnostní podmínky (sněhová pokrývka, mráz) mohou výrazně omezit možnosti vlastního posouzení v lesních porostech!!

Kůrovcová kalamita v obraze + materiály k zvládnutí kůrovcové gradace
V návaznosti na aktuálně probíhající rozsáhlou kůrovcovou gradaci v Česku přinášíme na stránkách LOS informační materiály, které mohou pomoci vlastníkům a správcům lesních majetků úspěšně zvládnout nepříznivou situaci s podkorním hmyzem na smrku a borovici. Představu o aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech je možné získat z přiložené fotodokumentace. Uvedené materiály a foto jsou k dispozici zde.

Semináře