Z historie útvaru LOS (ochrany lesa)

Výročí založení útvaru LOS (ochrany lesa)

V závěru letošního roku uběhne 100 let od založení „oddělení ochrany lesů“, prvního pracoviště pozdějších Státních výzkumných ústavů lesnických, sídlících v Praze, Brně a Banské Štiavnici, jehož pokračovatelem je současný útvar lesní ochranné služby (dříve ochrany lesa).

V minulosti, při příležitosti oslav 90 let, bylo na konci ledna 2012 uspořádáno v Jílovišti-Strnadech setkání bývalých i současných pracovníků útvaru (a několika pozvaných hostů). V úvodu setkání zazněla krátká vystoupení, připomínající historii a přítomnost pracoviště ochrany lesa (P. Zahradník, M. Knížek) a „zašlé časy“ byly připomenuty také prostřednictvím vzpomínek bývalých pracovníků útvaru (V. Kučera, J. Mentberger). Z pozvaných hostů vystoupil emeritní pracovník entomologického ústavu AV ČR V. Skuhravý, který stručně představil osobnost nezapomenutelného zakladatele ústavu a jeho dlouholetého přednosty Julia M. Komárka, u něhož V. Skuhravý během studií na Přírodovědecké fakultě UK a krátce po nich působil jako asistent. Kromě zajímavých postřehů z odborného a osobního života pana profesora věnoval pan Skuhravý útvaru LOS také vlastnoručně zhotovený „pamětní text“, připomínající osobu zakladatele ústavu. Vzhledem k mnoha zajímavým informacím a několika méně známým historickým fotografiím jej zájemcům předkládáme v PDF formátu (zde ke stažení). V souvislosti s výročím založení útvaru je možno také odkázat na stručný článek v listopadovém čísle časopisu Lesnická práce z roku 2011.

Dr. Josef Nožička, 1961: Přehled lesnického a mysliveckého výzkumnictví v Československu. Zprávy VÚLHM, svazek VII, číslo 2: 1-29.