Dozorčí rada

Poslání dozorčí rady VÚLHM, v. v. i., Strnady vychází z ustanovení
§ 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením VÚLHM, v. v. i., Strnady,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚLHM, v. v. i., Strnady,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚLHM, v. v. i., Strnady,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů, k další nebo jiné činnosti instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti instituce,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

SEZNAM ČLENŮ DOZORČÍ RADY VÚLHM, V.V.I. – aktualizace leden 2022

[table “” not found /]