Dozorčí rada

Poslání dozorčí rady VÚLHM, v. v. i., Strnady vychází z ustanovení
§ 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením VÚLHM, v. v. i., Strnady,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚLHM, v. v. i., Strnady,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚLHM, v. v. i., Strnady,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů, k další nebo jiné činnosti instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti instituce,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

SEZNAM ČLENŮ DOZORČÍ RADY VÚLHM, V.V.I. – aktualizace září 2019

Jméno Funkční období Zaměstnavatel Kontakty
Ing. Jaroslav Kubišta, Předseda DR 04.07.2016-03.07.2021 ÚHÚL, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, 250 01 tel. 321 021 301, Kubista.Jaroslav@uhul.cz
Ing. Václav Kupčák, CSc., místopředseda DR 14.09.2018-13.09.2023 MENDELU v Brně FLD, Zemědělská 3, Brno, 613 00 tel. 545 136 334, kupcak@mendelu.cz
Ing. Jan Lojda, Ph.D. 16.01.2017-15.01.2022 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 tel. 221 812 248, jan.lojda@mze.cz
Ing. Ondřej Sirko 11.09.2015-10.09.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 tel. 221 812 853, ondrej.sirko@mze.cz
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 11.09.2015-10.09.2020 VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02 tel. 257 892 298, zahradnik@vulhm.cz
JUDr. Ladislav Futtera 18.04.2019-17.04.2024 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 tel: 221 812 205, mail: Ladislav.Futtera@mze.cz
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. 18.04.2019-17.04.2024 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 mail: Jiri.Pondelicek@mze.cz
Ředitel
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 01.01.2019-31.12.2023 VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02 tel. 257 892 221, sramek@vulhm.cz
Tajemník DR
Ing. Jana Danysová VÚLHM, v. v. i., Strnady 136, Jíloviště, 252 02 tel. 257 892 226, danysova@vulhm.cz