Dozorčí rada

Poslání dozorčí rady VÚLHM, v. v. i., Strnady vychází z ustanovení
§ 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením VÚLHM, v. v. i., Strnady,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚLHM, v. v. i., Strnady,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli a projednává záměr zřizovatele jmenovat nebo odvolat ředitele,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚLHM, v. v. i., Strnady,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) schvaluje výroční zprávy instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti instituce,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti,
m) určuje auditora pro účely ověření účetní závěrky,
n) projednává návrhy na změny zřizovací listiny,
o) poskytuje zřizovateli nezbytné informace o činnosti a hospodaření VÚLHM, v. v. i., Strnady

Seznam členů dozorčí rady VÚLHM, v. v. i. 

Ing. Jaroslav Kubišta, předseda, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, e-mail: Kubista.Jaroslav@uhul.cz
Ing. Václav Lidický, místopředseda, Ministerstvo zemědělství ČR, e-mail: Vaclav.Lidicky@mze.cz
doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, e-mail: dudik@fld.czu.cz
Ing. Ondřej Sirko, Ministerstvo zemědělství ČR, e-mail: ondrej.sirko@mze.cz
Ing. Martin Smrž, Ministerstvo zemědělství ČR, e-mail: martin.smrz@mze.cz
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., VÚLHM, v. v. i., e-mail: zahradnik@vulhm.cz

Ředitel
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., e-mail: sramek@vulhm.cz
Tajemník DR
Ing. Jana Danysová, VÚLHM, v. v. i., tel.: 257 892 226, e-mail: danysova@vulhm.cz