Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., v platném znění, vyhlásilo Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 (dále jen „Národní program“), který v ČR zajišťuje dosud nedostatečně upravenou oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin vyplývající z platných právních předpisů, mezinárodních úmluv a dohod i národních strategií. Národní program rovněž dotváří právní a organizační rámec nezbytný pro zajištění efektivního a setrvalého využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace.

Podle § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 149/2003 Sb. pověřilo MZe Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (dále jen „VÚLHM“), zajištěním ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v podmínkách ex situ prostřednictvím zřízení a provozování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin (dále jen „banka osiva a explantátů“).

VÚLHM, který se jako tzv. „určená osoba“ stal automaticky účastníkem Národního programu, je ze zákona povinen hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložené v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předat „pověřené osobě“ (ÚHÚL Brandýs nad Labem), která koordinuje Národní program, výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

Ve spolupráci s ÚHÚL připravil VÚLHM Koncepci Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, která je součástí textu Národního programu. Koncepce je zpracována odděleně pro Národní banku osiva lesních dřevin, jejíž provoz zajišťuje v rámci VÚLHM útvar reprodukčních zdrojů v Kunovicích (Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.), a pro Národní banku explantátů lesních dřevin, kterou provozuje útvar biologie a šlechtění lesních dřevin ve Strnadech (Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.).

V závěru roku 2014 uspořádalo MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací čtyři odborné semináře, na kterých zástupci MZe, ÚHÚL a VÚLHM podrobně seznámili odbornou veřejnost s celou problematikou. V rámci seminářů byl distribuován sborník, který obsahuje schválené verze Národního programu a Zásad, kterými se na základě § 2j zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, stanovují pravidla pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. V rámci seminářů byly účastníkům dále distribuovány informační texty Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice a Mikropropagační technologie a Národní banka explantátů lesních dřevin.

Podrobnější informace k Národnímu programu, dotacím, související legislativě, jakož i další kontakty a elektronické žádosti lze nalézt na webových stránkách MZe ČR.