Úvod

VÚLHM je lesnickým výzkumným ústavem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavní náplní činnosti je řešení vědeckovýzkumných projektů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti a účast při zavádění výsledků do praxe. Další činností je zajišťování expertních a poradenských služeb pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

V rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin provozuje Národní banku osiva a explantátů lesních dřevin, která má za úkol mimo jiné udržet biodiverzitu lesních ekosystémů.

Lesnický výzkum v České republice reaguje na současné palčivé problémy, jako je změna klimatu nebo imisní zatížení. Je zaměřen například na řešení obnovy výchovy lesa v oblastech s imisními a dalšími antropogenními vlivy, zabývá se výzkumnou, expertní, poradní a kontrolní činností v oblastech uznávání a evidence zdrojů reprodukčního materiálu, lesního semenářství, pěstování rychlerostoucích dřevin a výzkumem v oboru šlechtění a záchrany genofondu dřevin.

V roce 2021 oslavil 100 let své existence, více zde.