Poradenská činnost

VÚLHM, v. v. i., v rámci další činnosti zajišťuje expertní a poradenské služby pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

Lesní ochranná služba
koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.

Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesů v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů přímým i nepřímým poškozením imisí a dalšími antropogenními vlivy
koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.

Poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů

koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi
koordinátor: Ing. Jan Řezáč

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky, nájemce, popřípadě podnájemce lesa a honiteb
koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.

VÚLHM, v. v. i., provozuje referenční a zkušební laboratoře zaměřené na problematiku studovaných oborů a řešených výzkumných projektů:

 • Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště se zaměřením na provádění kvantitativních analýz hlavních složek lesního ekosystému, tj. vzorků půd a humusů, rostlinného materiálu (jehličí, borůvky, houby, biomasa) a vzorků povrchových, srážkových a půdních vod.
 • Stanice GEP – referenční laboratoř testování pesticidů
  Činnost laboratoře spadá do útvaru Lesní ochranné služby.
 • Semenářská kontrola – akreditovaná zkušební laboratoř
  Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné stanici v Kunovicích.
 • Školkařská kontrola – akreditovaná zkušební laboratoř
  Zkušební laboratoř č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), uváděného do oběhu.
 • Zkušební analytická laboratoř
  Chemická laboratoř zaměřená na analýzu vzorků vod, půdy a rostlinného materiálu.
 • Dendrochronologická laboratoř
  Dendrochronologická laboratoř zaměřená na dendroekologická témata (růstová reakce dřevin na měnící se podmínky prostředí – změny teplot, imisní zátěže, depoziční zátěže, biotičtí činitelé apod.).