Služby pro vlastníky a správce lesů

Expertní a poradenská činnost pro vlastníky a správce lesů v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů přímým i nepřímým působením imisí a dalšími antropogenními vlivy a v oblasti výživy porostů a stavu lesních půd

Tato služba je součástí činnosti Lesní ochranné služby. Z prostředků Lesní ochranné služby lze hradit činnosti prováděné pro vlastníky a správce lesů (na pozemcích vedených v katastru jako pozemky určené k plnění funkcí lesa) a to bez ohledu na typ vlastnictví. Ostatní zájemci si hradí provedené služby z vlastních zdrojů.

Tato služba umožňuje na základě chemických analýz půdy, asimilačních orgánů dřevin, případně vzorků vody (povrchové, zálivkové, srážkové apod.) stanovit imisní a další možné abiotické příčiny poškození a chřadnutí lesních porostů.

Na základě šetření a výsledků chemické analýzy vzorků lze provést:

  • Vypracování znaleckých posudků nejen z oblasti vlivů imisí na lesní dřeviny pro soudní náhradová řízení.
  • Zjištění příčin chřadnutí lesních porostů na základě analýz půd a listových analýz a vypracování odborných posudků a expertiz, včetně doporučení nápravných opatření.
  • Posouzení kvality substrátů a zálivkové vody, zpracování návrhů hnojení a vápnění pro lesní školky.
  • Expertizy pro majitele a uživatele lesů – odborné posouzení výživy porostů, kvality lesních půd, laboratorní analýzy listových orgánů, půd, povrchových a srážkových vod.

Kontaktní osoby:
Ing. Radek Novotný, Ph.D. (novotny@vulhm.cz), tel.: 602 291 763 (pracoviště Pelhřimov)
Ing. Tomáš Čihák, Ph.D. (cihak@vulhm.cz), tel.: 724 006 555 (pracoviště Strnady)

Soubory a dokumenty ke stažení: