LIFE Adapt Brdy

Název projektu: Adaptace lesů na změnu klimatu v Brdské vrchovině

Acronym: LIFE Adapt Brdy
Koordinátor projektu: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Partneři:
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Staatsbetrieb Sachsenforst
Řešitel za VÚLHM, v. v. i.: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Celkové způsobilé výdaje: 4 977 415 EUR
Příspěvek EK: 2 986 449 EUR
Celkové způsobilé výdaje VULHM: 33 159,30 EUR
Datum realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027
Název programu: LIFE
Více informací: Web projektu

Hlavním cílem projektu LIFE Adapt Brdy je adaptace lesních porostů na změnu klimatu na území Brdské vrchoviny (území bývalého vojenského prostoru), zvýšení jejich schopnosti odolávat biotickým a abiotickým faktorům.
Důležitá je také replikace dobré praxe přírodě blízkého managementu v jiných lokalitách ve střední Evropě. Projekt úzce souvisí se Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu a Lesní strategií EU do roku 2030.
Projekt je zaměřen na zavedení přírodě blízkého hospodaření na divizi Hořovice (VLS, s. p.) s důrazem na maximální využití přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin, zavedení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesa a směřování k principům výběrného hospodaření.
Nedílnou součástí projektu je i sdílení dobré praxe a replikace výstupů pro další území v  ČR a ve středoevropském regionu a zvýšení povědomí veřejnosti o lesnickém hospodaření a o aktivních řešeních dopadu změny klimatu na lesy.
VÚLHM, v. v. i., je v projektu zapojen prostřednictvím útvaru Pěstování lesa, Výzkumné stanice Opočno, který se specializuje na výzkum a poradenství v oblasti zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů a to včetně přesahu do hospodářské úpravy lesů.
V projektu je VÚLHM, v. v. i., zodpovědný zejména za tvorbu a úpravy rámcových směrnic hospodaření v lesních hospodářských plánech a interních směrnic a postupů (příruček) a jejich implementaci do praxe (podrobněji viz web projektu).

Projekt je financován Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie a Ministerstva životního prostředí ani orgánu poskytujícího podporu. Evropská unie, Ministerstvo životního prostředí ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Partneři projektu: